Forma sporazuma suvlasnika o načinu deobe zajedničke stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Prema odredbi člana 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici sporazumno određuju način deobe zajedničkih stvari. Pravno dejstvo sporazuma o načinu deobe zajedničke stvari, kojim se raskida suvlasnička zajednica, nije uslovljeno pismenom formom, jer se deobom ne prenosi svojina i ne vrši promet nepokretnosti, budući da suvlasnici već imaju svojinu na stvari. Stoga i usmeni sporazum o deobi zajedničkih nepokretnosti, kojim je izvršena deoba i određeno ko je vlasnik određene nepokretnosti, proizvodi pravno dejstvo.

Procitaj

Iz obrazloženja:
Prema razlozima nižestepenih presuda, sporna katastarska parcela je pored druge imovine predstavljala zaostavštinu sada pok. Milana Javorine, koju su po ostavinskom rešenju O. 52/85 od 23. maja 1985. godine, nasledili na ravne delove: tužilac, njegove sestre Smilja i Nevena i njegov brat Mane Javorina. Ovi naslednici pok. Milana Javorine su potom raskinuli ovu imovinsku zajednicu, tako što je svako od njih obrađivao i isključivo držao po jednu katastarsku parcelu. Sporna katastarska parcela pripala je, prilikom te deobe, Manetu Javorini; jedino je on parcelu obrađivao, a potom prodao tuženom Dušanu Opačiću, po ugovoru o kupoprodaji od 18. decembra 1985, overenom pred Opštinskim sudom u Plandištu pod Ov. 1006/85. Prodavac Mane Javorina je spornu parcelu predao u državinu tuženom, a tuženi je u celini isplatio kupoprodajnu cenu iz ugovora, platio porez na promet nepokretnosti, nastavio redovno da plaća porez na imovinu i spornu katastarsku parcelu obrađuje. Naslednici pok. Milana Javorine, kao suvlasnici nasleđene imovine, zaključili su i poravnanje o deobi nasleđenih nepokretnosti u predmetu R. 175/94 dana 15. novembra 1994. godine, ali je tim poravnanjem sporna katastarska parcela, pored još jedne parcele pripala tužiocu, koji je na osnovu tog poravnanja sada upisan u zemljišnu knjigu kao vlasnik sporne katastarske parcele, a Manetu Javorini nije pripala nijedna katastarska parcela.
Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su zaključili da tuženi -protivtužilac -- ima valjan pravni osnov za sticanje prava svojine na spornoj nepokretnosti i da spornu nepokrentost nije dužan da preda u državinu tužiocu.
Naime, prema odredbama člana 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici sporazumno određuju način deobe zajedničke stvari. Pravno dejstvo sporazuma o načinu deobe zajedničke stvari, kojim se raskida suvlasnička zajednica, nije uslovljeno pismenom formom, jer se deobom ne prenosi svojina i ne vrši promet nepokretnosti, budući da suvlasnci već imaju svojinu na stvari. Stoga i usmeni sporazum o deobi zajedničkih nepokretnosti, kojim je izvršena deoba i određeno ko je vlasnik određene nepokretnosti, proizvodi pravno dejstvo.
Imajući u vidu okolnosti koje su utvrdili nižestepeni sudovi, Vrhovni sud nalazi da su naslednici pok. Milana Javorine, koji su postali suvlasnici nasleđenih nepokretnosti na ravne delove, izvršili deobu zajedničkih nepokretnosti, i da je zajedničar Mane Javorina tom deobom, postao isključivi vlasnik sporne nepokretnosti, koju je potom prodao tuženom -- protivtužiocu -- ugovorom o kupoprodaji od 18. decembra 1985.
Kako ugovor o kupoprodaji sporne nepokretnosti od 18. decembra 1985. godine proizvodi pravno dejstvo u smislu člana 4, stav 1 i 2 Zakona o prometu nepokretnosti, jer je zaključen u pismenoj formi, a potpisi ugovornika Maneta Javorine, vlasnika sporne nepokretnosti kao prodavca i tuženog kao kupca, overeni su pred sudom -- ovaj ugovor, koji je u celini izvršen, predstavlja punovažan pravni osnov tuženom za državinu i sticanje svojine na spornoj nepokretnosti, u smislu člana 4 i 20 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Stoga navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani.
Okolnost zaključenja poravnanja R. 175/94 od 15. novembra 1994. između ranijih suvlasnika nasleđene imovine pok. Milana Javorine -- koje tužilac smatra poklonom sporne kat. parcele, koji mu je učinio zajedničar Mane Javorina -- bez uticaja je na pravno dejstvo ranije zaključenog sporazuma o deobi i posle te deobe zaključenog ugovora o prodaji sporne katastarske parcele, budući da je sporna nepokretnost tada pripala u isključivo vlasništvo zajedničaru Manetu Javorini, koji je tu nepokretnost otuđio 18. decembra 1985. tuženom Dušanu Opačiću.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 5478/97 od 24. septembra 1998. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 255)
 ORDER BY post_ID