Da li je pristup Internetu jedno od osnovnih prava čoveka?

by masha_ns Email

Internet AccessSavremeno društvo svedok je velikih i značajnih promena u sebi samom. Živimo u informacionom društvu. To novo okruženje donosi nova pitanja i nove izazove za sve nas, bez obzira da li smo tzv. IT eksperti, ekonomisti ili pravnici. Jedan od uslova da bi svako od nas bio deo i aktivni član tog društva je pristup Internetu. Bez Internet pristupa nismo u mogućnosti da koristimo čitav niz drugih pogodnosti koje Internet nudi.

Procitaj

Da je pristup Internetu neophodan preduslov aktivne uloge u savremenom društvu je tvrdnja oko koje se uglavnom svi slažu. Međutim, i dalje postoje pitanja koja su predmet debata i oko kojih još uvek nije postignuta saglasnost. Jedno od njih jeste i pitanje da li pristup Internetu predstavlja jedno od osnovnih prava u savremenom društvu ili ne. Pre nego što pokušam da odgovorim na ovo pitanje, važno je da objasnim šta su to za mene osnovna prava.

Iako veliki broj autora smatra da je pojam ‚osnovna prava‘, u stvari, sinonim za pojam ‚ljudska prava‘, moje mišljenje je da su ljudska prava širi pojam od osnovnih prava, imajući u vidu da postoje ljudska prava koja se smatraju osnovnim i ona koja se smatraju ljudskim pravima druge i treće generacije. Bez osnovnih prava mi ne možemo da živimo, ali bez ljudskih prava druge i treće generacije imamo život slabijeg kvaliteta. Da je pitanje, da li pristup Internetu predstavlja ljudsko pravo, ja bih rekla da, ali s obzirom da je pitanje da li pristup Internetu predstavlja osnovno pravo, moj odgovor je ne.

Kako pristup Internetu može biti smatran osnovnim pravom, kada i dalje postoji veliki broj ljudi koji nemaju pristup Internetu i evidentno je da ga neće imati u skorijoj budućnosti, imajući u vidu da ti ljudi nisu u mogućnosti da ostvaruju mnogo značajnija prava nego što je pristup Internetu. Da je situacija drugačija i svi ljudi imaju pristup Internetu, ne bismo imali pojam digitalnog jaza (Digital Divide).

Pored pitanja da li pristup Internetu predstavlja osnovno pravo, veoma je važno utvrditi i koje su to prednosti i mane same proklamacije pristupa Internetu kao osnovnog prava, s obzirom da su neke države već to učinile. Francuska je donela zakon u vezi sa autorskim pravima koji predviđa da niko ne može ukinuti nikome pristup Internetu kao posledicu kršenja autorskih prava sve dok takvo kršenje i nečija krivica ne budu utvrđeni od strane suda.

Prednosti proklamacije pristupa Internetu kao osnovnog prava bi mogle biti, pre svega, zaštita korisnika. Internet Servis Provajderi ne bi trebali da budu ti koji će odlučivati o tome da li je neko prekršio nečija autorska prava ili ne, već sudovi. Drugo, postojanje zakonske regulative o nadležnosti povodom ovog pitanja ohrabrilo bi mnoge da shvate Internet kao sastavni deo svog života, a ne kao izvor opasnosti po svoj život.

S druge strane, proklamovanje pristupa Internetu kao osnovnog prava ima svoje negativne strane. S obzirom da mnogo ljudi još uvek nema pristup Internetu, pitam se, da li će nakon ovakve proklamacije postojati kršenje njihovih osnovnih prava. Ako je to moje osnovno pravo i ja ne mogu da ga ostvarim, kao što imam i ostvarujem pravo na život, postoji kršenje tog prava i neko za to treba da bude odgovoran.

Imajući sve ovo u vidu, moj zaključak je da pristup Internetu nije osnovno pravo još uvek, ali bi trebalo da bude u budućnosti. Da bismo mogli da proglasimo pristup Internetu kao jedno od osnovnih prava, nekoliko uslova moraju biti ispunjeni. Jedan od uslova jeste izgrađena tehnička infrastruktura. Bez toga teško je zamisliti kako bi ovo pravo bilo realizovano u praksi.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 1678)
 ORDER BY post_ID