Category: C

Latinske izreke na slovo C

by admin Email


Cadit a sillaba, cadit a toto. - Pogreši li slovo, izgubio je parnicu.

Caesar ad Rubiconem - Cezar na Rubikonu. Kad neko stoji pred važnom odlukom.

Calamitas virtutis occasio est - Nevolja je prilika za hrabrost. Seneka. Na muci se poznaju junaci

Capitis deminutio - Gubitak građanskih prava

Capitis deminutio maxima - Gubitak sva tri prava (slobode, građanstva ili državljanstva i porodice)

Capitis deminutio media - Gubitak prava građanstva (državljanstva)

Capitis deminutio minima - Gubitak porodičnih prava

Carpe diem - Iskoristi (današnji) dan. Horacije

Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne veruj sledećem

Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je retko

Casum sentit dominus - Štetu nastalu slučajnom propašću stvari snosi vlasnik

Casus belli - Povod ratu

Casus dabilis - Dopustiv slučaj

Casus fortuitus (ili improvisius) - Nepredviđen slučaj

Casus inevitabilis - Neizbežan slučaj

Casus insolitus - Neobičan slučaj

Casus nocet domino - Slučaj škodi gospodaru (vlasniku)

Casus sentit domino. - Slučaj pogađa (ide na štetu) vlasnika

Casus solitus - Običan slučaj

Causa - uzrok, povod, razlog; parnica; osnova; stvar

Causa civilis - Građanski spor (parnica)

Causa criminalis - Krivični spor

Causa efficiens - Delujući slučaj

Causa finalis - Svrha

Causa finita est - Stvar je svršena

Causa morbi - Uzrok bolesti

Causa mortis - Uzrok smrti. Razlog smrti

Cautio judicatum solvi - Aktorska kaucija (da će se dosuđeno platiti)

Cautius loquitur - Opreznije govori. Meri svoje reči.

Cave canem - Čuvaj se psa; uobičajeni natpis na rimskim kućama; danas se upotrebljava kao uzrečica kojom se upućuje na oprez

Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem - Treba paziti da kazna ne bude veća nego greh (prestup), i da se zbog istog uzroka jedni kažnjavaju, a drugi i ne pozivaju na odgovornost. Ciceron.

Cedendo victor abibis - Popuštaj i otićićeš kao pobednik. Ovidije. Pametniji popušta.

Certa amittimus, dum incerta petimus - Gubimo sigurno, ako idemo za nesigurnim. Plaut

Certo certius - Sigurnije od sigurnoga.

Certum est, quia impossibile est - Sigurno je, jer je nemoguće. Tertulijan

Cessante causa cessat effectus - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica

Cetera desiderantur - Ostalo nedostaje. (Kaže se za nedovršenu, odnosno nepotpuno sačuvanu knjigu.)

Ceteris paribus - Uz jednake prilike. Pod istim okolnostima

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - Uostalom, mislim da Kartaginu treba razoriti. Tim je rečima Katon stariji završavao svaki svoj govor u rimskom senatu

Charta non erubescit - Papir ne pocrveni (od stida). Hartija trpi sve.

Charybdis et Scylla - Haribda i Scila. Seneka. Između dva zla. U škripcu.

Circulus in demonstrando (ili: probando) - Dokazati samim sobom ono što treba dokazati.

Circulus vitiosus - Pogrešan krug; pogreška u dokazivanju; kad se kao dokaz uzima nešto što bi tek trebalo dokazati; u prenesenom značenju: bezizlazan položaj; odgovara našoj izreci: vrtjeti se u (začaranom) krugu;

Circulus vitiosus - Začarani krug. Pogreška u dokazivanju: nešto se dokazuje samim sobom.

Citatio oralis (ili verbalis) - Usmeni poziv.

Citatio scripta - Pismeni poziv.

Citius, altius, fortius! - Brže, više, jače!

Civis academicus - Akademski građanin. Student.

Clamor non est cantus nec argumentum - Vika (galama) nije ni pesma ni dokaz.

Clara pacta, boni amici - Čisti računi, dobri prijatelji. Čist račun, duga ljubav.

Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!

Clauditur oranti, sed panditur aula ferenti - Dvor se zatvara onome koji moli, a otvara onome koji nešto donosi.

Causula intabulandi - uglavak kojim se dopušta zemljišnoknjižni upis

Clausula rebus sic stantibus - uglavak o vezanosti za ugovor dok stvari tako stoje

Clavus clavo eicere - Klin se klinom izbija.

Cogitationis poenam nemo patitur - Za misli se ne kažnjava. Ulpijan. Misli su slobodne.

Cogito, ergo sum - Mislim, dakle postojim (jesam). (Rene Decartes); osnovno načelo njegove filozofije, izlazište takozvane metodičke skepse i jedan od centralnih problema zapadnoeuropske filozofije;

Cogito, ergo sum - Mislim, dakle postojim. (Rene Dekart)

Compensatio civilis - građanskopravna kompenzacija koja nastaje dispozicijom stranaka

Compensatio per judicem - sudska kompenzacija; kompenzacija koju sud vrši svojom konstitutivnom odlukom

Competentia ratione causae - nadležnost koja se određuje prema vrsti spora

Competentia ratione loci - mjesna nadležnost

Competentia ratione personae - nadležnost koja se određuje prema svojstvima procesnih subjekata (stranaka)

Competentia ratione valoris - nadležnost koja se određuje prema vrijednosti predmeta spora

Compos sui - Sam svoj gospodar.

Computatio civilis - računanje rokova po jedinicama određenim punim danima, od pola noći do pola noći

Computatio naturalis - računanje rokova od trenutka do trenutka, na sate, minute, sekunde

Conclusio - zaključak (logičkog silogizma)

Concordia civium, murus urbium - Sloga građana je bedem gradova.

Condicio sine qua non - Uslov bez kojega se ne može; uslov koji je neophodan da bi se što moglo učiniti; Nezaobilazan uslov

Conditio sine qua non... - Uslov bez kojeg je nešto nemoguće. Jedino pod tim uslovom.

Confirmat artes usus - Vežba učvršćuje veštine

Conscientia mille testus - Čista savest vredi više nego hiljadu svedoka

Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovekova druga narav. Ciceron

Consuetudo optima legum interpres - Običaj je najbolji tumač zakona.

Contra bonos mores - Protivno dobrim običajima

Contra factum non datur argumentum - Protiv činjenice nema dokazivanja.

Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnjenja.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema leka u vrtu

Contra vulpem vulpinandum - Sa lisicom treba lisičiti

Contradictio in adjecto - Protivrečnost sa svojstvom; protivrečnost nekog pojma s onim što se s njime dovodi u vezu; pridavanje nekom pojmu svojstva koje on ne može imati: npr. okrugla četvorina, suva voda, mladi starac;

Cornix cornici oculos non effodiet - Vrana vrani neće vaditi oči.

Cornu copiae - Rog izobilja.

Corpus delicti - Predmet krivice. Predmet koji dokazuje krivicu.

Corpus delicti. - Dokaz zločina

Corpus iuris - Zbirka (rimskih) zakona.

Corpus iuris civilis - Zbirka građanskih prava. Građanski zakonik.

Corruptissima re publica plurimae leges - Najpokvarenija država ima najviše zakona. Tacit

Cras credo, hodie nihil - Danas za novac, sutra na veresiju. Terencije Var.

Crede experto - Veruj iskusnome. Silije Italik.

Credo quia absurdum (est) - Vjerujem jer je besmisleno, izreka koja je nastala na osnovi Tartulijanova dokazivanja sadržaja hrišćanskog verovanja; navodno ju je formulisao sv. Augustin, naglašavajući da u neke stvari moramo verovati bez proveravanja jer ih ne možemo proveriti;

Credo ut intelligam! - Verujem da bih shvatio.

Credo, quia absurdum - Verujem jer je protivno razumu. Tertulijan.

Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno

Crocodili lacrimae - Krokodilske suze. Erazmo Roterdamski.

Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha

Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha

Cui bono? - Koja je korist? Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.

Cui bono? - U čiju korist?

Cui bono? - U čiju korist? To je prvo pitanje kada se ne zna ko je nešto počinio. Tu Kasijevu rečenicu pominje Ciceron.

Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast

Cui prodest scelus, ist fecis - Kome zločin koristi, taj ga je i počinio. Seneka

Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija; treći član Augzburškog verskog mira iz 1555.g., na temelju kojega se verska pripadnost podanika ravna prema veri vladara; u prenesenom značenju: čovek se mora pokoravati zakonima zemlje u kojoj živi;

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svako greši, ali samo luđak istrajava u grešci. Ciceron

Cujusvis hominis est errare - Svaki čovek može da pogreši.

Culpa - u širem smislu: svaki oblik krivnje; u užem smislu: nepažnja

Culpa lata - gruba nepažnja

Culpa lata - Veliki greh (prestup).

Culpa levis - obična nepažnja

Culpam poena premit comes - Kazna je pratilja greha. Horacije

Cum Cretensi cretisare - S Krićaninom govoriti kritski.

Cum grano salis - Sa zrnom soli; uzimati oštroumno i pametno, tj. sa određenom rezervom. Plinije

Cum iure successionis - S pravom nasleđa.

Cum privilegio - Sa ovlašćenjem. Po ovlašćenju.

Cum sapienti viro libenter diserimus - Sa pametnim čovekom rado diskutujemo

Cumulatio actionum - (objektivna) kumulacija (gomilanje) tužbi

Curator ad actum, ad litem - zastupnik za pojedini akt ili parnicu; privremeni zastupnik

Curriculum vitae - Tok života; životopis, biografija, obično kratki prikaz života i rada koji se prilaže molbama za zapošljavanje, upis u školu itd.;

Custodia honesta - Časna tamnica (zatvor). Gubitak slobode, naročito kod političkih zatvorenika, uz koji su vezane mnoge povlastice

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 405)
 ORDER BY post_ID