Categories: Latinske izreke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Q, 01. Rečnik Rimskog prava, Izreka dana

Latinske izreke na slovo H

by admin Email


Habeas corpus - Imaj telo. Iz engleskog zakona od 1679. godine (Habeas corpus act). To je izjava sudije kojom poziva čoveka koji nekoga drži u zatvoru, da ga izvede pred sudiju i opravda njegovo hapšenje.

Habemus Papam - U Rimokatoličkoj crkvi, nakon Konklave, vernicima se ovom formulom objavljuje da je izabran novi Papa, formula u celosti glasi: Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus Pontificem, tj. Javljam vam veliku radost: Imamo vrhovnog sveštenika.

Habemus pontificem - Imamo papu! Uzvik posle papinog izbora.

Habent sua commoda morae - I odgađanje ima svoju korist.

Habent sua fata liberi. – - Knjige imaju svoju sudbinu. – Terentianus Maurus

Habitus non facit monachum - Odelo ne čini monaha. Odelo ne čini čoveka.

Hannibal ad (ili ante) portas - Hanibal pred vratima. Poklik užasa u Rimu kada je kartažanski vođa Hanibal 211. pr.n.e. Približio Rimu. Danas: Nevolja je pred vratima; preti velika opasnost

Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset - Ko bi znao za Hektora je Troja bila sretna. Ovidije. Veliki događaji rađaju velike ljude

Hereditas iacens - Ležeća zaostavština.

Heres ab intestato - Zakonski naslednik kad nema testamenta.

Heres legitimus - Zakonski naslednik

Heres necessarius - Nužni naslednik.

Hic cineres, ubique nomen - Ovde je pepeo, a ime svuda. Ovaj nadgrobni natpis je bio predložen za Napoleonov sarkofag, ali je umesto njega stavljeno samo slovo N.

Hic et nunc - Ovdje i sada; odmah, na licu mesta;

Hic iacet lepus - U tom grmu leži zec

Hic Rhodus, hic salta - Tu je Rodos, tu skoči; u jednoj Ezopovoj basni priča se o čoveku koji se hvalio kako je na otoku Rodosu izvanredno skočio i tvrdio da za to ima svedoke, na što mu je neko rekao: Čemu svedoci! Tu je Rodos, tu skoči!; govori se u značenju: umesto sto pričaš, pokaži što znaš i možeš;

Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava sveta..

Hierosolyma est perdita - Razoren je Jerusalim. Sve je propalo.

Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis - Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine. Ciceron.

Historia magistra vitae est - Istorija je učiteljica života

Hoc loco - Na ovom mestu (ovde)

Hoc signo vinces - U ovom ćeš znaku pobediti. Taj se natpis, kako kaže legenda, ukazao pod krstom caru Konstantinu kada je polazio u rat protiv Maksencija.

Hodie mihi, cras tibi - Danas meni, sutra tebi

Hominem quaero - Tražim čoveka. Fedrus. Navodno je to rekao Diogen.

Homo de humo - Čovek (je načinjen) od zemlje.

Homo homini lupus (est) - Čovek je čoveku vuk; misao koju prvi put nalazimo u Plauta, a preuzeli su je Bacon i Hobbes; prema njoj čovjek je po svojoj naravi spreman nanositi zlo svojim bližnjima

Homo locum ornat, non hominem locus - Čovek mesto krasi, ne mesto čoveka.

Homo mensura - Čovek je merilo (svih stvari). Pitagora

Homo novus - Novi čovek. Skorojević. Seneka.

Homo sui juris - Samostalan, nezavisan čovek

Homo sum, humani nihil (ili nihil/nil humani) a me alineum puto - Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano, tj. imam sve one mane koje su svojstvene čoveku;

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere. - Pošteno živeti, drugoga ne povrediti, svakome dati što mu pripada.

Honores mutant mores - Počasti menjaju ponašanje (navike)

Honoris causa - Radi počasti, npr. doctor honoris causa.

Hora incerta, mors certa - Čas (smrti) je neisvestan, ali je smrt izvesna.

hora legalis - vreme određeno za održavanje sudskog ročišta

Hora legalis - Zakonski čas. Propisano, određeno vreme.

Hora ruit - Vreme odmiče. Vreme leti.

Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!

Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio. - Tvrdim da je taj čovjek (rob) po kviritskom pravu moj.

Latinske izreke na slovo D

by admin Email


Da mihi factum dabo tibi jus. - Daj mi činjenice, dat ću ti pravo (reći ću ti što je pravo).

Da mihi, ubi consistam, et terram movebo - Daj mi uporište i pokrenuću zemlju. Arhimed

Damnum emergens - Pozitivan kvar. Šteta pretrpljena da bi se spasila veća imovina.

Damnum irreparabile - Nenadoknadiva šteta.

Dat census honores - Bogatstvo donosi čast

Data et accepta - Izdaci i prihodi.

De cuius (skraćenica od: De cuius successione agitur) - Onaj o čijem se nasledstvu radi, ostavilac.

De facto - Stvarno; doista; suprotno: De iure;

De facto et absque iure - Stvarno, ali bez prava.

De gustibus (et coloribus) non est disputandum - O ukusima (i bojama) ne treba raspravljati. Avgust Fazelije

De iure - Po pravu; izraz koji stoji u opreci s De facto;

De lege - Po zakonu.

De lege ferenda - Po zakonu koji tek treba da bude usvojen.

De lege lata - Prema postojećim (važećim) propisima

De lege lata - Po zakonu koji je već usvojen

De manu in manu - Iz ruke u ruku. Poslovica kod Cicerona

De minimis non curat praetor - Pretor se ne brine za male stvari

De minimis non curat praetor. - Pretor (sudac) ne vodi računa o sitnicama, o stvarima beznačajne vrijednosti.

De mortuis nihil nisi bene - O mrtvima samo najbolje. O mrtvima treba govoriti samo dobro, tj. ako se nema o njima reći što dobro, onda je bolje o njima uopšte ne govoriti (pripisuje se Solonu)

De nihilo nihil (fit) - Iz ničega ništa (ne nastaje). Lukrecije

De nocte consilium - Kroz noć dolazi savet. Odluka treba da prenoći.

De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam

De rigore iuris - Po strogom pravu. Kruta primena prava

De te fabula narratur - O tebi priča govori. Horacije

De verbo ad verbum - Od reči do reči. Doslovce.

De visu - Po viđenju.

Debitum coniugale - Bračna dužnost.

Deductio ad absurdum - Izvođenje do besmisla; dokazni postupak po kojemu se u nekom sudu otkriva sakriveni besmisao ili nezapažena proturečnost tako da se pokaže njegova neodrživost;

Deductio ad absurdum - Pobijanje dokazivanjem protivrečnosti koje logično i jasno slede iz neke tvrdnje.

Deliberandum est saepe, statuendum est semel - Raspravljati treba često, odlučiti jedanput. Publije Sirus

Delictum proprium - Delikt koji mogu izvršiti samo osobe koje imaju određeno svojstvo

Dementia senilis - Staračko slaboumlje

Demon est deus inversus. - Đavao je suprotnost Boga

Demonstratio directa - Neposredan dokaz

Demonstratio indirecta - Posredni dokaz

Demostratio ad oculos - Očigledni dokaz. Vidljivi dokaz

Depositio testium - Iskaz svedoka

Deus ex machina - Božanstvo sa sprave (tj. neočekivano rešenje). Izreka kojom se u grčkim tragedijama označavala pojava bogova ili nadnaravnih bića koja bi sa sprave spuštali na pozornicu da bi učestvovali u raspletu radnje, obično sretnijem od onoga koji bi se očekivao iz same tragičnosti situacije

Devide ut regnes - Podeli da bi zavladao; političko načelo rimskih osvajača, koje se i danas primenjuje, a sastoji se u tome da se protivnici moraju najprije oslabiti međusobnim trvenjem, kako bi se lakše pobedilo; isto je značenje fraze: Divide et impera, tj.: Podeli i vladaj

Dic aliquid contra, ut duo simus - Protivreči mi u nečemu, da budemo dvojica. Nemoj uvek samo odobravati.

Dictum - factum - Rečeno - učinjeno

Dictum sapienti sat est - Za pametnoga je dosta rečeno

Diem perdidi - Izgubio sam dan

Dies ad quem - Poslednji dan roka. Dan od koga se računa rok

Dies diem docet - Dan je danu pouka

Dies incertus pro condicione habetur. - Neizvjestan rok smatra se uvjetom.

Dies interpellat pro homine - Dan (dospeća) opominje za čoveka. Pravilo opšteg pandektnog prava da poverilac ne treba na dan dospeća opomenuti dužnika, ako tražbina dospeva određenog dana.

Differ, habent parvae commoda magna morae - Odgodi; kratko odlaganje donosi velike koristi. Ovidije

Differentia specifica - Razlika svojstvena isključivo jednom predmetu ili pojavi, obeležja po kojima se objekt definicije razlikuje od ostalih koji idu u isti pojmovni razred

Dignum patella operculum - Poklopac dostojan lonca. Erazmo. Našla vreća zakrpu.

Diligentia boni patris familias - Marljivost dobra domaćina. Pažnja koju u normalnim prilikama pokazuje dobar domaćin

Diliges proximum tuum - Ljubi bližnjega svoga. Jevanđelje po Mateju, 5,43.

Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.

Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. Vergilije

Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove.

Divide et impera! - Zavadi pa vladaj! Izjava francuskog kralja Luja XI, geslo Katarine Mediči, a naročito Austrije.

Divitiae mutant mores, raro in meliores - Bogatstvo menja ćud, retko nabolje.

Divitiarum et formae gloria fluxa est - Krhka je slava bogatstva i zlata

Dixi et salvavi animam meam - Rekoh i spasoh svoju dušu. Prema Bibliji, Jezek

Do, ut des - Dajem, da mi daš. Dajem da mi uzvratiš. Pravilo iz rimskog prava.

Do, ut facias - Dajem, da mi učiniš.

Docendo discimus - Učeći druge, učimo i sami. Seneka. Poučavajući učimo

Docta dicta - Učene reči.

Doctus vina, rudis zythum, pecus hauriat aquam - Učen čovek neka pije vino, priprost pivo, a stoka neka pije vodu

Dolus malus - Smišljena (namerna) prevara.

Dolus semper praestatur. - Za namjeru se uvijek odgovara.

Domicilium habitationis - Mesto stalnog boravka. Boravište.

Domicilium originis - Mesto rođenja.

Domine, conserva nos in pace - Gospodine, sačuvaj nas u miru.

Domine, domine dominae sunt - Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra reči)

Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. natpis na grbu grada Pise

Dominium irrevocabile - Neopozivo vlasništvo.

Dominium revocabile - Opozivo vlasništvo.

Dominus litis - Gospodar parnice; stranka koja je ovlaštena da svojim dispozicijama utiče na sudbinu parnice

Donatio mortis causa - Poklon za slučaj smrti.

Duabus sedere sellis - Sedeti na dve stolice. Erazmo

Duae res in obligatione una in solutione - dve se stvari duguju, jednom se ispunjuje obveza (alternativna obveza)

Ducunt volontem fata, nolentem trahunt - Sudbina vodi onoga koji to želi, a vuče onoga koji se protivi. Stoik Kleant. Ko hoće, može, a ko neće, mora.

Dulce cum utili - Ugodno sa korisnim

Dulce enim etiam nomen est pacis - Slatko je već i ime mir. Ciceron

Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. Horacije

Dum spiro, spero - Dok dišem(živim), nadam se. Ciceron

Dura lex, sed lex - Zakon je krut, ali je zakon; zakonu se valja pokoravati kakav god bio

Latinske izreke na slovo E

by admin Email


E pluribus unum - Iz više njih jedno. Natpis na grbu USA.

Eadem res - ista stvar

Ecce homo! - Evo čoveka! Pilatove reči kad je narodu pokazao Hrista. Jevanđ. po Jovanu 19,5.

Ego sum et via et veritas et vita - Ja sam put, istina i život.

Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat - Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.

Elephantus non capit muscam - Slon ne hvata muve. Erazmo

Emptor bonae fidei - Kupac u dobroj veri.

Eo ipso - Samo po sebi. Radi toga.

Epistula non erubescit. - Pismo ne posramljuje. Papir podnosi sve. Ciceron

Equi donati dentes non inspiciuntur - Poklonu se u zube ne gleda

Erga omnes - prema svima

Errando discimus - Grešeći učimo.

Erranti via monstrato - Onome koji luta pokaži put.

Errare humanum est - Grešiti je ljudski. Sveti Jeronim

Errata corrige! - Ispravi (svoje) greške.

Error (ignorantia) iuris nocet, error facti non nocet. - Zabluda (neznanje) o pravu škodi, a zabluda o činjenici ne škodi.

Error in judicando - greška u suđenju

Error in procedendo - greška u postupanju

Est difficillium se ipsum vincere - Najteže je pobediti samog sebe.

Est unus quisque faber ipse suae fortunae - Svako je sam kovač svoje sreće. Apije Klaudije

Et cetera - I ostalo. I tako dalje. Skraćenica: Etc.

Et post malam segetem serendum est - I posle slabe žetve treba sejati. Seneka

Evidentia rei - dokazno sredstvo koje samo po sebi predstavlja neposrednu pravno relevantnu činjenicu

Ex abrupto - Odjedamput. Smesta.

Ex adverso - Sa suprotne strane.

Ex aequo et bono - Po zahtevu pravednosti i čestitosti.

Ex capite - Iz glave. Napamet. Naizust.

Ex cathedra - S katedre. Prema učenju katoličke crkve, papa je nepogrešiv kada s katedre, tj. kao poglavar, proglašava neku versku dogmu. Autoritativno tvrditi.

Ex compacto - Prema ugovoru. Prema dogovoru.

Ex consensu - Po pristanku. Prema sporazumu.

Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.

Ex iure - Po dužnosti.

Ex libris - Iz knjiga.

Ex nihilo nihil fit - Iz ničega ništa ne nastaje

Ex nudo pacta actio non nascitur - Iz golog (prostog, neformalnog) sporazuma ne rađa se pravo na tužbu.

Ex nunc - od sada; izrazom se označava da neki pravni akt deluje tek od trenutka njegova donošenja, poduzimanja, nastanka, a ne unatrag

Ex officio - Po službi; službeno, po službenoj dužnosti; Skr. ex offo

Ex oriente lux - Svetlost dolazi sa istoka.

Ex post (facto) - Naknadno prosuđivati.

Ex propriis - Iz vlastitih sredstava. Na svoj račun.

Ex tempore - Odmah, smesta

Ex tunc - od tada; izraz kojim se označava da neki propis ili pravni akt deluje unatrag, tj. pre svog donošenja - od trenutka označenog u njemu ili od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti

Ex usu - Po običaju. Po upotrebi.

Examen testium - Saslušavanje svedoka.

Exceptio - prigovor

Exceptio afirmat regulam - Izuzetak potvrđuje pravilo.

Exceptio male gesti vel conducti processus - prigovor zlog (nelojalnog) ponašanja i vođenja parnice; prigovor intervenijenta protiv stranke koja se poziva na intervencijski efekat pravomoćne presude

Exceptio plurium concubentium - prigovor višine priležnika; prigovor da je majka deteta u kritično vrijeme imala polne odnose s više muškaraca

Exceptio vitiosae possessionis ab adversario - prigovor tuženika da je tužitelj (protivnik) do državine došao viciozno: silom, potajno ili prevarom (na zamolbu)

Exceptiones sunt strictissimae interpretationis - Izuzetke treba najuže tumačiti.

Excipiendo reus fit actor. - Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Exempla docent (ili: illustrant) - Na primerima učimo.

Exempli gratia - primerice

Exequatur - neka se izvrši; odluka domaćeg suda donesena u delibacijskom postupku kojom se određuje izvršenje na temelju strane izvršne isprave te (u širem smislu) odluka kojom se strana odluka priznaje

Exercitatio artem parat - Vežba stvara veštinu. Tacit

Experientia docet - Iskustvo uči (poučava). Vergilije

Exspectat tempus sapiens - Mudar čovek čeka (pravo) vreme.

Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. Ciprijan

Extra muros. - Izvan zidina. u smislu: Ne može se ovde o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.

Extra ordinem - Izvan reda.

Latinske izreke na slovo F

by admin Email


Fabula docet - Priča (nas) uči. Naravoučenije priče je...

Facile est ventis dare vela secundis - Lako je ploviti s povoljnim vetrom.

Facilius emendabis minore poena - Lakše ćeš popraviti manjom kaznom. Seneka

Facilius est de alienis iudicare quam de suis - Lakše je o tuđem suditi nego o svojem.

Facio, ut des - Radim da mi daš. Činim nešto da mi nešto daš. Formula u rimskom pravu.

Facio, ut facias - Činim, da mi učiniš.

Facit experientia cautos - Iskustvo čini ljude opreznima.

Facta loquuntur - Dela govore. Činjenice govore.

Facta mea, non dicta, vos sequi volo - Želim da sledite moja dela, a ne moje reči.

Facta, facta, non verba - Dela, dela, a ne reči

Factum negantis nulla probatio sit - Ko negira ne treba da dokazuje

Faculatas alternativa - alternativno ovlaštenje

Falsa demonstratio non docet - Krivo (lažno) dokazivanje ne dokazuje ništa.

Falsa demonstratio non nocet. - Netačan opis ne škodi

Falsa nominatio non nocet. - Pogrešno označavanje (nekog akta) ne šteti (onome koji ga je tako označio).

Falsus procurator - lažni zastupnik

Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem

Fama volat - Glasina leti;

Fama volat! - Vest se brzo širi (Glas leti! doslovno zn.).

Fas est privata odia publicus utilitatibus remittere - Dužnost je odreći se lične mržnje radi opštih interesa. (Tacit)

Fas est et ab hoste doceri - I od neprijatelja treba učiti. Ovidije

Fas et nefas - Pravo i krivo. Dopušteno i nepošteno.

Fata trahunt homines - Sudbina upravlja ljudima

Favete linguis! - Zadržite jezik! u smislu: Pazite što pričate

Felix, qui nihil debet - Srećan je onaj koji ništa ne duguje.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. Vergilije

Ferae inter se placidae sunt - Zveri su među sobom mirne.

Feriuntque summos fulgura montes - Munje udaraju u vrhunce gora.

Fes est et ab hoste doceri - Dopušteno je učiti od neprijatelja

Festina lente - Žuri se polako! Erazmo

Fiat applicatio - Neka se primeni.

Fiat iustitia (et) pereat mundus - Neka se vrši pravda, pa makar propao svet. Pravednost iznad svega.

Fiat lux - Neka bude svetlost. Biblija, Stvaranje 1,3.

Fide, sed qui, vide - Veruj, ali pazi kome.

Fides documenti - Verodostojnost isprave.

Fides obligat fidem - Vernost obavezuje (na) vernost. Vernost za vernost.

Filius legitimus - Zakoniti sin.

Filius naturalis - Prirodni (vanbračni) sin.

Finis coronat (ili: decorat) opus - Konac delo krasi. Ovidije

Finis sanctificat media - Cilj posvećuje sredstva.

Fit fabricando faber - Kovač postaje kovanjem.

Flagrante delicto - Uhvaćen na delu.

Fluctuat nec mergitur - Ljulja se, ali se ne potapa. Geslo grada Pariza koji u svom grbu ima brod.

Fortasse erit, fortasse non erit - Možda će biti, možda neće biti. Seneka

Fortes fortuna adiuvat - Odvažnima pomaže sreća. Terencije.

Fortis est, qui se vincit. - Snažan je onaj koji pobedi sebe samog.

Fortiter in re, suaviter in modo - Odvažno u činu, blago u načinu. Prema rečima jezuitskog generala Aquavive

Fortuna multis dat nimis, satis nulli - Sreća mnogima daje previše, dosta nikome.

Fortunae filius - Sin sreće. Petronije

Fortunae rota - Kolo sreće.

Forum atractionis - sud određen po pravilima o atrakciji nadležnosti

Forum delegatum - sud na kojega je (mesna) nadležnost u konkretnom predmetu prenesena odlukom višeg suda, tako da on postaje nadležan umesto suda koji je po zakonu nadležan; određeni sud čija je nadležnost za rešavanje sporova određene vrste utvrđena posebnim propisima

Forum delicti commissi - sud mesta gdje je delikt počinjen

Forum domicili - sud domicila, prebivališta

Forum electivum - izberivo nadležan sud, sud koji je po izboru tužitelja nadležan pored nekog drugog suda

Forum exclusive - isključivo nadležan sud

Forum generale - opće (stvarno ili mjesno) nadležan sud

Forum judiciale - sud određen od strane nekog drugog (višeg) suda

Forum legale - sud određen zakonom

Forum prorogatum - sud čiju su nadležnost stranke ugovorile

Forum rei sitae - Nadležan sud po mestu gde se stvar nalazi.

Forum speciale - sud posebne (stvarne ili mesne) nadležnosti

Forum subsidiale - sud pomoćne (supsidijarne) nadležnosti

Forum turbationis - sud mesta gdje se smetanje (državine) dogodilo

Frondem in silvis non cernere - Ne videti krošnje u šumi. Ovidije. Od drveta ne videti šumu.

Fugit hora - Sat odmiče. Vreme leti. Oktavijan Avgust

Fui quod es, eris quod sum - Bio sam što si ti, a ti ćeš biti što sam ja; čuveni natpis na jednom grobu, koji se često navodi otprilike u smislu izreke iz Svetog pisma: Seti se da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti

Fundamentum agendi - Osnov tužbe

Latinske izreke na slovo G

by admin Email


Genus non perit. - Vrsta ne propada

Genus proximum - najbliži rod; najbliži pojmovni razred kojemu je objekt koji treba definisati logički podređen

Gloria discipuli, gloria magistri - Slava učenikova je slava učiteljeva

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis - Slava Bogu i na Zemlji mir ljudima dobre volje

Graeca fides - Grčka vera. Kada neko ne održi zadatu reč.

Gratia gratiam parit! - Ljubav rađa ljubav!

Gubernare e tera - Krmariti s kopna. Livije. Sa sigurnog mesta terati druge u nevolju.

Gutta cavat lapidem non bis sed saepe cadendo Sic homo fit sapiens bis non sed saepe legendo - Kap dubi kamen ne padajući dvaput, već često; tako i čovek ne postaje mudar ne čitajući dvaput, već često. Đordano Bruno

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem. Ovidije

Latinske izreke na slovo C

by admin Email


Cadit a sillaba, cadit a toto. - Pogreši li slovo, izgubio je parnicu.

Caesar ad Rubiconem - Cezar na Rubikonu. Kad neko stoji pred važnom odlukom.

Calamitas virtutis occasio est - Nevolja je prilika za hrabrost. Seneka. Na muci se poznaju junaci

Capitis deminutio - Gubitak građanskih prava

Capitis deminutio maxima - Gubitak sva tri prava (slobode, građanstva ili državljanstva i porodice)

Capitis deminutio media - Gubitak prava građanstva (državljanstva)

Capitis deminutio minima - Gubitak porodičnih prava

Carpe diem - Iskoristi (današnji) dan. Horacije

Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne veruj sledećem

Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je retko

Casum sentit dominus - Štetu nastalu slučajnom propašću stvari snosi vlasnik

Casus belli - Povod ratu

Casus dabilis - Dopustiv slučaj

Casus fortuitus (ili improvisius) - Nepredviđen slučaj

Casus inevitabilis - Neizbežan slučaj

Casus insolitus - Neobičan slučaj

Casus nocet domino - Slučaj škodi gospodaru (vlasniku)

Casus sentit domino. - Slučaj pogađa (ide na štetu) vlasnika

Casus solitus - Običan slučaj

Causa - uzrok, povod, razlog; parnica; osnova; stvar

Causa civilis - Građanski spor (parnica)

Causa criminalis - Krivični spor

Causa efficiens - Delujući slučaj

Causa finalis - Svrha

Causa finita est - Stvar je svršena

Causa morbi - Uzrok bolesti

Causa mortis - Uzrok smrti. Razlog smrti

Cautio judicatum solvi - Aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Cautius loquitur - Opreznije govori. Meri svoje reči.

Cave canem - Čuvaj se psa; uobičajeni natpis na rimskim kućama; danas se upotrebljava kao uzrečica kojom se upućuje na oprez

Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem - Treba paziti da kazna ne bude veća nego greh (prestup), i da se zbog istog uzroka jedni kažnjavaju, a drugi i ne pozivaju na odgovornost. Ciceron.

Cedendo victor abibis - Popuštaj i otićićeš kao pobednik. Ovidije. Pametniji popušta.

Certa amittimus, dum incerta petimus - Gubimo sigurno, ako idemo za nesigurnim. Plaut

Certo certius - Sigurnije od sigurnoga.

Certum est, quia impossibile est - Sigurno je, jer je nemoguće. Tertulijan

Cessante causa cessat effectus - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica

Cetera desiderantur - Ostalo nedostaje. (Kaže se za nedovršenu, odnosno nepotpuno sačuvanu knjigu.)

Ceteris paribus - Uz jednake prilike. Pod istim okolnostima

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Uostalom, mislim da Kartaginu treba razoriti. Tim je rečima Katon stariji završavao svaki svoj govor u rimskom senatu

Charta non erubescit - Papir ne pocrveni (od stida). Hartija trpi sve.

Charybdis et Scylla - Haribda i Scila. Seneka. Između dva zla. U škripcu.

Circulus in demonstrando (ili: probando) - Dokazati samim sobom ono što treba dokazati.

Circulus vitiosus - Pogrešan krug; pogreška u dokazivanju; kad se kao dokaz uzima nešto što bi tek trebalo dokazati; u prenesenom značenju: bezizlazan položaj; odgovara našoj izreci: vrtjeti se u (začaranom) krugu;

Circulus vitiosus - Začarani krug. Pogreška u dokazivanju: nešto se dokazuje samim sobom.

Citatio oralis (ili verbalis) - Usmeni poziv.

Citatio scripta - Pismeni poziv.

Citius, altius, fortius! - Brže, više, jače!

Civis academicus - Akademski građanin. Student.

Clamor non est cantus nec argumentum - Vika (galama) nije ni pesma ni dokaz.

Clara pacta, boni amici - Čisti računi, dobri prijatelji. Čist račun, duga ljubav.

Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!

Clauditur oranti, sed panditur aula ferenti - Dvor se zatvara onome koji moli, a otvara onome koji nešto donosi.

Causula intabulandi - uglavak kojim se dopušta zemljišnoknjižni upis

Clausula rebus sic stantibus - uglavak o vezanosti za ugovor dok stvari tako stoje

Clavus clavo eicere - Klin se klinom izbija.

Cogitationis poenam nemo patitur - Za misli se ne kažnjava. Ulpijan. Misli su slobodne.

Cogito, ergo sum - Mislim, dakle postojim (jesam). (Rene Decartes); osnovno načelo njegove filozofije, izlazište takozvane metodičke skepse i jedan od centralnih problema zapadnoeuropske filozofije;

Cogito, ergo sum - Mislim, dakle postojim. (Rene Dekart)

Compensatio civilis - građanskopravna kompenzacija koja nastaje dispozicijom stranaka

Compensatio per judicem - sudska kompenzacija; kompenzacija koju sud vrši svojom konstitutivnom odlukom

Competentia ratione causae - nadležnost koja se određuje prema vrsti spora

Competentia ratione loci - mjesna nadležnost

Competentia ratione personae - nadležnost koja se određuje prema svojstvima procesnih subjekata (stranaka)

Competentia ratione valoris - nadležnost koja se određuje prema vrijednosti predmeta spora

Compos sui - Sam svoj gospodar.

Computatio civilis - računanje rokova po jedinicama određenim punim danima, od pola noći do pola noći

Computatio naturalis - računanje rokova od trenutka do trenutka, na sate, minute, sekunde

Conclusio - zaključak (logičkog silogizma)

Concordia civium, murus urbium - Sloga građana je bedem gradova.

Condicio sine qua non - Uslov bez kojega se ne može; uslov koji je neophodan da bi se što moglo učiniti; Nezaobilazan uslov

Conditio sine qua non... - Uslov bez kojeg je nešto nemoguće. Jedino pod tim uslovom.

Confirmat artes usus - Vežba učvršćuje veštine

Conscientia mille testus - Čista savest vredi više nego hiljadu svedoka

Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovekova druga narav. Ciceron

Consuetudo optima legum interpres - Običaj je najbolji tumač zakona.

Contra bonos mores - Protivno dobrim običajima

Contra factum non datur argumentum - Protiv činjenice nema dokazivanja.

Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnjenja.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema leka u vrtu

Contra vulpem vulpinandum - Sa lisicom treba lisičiti

Contradictio in adjecto - Protivrečnost sa svojstvom; protivrečnost nekog pojma s onim što se s njime dovodi u vezu; pridavanje nekom pojmu svojstva koje on ne može imati: npr. okrugla četvorina, suva voda, mladi starac;

Cornix cornici oculos non effodiet - Vrana vrani neće vaditi oči.

Cornu copiae - Rog izobilja.

Corpus delicti - Predmet krivice. Predmet koji dokazuje krivicu.

Corpus delicti. - Dokaz zločina

Corpus iuris - Zbirka (rimskih) zakona.

Corpus iuris civilis - Zbirka građanskih prava. Građanski zakonik.

Corruptissima re publica plurimae leges - Najpokvarenija država ima najviše zakona. Tacit

Cras credo, hodie nihil - Danas za novac, sutra na veresiju. Terencije Var.

Crede experto - Veruj iskusnome. Silije Italik.

Credo quia absurdum (est) - Vjerujem jer je besmisleno, izreka koja je nastala na osnovi Tartulijanova dokazivanja sadržaja hrišćanskog verovanja; navodno ju je formulisao sv. Augustin, naglašavajući da u neke stvari moramo verovati bez proveravanja jer ih ne možemo proveriti;

Credo ut intelligam! - Verujem da bih shvatio.

Credo, quia absurdum - Verujem jer je protivno razumu. Tertulijan.

Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno

Crocodili lacrimae - Krokodilske suze. Erazmo Roterdamski.

Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha

Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha

Cui bono? - Koja je korist? Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.

Cui bono? - U čiju korist?

Cui bono? - U čiju korist? To je prvo pitanje kada se ne zna ko je nešto počinio. Tu Kasijevu rečenicu pominje Ciceron.

Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast

Cui prodest scelus, ist fecis - Kome zločin koristi, taj ga je i počinio. Seneka

Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija; treći član Augzburškog verskog mira iz 1555.g., na temelju kojega se verska pripadnost podanika ravna prema veri vladara; u prenesenom značenju: čovek se mora pokoravati zakonima zemlje u kojoj živi;

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svako greši, ali samo luđak istrajava u grešci. Ciceron

Cujusvis hominis est errare - Svaki čovek može da pogreši.

Culpa - u širem smislu: svaki oblik krivnje; u užem smislu: nepažnja

Culpa lata - gruba nepažnja

Culpa lata - Veliki greh (prestup).

Culpa levis - obična nepažnja

Culpam poena premit comes - Kazna je pratilja greha. Horacije

Cum Cretensi cretisare - S Krićaninom govoriti kritski.

Cum grano salis - Sa zrnom soli; uzimati oštroumno i pametno, tj. sa određenom rezervom. Plinije

Cum iure successionis - S pravom nasleđa.

Cum privilegio - Sa ovlašćenjem. Po ovlašćenju.

Cum sapienti viro libenter diserimus - Sa pametnim čovekom rado diskutujemo

Cumulatio actionum - (objektivna) kumulacija (gomilanje) tužbi

Curator ad actum, ad litem - zastupnik za pojedini akt ili parnicu; privremeni zastupnik

Curriculum vitae - Tok života; životopis, biografija, obično kratki prikaz života i rada koji se prilaže molbama za zapošljavanje, upis u školu itd.;

Custodia honesta - Časna tamnica (zatvor). Gubitak slobode, naročito kod političkih zatvorenika, uz koji su vezane mnoge povlastice

Latinske izreke na slovo A

by admin Email


A die ad diem
- od dana do dana

A die insinuationis
- Od dana uručenja.

A fortiori
- tim više; to više

A limine
- s praga, nešto odlučno odbiti, otkloniti

A maiori ad minus - Zaključivati od većeg na manje.

A mensa et toro - (Razdvajanje) od stola i postelje. Razvod braka.

A minori ad maius
- (Zaključivati) od manjega na veće.

A momento ad momentum
- od momenta do momenta

A pose ad esse non valet consequentia
- Moguće ne mora da bude i stvarno.

A posterior - (Postrerior - potonji, poslednji). Oslanjajući se na iskustvo; zakoni se stvaraju a posterior, tj. nastaju kao rezultat društvenih potreba. Protivno: A priori

A posteriori - Unatrag. Po iskustvu. Po posledicama zaključivati o uzrocima.

A potiori - Prema onom što je važnije.

A potiori fit denominatio - Stvar dobija ime po svom najvažnijem delu.

A priori - (Prior - prednji). Nezavisan od iskustva

A priori - unapred (zauzeti stav o nečemu,)prosuđivati a priori znači prosuđivati unapred; suprotno: A posterior;

Ab absurdo
- Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.

Ab initio
- Iz početka. Iznova.

Ab intestato - Bez testamenta. Naslediti nešto od nekoga ko nije ostavio testament.

Ab inviso (invisis) - Bez gledanja. Potpisati nešto u uverenju da je dobro.

Ab Jove principium - Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).

Ab ovo
- Od jajeta (preneseno od početka, vrlo iscrpno). Ab ovo usque ad mala - Od jajeta do jabuka ( Od početka do kraja). Rimski ručak počinjao je jajetom a završao se jabukom.

Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?
- Ako se ukloni pravednost, šta su kraljevstva nego velika razbojništva? Sv. Avgustin.

Absens - carens - Odsutan - oštećen. Ko je odsutan, ne dobija ništa

Absentia causalis
- Opravdana odsutnost.

Absentia malitiosa (vituperabilis)
- Zlonamerna odsutnost.

Absque omni exceptione - Bez izuzetka.

Absque ulla condicione - Bez uslova. Bezuslovno.

Abstinendi ius - Pravo odricanja, npr. pravo odricanja od nasledstva.

Abstractum pro concreto
- Nestvarno umesto stvarnog. Kada se navodi svojstvo umesto osobe koja to svojstvo ima.

Abusus non tollit usum - Zloupotreba ne ukida običaj.

Abyssus abyssum invocat - Jedna greška vuče drugu za sobom.

Accessorium sequitur principale - Pripadak prati glavnu stvar.

Accipere quam facere praestat iniuriam
- Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti (Ciceron)

Acta est fabula
- Igra je doigrana; Priča je završena. Tim se rečima u antičkom teatru označava kraj predstave. Te reč, navodno je, na samrti izgovorio car August.

Actio - tužba

Actio est reactio - Delovanje je (jednako) protudelovanje.

Actor - tužitelj

Actor sequitur forum rei - Tužilac sledi forum tuženog; za rešavanje spora mesno je nadležan sud prebivališta tuženika.

Actore non probante, reus absolvitur - Ako tužilac ne dokaže istinitost svojih tvrdnji, tuženik se oslobađa (zahtev tučioca biće odbijen).

Actori incumbit probatio - Teret dokazivanja je na tužitelju.

Actus merae facultatis - puka mogućnost poduzimanja nekog akta

Ad absurdum
- Do besmisla. Do nemogućnosti.

Ad acta - Među spise. Rešena stvar.

Ad astra - do zvezda.

Ad decretum - Po odluci. Po naredbi.

Ad deliberandum - Na razmišljanje. Dati na odlučivanje.

Ad depositum - Na čuvanje. Dati stvar u depozit.

Ad diem dictum
- U određeni dan. Do određenog ili navedenog dana.

Ad hoc - Naročito za to. S određenom namerom. Za ovu priliku. U tu svrhu.

Ad hominem - Ka čoveku. Na ljudski način. Prema ljudskom shvatanju. Lako razumljivo

Ad honorem - U čast. Iz počasti. Počasti radi.

Ad impossibila nemo obligatur - Niko se ne obavezuje na nemoguće.

Ad informandum - Radi obaveštenja.

Ad kalendas Graecas - O grčkim kalendama (tj. nikada). Na sveto Nikadarevo

Ad litem - Za sudsku raspravu

Ad litteram - Doslovno. Od reči do reči. Slično Ad verbum

Ad mandatum speciale - Po specijalnom nalogu. Po izričitom nalogu.

Ad manus
- Na ruke.

Ad normam - Prema propisu.

Ad notam - Na znanje. Staviti do znanja.

Ad personam
- Na određenu osobu.

Ad publicandum - Za obelodanjenje. Radi puštanja (objavljivanja) u javnost.

Ad ratificandum - Na odobrenje. Na potvrdu.

Ad referendum - Dati nešto na javno mišljenje (odluku).

Ad rem
- Na stvar. Bez okolišenja.

Ad usum - Na upotrebu. Prema običaju.

Ad usum internum - Za internu upotrebu.

Ad usum proprium - Za vlastitu upotrebu.

Ad valorem - Prema vrednosti.

Ad verbum - Od reči do reči. Doslovce.

Aditio hereditatis - Nastupanje zaostavštine. Stupanje u posed.

Adoptio naturam imitatur - Usvojenje oponaša prirodu.

Adversus hostem aeterna auctoritas - Prema strancu uvek treba da važi (da se primenjuje) pravo. Zakon XII tablica.

Advocatus Dei - "Božji advokat". U Rimikatoličkoj crkvi - osoba koja pobija prigovore Advoacatusa diaboli

Advocatus diaboli - "Đavolji advokat". Član poverenstva za proglašenje svetaca, koji ima zadatak da iznositi prigovore protiv proglašenja nekoga za sveca; Preneseno: Protivno opštem mišljenju; čovek koji zastupa nepopularno mišljenje.

Aequa lanx - Ravnoteža tasova na vagi. Nepristrasnost. Stroga pravednost.

Aequum et bonum - Pravo i dobro.

Aes alienum - Tuđi novac. Dugovi.

Affirmanti incumbit probatio - Ko nešto tvrdi, mora i dokazati.

Alea iacta est
- Kocka je bačena; kocka je pala. Reči koje se izgovaraju prilikom donošenja važnih odluka posle dugog kolebanja. Pripisuju se Juliju Cezaru prilikom donošenja odluke da pređe reku Rubikon i započne građanski rat. U stvari Cezar je rekao Menandrov stih: "Neka padne kocka" - Alea iacta esto (a ne est)

Alia res - druga stvar

Alibi - drugdje, na drugom mjestu

Alieni iuris - Pod tuđom vlašću.

Alienum nobis, nostrum plus aliis placet - Tuđe se sviđa nama, a naše se više sviđa drugima.

Aliud est celare, aliud tacere - Jedno je prikrivati, drugo ćutati.

Aliud voluit, aliud dixit - Jedno je hteo, a drugo je govorio (u zabludi).

Alter ego - Drugo ja; veran prijatelj; odan pomoćnik

Alter pars - drugi deo. Protivna stranka

Altera pars revocat quidquid pars altera fecit - Jedna strana opoziva (pobija) što god je druga strana učinila.

Alteri stipulari nemo potest - Niko se ne može obvezivati za trećega.

Alterius non sit, qui suus esse potest - Neka ne bude tuđi sluga ko može biti svoj gospodar. Paracelzusovo geslo

Ama et fac, quod vis - Voli i radi što želiš.

Amici fures temporum - Prijatelji su kradljivci vremena.

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea - Prijateljstvo sklopljeno uz čašu (vina) većinom je stakleno (tj. krhko).

Amicum secreto mone, palam lauda - Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali.

Amicus certus in re incerta cernitur - Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.

Amicus Plato, sed magis amica vertas - Drag mi je Platon, ali mi je draža istina. Pripisuje se Sokratu. Uptrebljava se za izražavanje nepristranosti

Amicus curie - Prijatelj suda

Amicus optima vitae possessio - Prijatelj je najveća imovina u životu. Prijatelj je najveće bogatstvo.

Amor omnia vincit - Ljubav pobeđuje sve.

Analogia iuris
- Sličnost zakona.

Ancoras tollere - Dići sidro.

Anima candida
- Čestita duša.

Animam debet - Duguje i dušu. Zadužen je preko glave.

Animus iniurandi - Namera nanošenja uvrede

Animus nocendi - Namera nanošenja štete

Ante mare undae - Pre mora bili su talasi. Uzroci su pre posledica

Ante meridiem - Pre podne.

Ante victoriam ne canas triumphum - Pre pobede ne slavi trijumf. Ne veseli se prerano.

Antiquas moribus - Po starim običajima.

Appellatio admissibilis
- Dopušten priziv (žalba).

Appellatio deserta - Zakasneli priziv (žalba).

Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent - Pred dobrim sudijom više vrede dokazi nego svedoci. (Ciceron)

Aquam dare - Dati vodu (iz vodenog sata). (Plinije ml) Dati nekome vremena i mogućnosti da govori.

Arbiter elegantiae
- Sudija otmenosti.

Arbiter elegantiae - Sudija u eleganciji. Tacit. Ono što bi Petronije odobrio, to se u Rimu smatralo otmenim.

Arbitrium boni viri - arbitraža dobrih ljudi; arbitraža koja ne presuđuje spor, već ili rešava pitanja o kojima se pred sudom ne bi mogla voditi parnica, ili svojom dispozicijom pridonosi zaključivanju, perfektuiranju određenih ugovora o čijem se sadržaju stranke nisu mogle složiti

Arbitrium liberum - Slobodna volja. Slobodan izbor. Slobodna odluka.

Argumentatio illustrans a contrario et opposito - Dokaz prema nekom potpuno oprečnom slučaju.

Argumentatio illustrans a simili - Dokaz prema nekom sličnom slučaju.

Argumentum a maiori ad minus - Dokazivanje od većeg na manje

Argumentum ad crumenam - Dokaz kesom. U nedostatku dokaza odrešiti kesu.

Argumentum ad hominem - Dokaz za čoveka; dokaz kojim se protivnik u raspravi pobjeđuje iznošenjem njegovih reči ili dela, tj. kad se dokaz izvlači iz onoga što je sam protivnik priznao

Argumentum ad hominem - Dokaz iz onoga što je sam protivnik priznao. Dokaz protiv čoveka, a ne protiv onoga što je uradio.

Argumentum baculinum - Dokaz batinom. Dokaz na silu.

Ars gratia artis - Umetnost radi umetnosti (slogan filmskE kompanije MGM)

Ars longa, vita brevis - Umeće je dugačko (tj. put do majstorstva je dug), a život je kratak.

Ars poetica - Pesnička umetnost.

Asinus asinum fricat - Magarac magarca češe

Auctor - prednik

Audaces fortuna iuvat - Smelima pomaže sreća. Isto: Audentes fortuna iuvat.

Audaces fortuna juvat - Sreća pomaže hrabrima

Audiatur et altera pars - Neka se čuje i druga strana

Audiatur et altera pars - Neka se sasluša i druga strana.

Aurea mediocritas
- Zlatna sredina; ni previše ni premalo, već koliko je potrebno;

Aurora Musis amica est - Zora je muzama prijateljica.

Aurum probat ignis et miseria bonos viros
- Zlato se u vatri kuša, a dobri ljudi u nevolji. Hieronimus

Aut Caesar, aut nihil - Ili Cezar ili ništa; geslo koje se pripisuje Cezaru Borgii, a može se primeniti na sve ambiciozne ili slavohlepne ljude koji nastoje doseĆi visoki društveni položaj

Aut vincere, aut mori - Ili pobediti, ili umreti

Ave Caesar morituri te salutant - Zdravo Cezare, pozdravljaju te oni koji će umrijeti; riječi kojima su rimski gladijatori, prije nego što će započeti borbu, pozdravljali Cara prolazeći ispod njegove lože u areni;

Latinske izreke na slovo B

by admin Email


Beata vita perfecta sapientia efficitur - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.

Beati pauperes spiritu - Blaženi siromasi duhom.

Bella gerant alii, tu felix Austria nube - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. Marija Terezija (koja je politikom ženidbe dece postizala mir sa susednim zemljama)

Bella matribus detestata - Majke mrze ratove

Bellum omnium in omnes
- Rat sviju protiv svih; obično se govori pogrešno: Bellum omnium contra omnes; reči engleskog filozofa Hobbesa, napisane 1642.g.; njihovo je značenje zapravo da je život " rat sviju protiv svih"

Bene docet, qui bene distinguit
- Dobro poučava ko dobro razlikuje (stvari).

Bene vixit qui bene latuit - Dobro je proživeo ko se dobro prikrio.

Beneficia non obtruduntur - Dobra djela ne štete.

Beneficium accipere est libertatem vendere - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.

Beneficium appelationis
- Pravo priziva. Pravo žalbe.

Beneficium cohaesionis - povlastica povezanosti (predmeta s predmetom)

Beneficium novorum
- povlastica iznošenja novota (tvrdnji o novim činjenicama i predloga o novih dokazima)

Beneficium ordinis - povlastica redosleda; beneficija jamca da je obvezan samo ako glavni dužnik ne bude mogao platiti

Bis dat, qui cito dat
- Dvostruko daje ko brzo daje.

Bis de eadem re ne sit actio - U istoj stvari nije dopušteno dvaput tužiti.

Bis idem non est idem - Dva put isto, nije to isto.

Bona fide
- U dobroj veri. U dobroj nameri; s poštenom nakanom. Protivno: Mala fide

Bona hereditaria - Nasleđena dobra.

Bona immobilia - Nepokretna dobra.

Bona indivisibila
- Nedeljiva dobra.

Bona mente - U dobroj nameri. S dobrom namerom.

Bona mobilia - Pokretna dobra.

Bona officia
- Dobre usluge.

Bona utensilia - Dobra u oruđu.

Bona vacantia - Napuštena dobra. Dobra bez naslednika ili gospodara.

Bonum commune - Zajedničko dobro.

Bonum et aequum - Dobro i pravično.

Bonum publicum - Javno dobro.

Bonus vir semper tiro - Dobar čovjek uvek je početnik

Bovi imponere clitellas
- Stavljati volu samar.

Brachium ecclesiasticum
- Crkvena moć (ili vlast).

Brachium saeculare - Svetovna moć (ili vlast).

Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum - Kratak životni vek dovoljno je dug za dobar i častan život. Ciceron

Brevi manu - Kratkim putem. Način predaje stvari u svojinu (ako je stvar već bila kod držaoca po drugom osnovu, npr. zakup).

Brevis est laboro, obscurus fio - Trudim se da budem kratak, ali postajem nejasan. Horacije

<< 1 2 3

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2018-10-21 11:12:40'
   AND hit_remote_addr = '54.198.15.20'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/latin/?paged=3'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1