Notarska služba u Republici Srpskoj

by jelena derajic Email

| Jelena Derajić |

Narodna skupština RS usvojila je Zakon o notarima još u septembru 2004. godine, a notari su zvanično počeli sa radom 11.03.2008. godine. Od tog dana i ja radim kao saradnik jednog notara u Banjaluci. Po zanimanju sam dipl.pravnik, a još uvijek nisam položila pravosudni ispit (ali u toku ove godine mislim da će i to biti riješeno)

Procitaj

U RS imenovano je 52 notara, od toga 17 na teritoriji grada Banja Luka. (prema zakonu na svakih 20.000 stanovnika ide jedan notar)
Prema Zakonu o notarima služba notara je javna služba koju obavljaju notari, koji su samostalni i nezavisni nosioci te službe, a zadatak notara je da vrši obradu, ovjeravanje i potvrđivanje javnih isprava, te vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom.
Polaganju notarskog ispita može pristupiti lice, koje je najmanje tri godine provelo na radu, kao notarski pomoćnik. Potrebu za prijemom notarskog pomoćnika u notarske kancelarije utvrđuje Notarska komora, pri čemu treba pribaviti i mišljenja notara, a konačnu odluku o broju i o konkursu za mjesta notarskih pomoćnika, donosi Ministarstvo pravde na prijedlog Notarske komore. Za notarskog pomoćnika može biti imenovano samo lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine i koje je položilo pravosudni ispit.
Pored notarskih pomoćnika Zakon o notarima poznaje i pojam stručnog saradnika u notarskoj knacelariji koji takođe mora da ima položen pravosudni ispit. U ovom momentu Zakon o notarima RS ne poznaje „običnog“ saradnika bez položenog pravosudnog ispita, u kojoj sam trenutno poziciji, mada ja u svojoj kancelariji obavljam sve poslove koje obavlja i sam notar, osim potpisivanja samih dokumenata, naravno pod nadzorom svog notara.
Lično sam imala sreću da počnem sa radom u notarskoj kancelariji od samog početka rada notara u RS tako da smo se praktično svi zajedno učili i vremenom usavršavali.
Osim mene, u notarskoj kancelariji u kojoj radim, naravno pored notara, zaposlen je još jedan dipl.pravnik, moj kolega sa položenim pravosudnim ispitom i kolegica koja obavlja tehničke i amdinistrativne poslove.
Naš posao (moj i posao mog kolege) je podijeljen na način da je on uglavnom zadužen za poslove koji se tiču Privrednih društava, a ja za poslove vezane za nekretnine, međutim, takva podjela nije stroga, u našoj kancelariji svi radimo sve, jer i pored ovih spomentuih glavnih oblasti u kojima je notar nadležan postoje i mnoge druge, po zakonu obavezne ili oblasti odn. pravni poslovi koje notar obavlja prema zahtjevu stranaka a po zakonu ne spadaju u domen tzv. obavezne notarske obrade.
Čl. 68 Zakona o notarima je propisao koji su to pravni poslovi koji zahtijevaju obaveznu notarsku obradu. Pravni poslovi koji za svoju pravnu valjanost zahtijevaju notarsku obradu isprava odnose se na:
1. pravne poslove o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici,
2. raspolaganja imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica,
3. pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme u ovom slučaju nadomješta izvršenjem obećane činidbe,
4. pravne poslove, čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama,
5. osnivačka akta privrednih društava.
Pravni poslovi za koje nisu sačinjene notarski obrađene isprave, ništavi su. Nezavisno od naprijed iznešenog, obaveze notarske obrade isprava mogu biti predviđene i u drugim zakonima. Stranke imaju pravo zahtijevati notarsku obradu isprava i za druge pravne poslove, koji nisu navedeni u zakonu.
Notarska obrada isprave znači da je isprava u cjelosti sačinjena od strane notara, u skladu sa odredbama Zakona o notarima i time dokazuje u ispravi zapisane izjave, koje su stranke dale pred notarom i koje su one svojim potpisom odobrile. Pored notarske obrade postoje i notarske ovjere i potvrde.
Notarske ovjere su: ovjera potpisa, ovjera prepisa, ovjera izvoda iz trgovačkih ili poslovnih knjiga.
Potvrde su: Potvrda o vremenu predočavanja pismena, Potvrda o životu nekog lica, Potvrda o ovlaštenju za zastupanje, Potvrde o drugim činjenicama iz registra, Potvrđivanje zaključaka organa pravnog lica i Potvrda drugih činjenica.
Što se tiče same službe notara, to je jedan jako odgovoran posao, notar se ne smije javiti u ulozi punomoćnika jedne ugovorne strane, notar mora da štiti interse svih ugovornih strana, da njihove izjave volje sačini u obliku koji odgovara svim ugovornim stranama, da upozori na sve moguće posljedice i rizike pravnog posla, te da te konstatacije o upozorenjima unese u sam ugovor ukoliko stranka insistira da se njihove izjave volje uobliče na način koji za jednu i/ili sve strane može biti na bilo koji način rizičan, ili eventualno dovesti do spornih situacija. Notar mora odbiti vršenje radnje ukoliko je zahtjev stranke suprotan zakonu.
Moj zadatak je da završim jean pravni posao u cjelosti na način da sve ugovorne strane budu zadovoljne. To počinje od samog prijema stranaka u kancelariju (stranke bitne za neki pravni posao dolaze pojedinačno ili zajedno i iskazuju svoju volju). Prvo pregledam dokumenta koja stranka donese (u slučaju da ih nema, ili ne zna koja su potrebna, uputim ih na nadležne organe koji će im izdati potrebnu dokumentaciju, npr. Zemljišnoknjižni izvadak). Nakon što se pregleda sva dokumentacija, stranke izražavaju svoju volju a dodatno se ispituju i konkretnim pitanjima kako bi se što bolje shvatilo šta stranka želi. Nakon toga predlaže im se koji bi pravni posao bio najbolji u njihovom slučaju, sa posebnim osvrtom na sve prednosti i eventualne nedostatke konkretnog posla (npr. Objašnjava se razlika između Ugovora o poklonu i Ugovora o doživotnom izdržavanju). Nakon što volja stranaka bude poznata, uzimaju se i ostali lični podaci stranke i zakazuje termin tzv. čitanja i potpisivanja ugovora. Čitanju i potpisivanju isprave moraju biti prisutne sve ugovorne strane lično, ili putem punomoćnika na osnovu valjanih punomoći, i svo moraju imati važeći identifikacioni document. Čitanju isprave prisustvuje i notar, ili samostalno ili uz asistenciju nekog od saradnika. Sačinjeni ugovor se prisutnim strankama čita postepeno, član po član, te se stranke i u toku čitanja samog ugovora još uvijek ispistuju kako bi njihova volja bila što preciznije izražena. Nakon što se ugovor pročita slijedi potpisivanje ugovora od strane ugovornih strana i notara. Nakon toga slijede tehničke radnje uvezivanja originala (koji se trajno čuva u arhivi notarske kancelarije) i otpravaka orginala (koji u pravnom prometu u potpunosti mijenjaju original) i koji se izdaju svim ugovornim stranama i naležnim organima, po potrebi (npr. Zemljišnoknjižnom uredu, registarksom sudu isl.)
Sve u svemu, notarska služba je jedan vrlo plemenit poziv, i nadam se da će se u vremenu koje nam dolazi još više razvijati i usavršavati, kako notarijat u RS samostalno, tako, nadam se i kroz uspješnu saradnju sa notarima zemalja u okruženju, uključujući i R.Srbiju od uvođenja notarijata.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 1633)
 ORDER BY post_ID