Category: A

Latinske izreke na slovo A

by admin Email


A die ad diem
- od dana do dana

A die insinuationis
- Od dana uručenja.

A fortiori
- tim više; to više

A limine
- s praga, nešto odlučno odbiti, otkloniti

A maiori ad minus - Zaključivati od većeg na manje.

A mensa et toro - (Razdvajanje) od stola i postelje. Razvod braka.

A minori ad maius
- (Zaključivati) od manjega na veće.

A momento ad momentum
- od momenta do momenta

A pose ad esse non valet consequentia
- Moguće ne mora da bude i stvarno.

A posterior - (Postrerior - potonji, poslednji). Oslanjajući se na iskustvo; zakoni se stvaraju a posterior, tj. nastaju kao rezultat društvenih potreba. Protivno: A priori

A posteriori - Unatrag. Po iskustvu. Po posledicama zaključivati o uzrocima.

A potiori - Prema onom što je važnije.

A potiori fit denominatio - Stvar dobija ime po svom najvažnijem delu.

A priori - (Prior - prednji). Nezavisan od iskustva

A priori - unapred (zauzeti stav o nečemu,)prosuđivati a priori znači prosuđivati unapred; suprotno: A posterior;

Ab absurdo
- Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.

Ab initio
- Iz početka. Iznova.

Ab intestato - Bez testamenta. Naslediti nešto od nekoga ko nije ostavio testament.

Ab inviso (invisis) - Bez gledanja. Potpisati nešto u uverenju da je dobro.

Ab Jove principium - Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).

Ab ovo
- Od jajeta (preneseno od početka, vrlo iscrpno). Ab ovo usque ad mala - Od jajeta do jabuka ( Od početka do kraja). Rimski ručak počinjao je jajetom a završao se jabukom.

Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?
- Ako se ukloni pravednost, šta su kraljevstva nego velika razbojništva? Sv. Avgustin.

Absens - carens - Odsutan - oštećen. Ko je odsutan, ne dobija ništa

Absentia causalis
- Opravdana odsutnost.

Absentia malitiosa (vituperabilis)
- Zlonamerna odsutnost.

Absque omni exceptione - Bez izuzetka.

Absque ulla condicione - Bez uslova. Bezuslovno.

Abstinendi ius - Pravo odricanja, npr. pravo odricanja od nasledstva.

Abstractum pro concreto
- Nestvarno umesto stvarnog. Kada se navodi svojstvo umesto osobe koja to svojstvo ima.

Abusus non tollit usum - Zloupotreba ne ukida običaj.

Abyssus abyssum invocat - Jedna greška vuče drugu za sobom.

Accessorium sequitur principale - Pripadak prati glavnu stvar.

Accipere quam facere praestat iniuriam
- Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti (Ciceron)

Acta est fabula
- Igra je doigrana; Priča je završena. Tim se rečima u antičkom teatru označava kraj predstave. Te reč, navodno je, na samrti izgovorio car August.

Actio - tužba

Actio est reactio - Delovanje je (jednako) protudelovanje.

Actor - tužitelj

Actor sequitur forum rei - Tužilac sledi forum tuženog; za rešavanje spora mesno je nadležan sud prebivališta tuženika.

Actore non probante, reus absolvitur - Ako tužilac ne dokaže istinitost svojih tvrdnji, tuženik se oslobađa (zahtev tučioca biće odbijen).

Actori incumbit probatio - Teret dokazivanja je na tužitelju.

Actus merae facultatis - puka mogućnost poduzimanja nekog akta

Ad absurdum
- Do besmisla. Do nemogućnosti.

Ad acta - Među spise. Rešena stvar.

Ad astra - do zvezda.

Ad decretum - Po odluci. Po naredbi.

Ad deliberandum - Na razmišljanje. Dati na odlučivanje.

Ad depositum - Na čuvanje. Dati stvar u depozit.

Ad diem dictum
- U određeni dan. Do određenog ili navedenog dana.

Ad hoc - Naročito za to. S određenom namerom. Za ovu priliku. U tu svrhu.

Ad hominem - Ka čoveku. Na ljudski način. Prema ljudskom shvatanju. Lako razumljivo

Ad honorem - U čast. Iz počasti. Počasti radi.

Ad impossibila nemo obligatur - Niko se ne obavezuje na nemoguće.

Ad informandum - Radi obaveštenja.

Ad kalendas Graecas - O grčkim kalendama (tj. nikada). Na sveto Nikadarevo

Ad litem - Za sudsku raspravu

Ad litteram - Doslovno. Od reči do reči. Slično Ad verbum

Ad mandatum speciale - Po specijalnom nalogu. Po izričitom nalogu.

Ad manus
- Na ruke.

Ad normam - Prema propisu.

Ad notam - Na znanje. Staviti do znanja.

Ad personam
- Na određenu osobu.

Ad publicandum - Za obelodanjenje. Radi puštanja (objavljivanja) u javnost.

Ad ratificandum - Na odobrenje. Na potvrdu.

Ad referendum - Dati nešto na javno mišljenje (odluku).

Ad rem
- Na stvar. Bez okolišenja.

Ad usum - Na upotrebu. Prema običaju.

Ad usum internum - Za internu upotrebu.

Ad usum proprium - Za vlastitu upotrebu.

Ad valorem - Prema vrednosti.

Ad verbum - Od reči do reči. Doslovce.

Aditio hereditatis - Nastupanje zaostavštine. Stupanje u posed.

Adoptio naturam imitatur - Usvojenje oponaša prirodu.

Adversus hostem aeterna auctoritas - Prema strancu uvek treba da važi (da se primenjuje) pravo. Zakon XII tablica.

Advocatus Dei - "Božji advokat". U Rimikatoličkoj crkvi - osoba koja pobija prigovore Advoacatusa diaboli

Advocatus diaboli - "Đavolji advokat". Član poverenstva za proglašenje svetaca, koji ima zadatak da iznositi prigovore protiv proglašenja nekoga za sveca; Preneseno: Protivno opštem mišljenju; čovek koji zastupa nepopularno mišljenje.

Aequa lanx - Ravnoteža tasova na vagi. Nepristrasnost. Stroga pravednost.

Aequum et bonum - Pravo i dobro.

Aes alienum - Tuđi novac. Dugovi.

Affirmanti incumbit probatio - Ko nešto tvrdi, mora i dokazati.

Alea iacta est
- Kocka je bačena; kocka je pala. Reči koje se izgovaraju prilikom donošenja važnih odluka posle dugog kolebanja. Pripisuju se Juliju Cezaru prilikom donošenja odluke da pređe reku Rubikon i započne građanski rat. U stvari Cezar je rekao Menandrov stih: "Neka padne kocka" - Alea iacta esto (a ne est)

Alia res - druga stvar

Alibi - drugdje, na drugom mjestu

Alieni iuris - Pod tuđom vlašću.

Alienum nobis, nostrum plus aliis placet - Tuđe se sviđa nama, a naše se više sviđa drugima.

Aliud est celare, aliud tacere - Jedno je prikrivati, drugo ćutati.

Aliud voluit, aliud dixit - Jedno je hteo, a drugo je govorio (u zabludi).

Alter ego - Drugo ja; veran prijatelj; odan pomoćnik

Alter pars - drugi deo. Protivna stranka

Altera pars revocat quidquid pars altera fecit - Jedna strana opoziva (pobija) što god je druga strana učinila.

Alteri stipulari nemo potest - Niko se ne može obvezivati za trećega.

Alterius non sit, qui suus esse potest - Neka ne bude tuđi sluga ko može biti svoj gospodar. Paracelzusovo geslo

Ama et fac, quod vis - Voli i radi što želiš.

Amici fures temporum - Prijatelji su kradljivci vremena.

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea - Prijateljstvo sklopljeno uz čašu (vina) većinom je stakleno (tj. krhko).

Amicum secreto mone, palam lauda - Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali.

Amicus certus in re incerta cernitur - Pravi se prijatelj poznaje u nevolji.

Amicus Plato, sed magis amica vertas - Drag mi je Platon, ali mi je draža istina. Pripisuje se Sokratu. Uptrebljava se za izražavanje nepristranosti

Amicus curie - Prijatelj suda

Amicus optima vitae possessio - Prijatelj je najveća imovina u životu. Prijatelj je najveće bogatstvo.

Amor omnia vincit - Ljubav pobeđuje sve.

Analogia iuris
- Sličnost zakona.

Ancoras tollere - Dići sidro.

Anima candida
- Čestita duša.

Animam debet - Duguje i dušu. Zadužen je preko glave.

Animus iniurandi - Namera nanošenja uvrede

Animus nocendi - Namera nanošenja štete

Ante mare undae - Pre mora bili su talasi. Uzroci su pre posledica

Ante meridiem - Pre podne.

Ante victoriam ne canas triumphum - Pre pobede ne slavi trijumf. Ne veseli se prerano.

Antiquas moribus - Po starim običajima.

Appellatio admissibilis
- Dopušten priziv (žalba).

Appellatio deserta - Zakasneli priziv (žalba).

Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent - Pred dobrim sudijom više vrede dokazi nego svedoci. (Ciceron)

Aquam dare - Dati vodu (iz vodenog sata). (Plinije ml) Dati nekome vremena i mogućnosti da govori.

Arbiter elegantiae
- Sudija otmenosti.

Arbiter elegantiae - Sudija u eleganciji. Tacit. Ono što bi Petronije odobrio, to se u Rimu smatralo otmenim.

Arbitrium boni viri - arbitraža dobrih ljudi; arbitraža koja ne presuđuje spor, već ili rešava pitanja o kojima se pred sudom ne bi mogla voditi parnica, ili svojom dispozicijom pridonosi zaključivanju, perfektuiranju određenih ugovora o čijem se sadržaju stranke nisu mogle složiti

Arbitrium liberum - Slobodna volja. Slobodan izbor. Slobodna odluka.

Argumentatio illustrans a contrario et opposito - Dokaz prema nekom potpuno oprečnom slučaju.

Argumentatio illustrans a simili - Dokaz prema nekom sličnom slučaju.

Argumentum a maiori ad minus - Dokazivanje od većeg na manje

Argumentum ad crumenam - Dokaz kesom. U nedostatku dokaza odrešiti kesu.

Argumentum ad hominem - Dokaz za čoveka; dokaz kojim se protivnik u raspravi pobjeđuje iznošenjem njegovih reči ili dela, tj. kad se dokaz izvlači iz onoga što je sam protivnik priznao

Argumentum ad hominem - Dokaz iz onoga što je sam protivnik priznao. Dokaz protiv čoveka, a ne protiv onoga što je uradio.

Argumentum baculinum - Dokaz batinom. Dokaz na silu.

Ars gratia artis - Umetnost radi umetnosti (slogan filmskE kompanije MGM)

Ars longa, vita brevis - Umeće je dugačko (tj. put do majstorstva je dug), a život je kratak.

Ars poetica - Pesnička umetnost.

Asinus asinum fricat - Magarac magarca češe

Auctor - prednik

Audaces fortuna iuvat - Smelima pomaže sreća. Isto: Audentes fortuna iuvat.

Audaces fortuna juvat - Sreća pomaže hrabrima

Audiatur et altera pars - Neka se čuje i druga strana

Audiatur et altera pars - Neka se sasluša i druga strana.

Aurea mediocritas
- Zlatna sredina; ni previše ni premalo, već koliko je potrebno;

Aurora Musis amica est - Zora je muzama prijateljica.

Aurum probat ignis et miseria bonos viros
- Zlato se u vatri kuša, a dobri ljudi u nevolji. Hieronimus

Aut Caesar, aut nihil - Ili Cezar ili ništa; geslo koje se pripisuje Cezaru Borgii, a može se primeniti na sve ambiciozne ili slavohlepne ljude koji nastoje doseĆi visoki društveni položaj

Aut vincere, aut mori - Ili pobediti, ili umreti

Ave Caesar morituri te salutant - Zdravo Cezare, pozdravljaju te oni koji će umrijeti; riječi kojima su rimski gladijatori, prije nego što će započeti borbu, pozdravljali Cara prolazeći ispod njegove lože u areni;

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 404)
 ORDER BY post_ID