Category: E

Latinske izreke na slovo E

by admin Email


E pluribus unum - Iz više njih jedno. Natpis na grbu USA.

Eadem res - ista stvar

Ecce homo! - Evo čoveka! Pilatove reči kad je narodu pokazao Hrista. Jevanđ. po Jovanu 19,5.

Ego sum et via et veritas et vita - Ja sam put, istina i život.

Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat - Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.

Elephantus non capit muscam - Slon ne hvata muve. Erazmo

Emptor bonae fidei - Kupac u dobroj veri.

Eo ipso - Samo po sebi. Radi toga.

Epistula non erubescit. - Pismo ne posramljuje. Papir podnosi sve. Ciceron

Equi donati dentes non inspiciuntur - Poklonu se u zube ne gleda

Erga omnes - prema svima

Errando discimus - Grešeći učimo.

Erranti via monstrato - Onome koji luta pokaži put.

Errare humanum est - Grešiti je ljudski. Sveti Jeronim

Errata corrige! - Ispravi (svoje) greške.

Error (ignorantia) iuris nocet, error facti non nocet. - Zabluda (neznanje) o pravu škodi, a zabluda o činjenici ne škodi.

Error in judicando - greška u suđenju

Error in procedendo - greška u postupanju

Est difficillium se ipsum vincere - Najteže je pobediti samog sebe.

Est unus quisque faber ipse suae fortunae - Svako je sam kovač svoje sreće. Apije Klaudije

Et cetera - I ostalo. I tako dalje. Skraćenica: Etc.

Et post malam segetem serendum est - I posle slabe žetve treba sejati. Seneka

Evidentia rei - dokazno sredstvo koje samo po sebi predstavlja neposrednu pravno relevantnu činjenicu

Ex abrupto - Odjedamput. Smesta.

Ex adverso - Sa suprotne strane.

Ex aequo et bono - Po zahtevu pravednosti i čestitosti.

Ex capite - Iz glave. Napamet. Naizust.

Ex cathedra - S katedre. Prema učenju katoličke crkve, papa je nepogrešiv kada s katedre, tj. kao poglavar, proglašava neku versku dogmu. Autoritativno tvrditi.

Ex compacto - Prema ugovoru. Prema dogovoru.

Ex consensu - Po pristanku. Prema sporazumu.

Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.

Ex iure - Po dužnosti.

Ex libris - Iz knjiga.

Ex nihilo nihil fit - Iz ničega ništa ne nastaje

Ex nudo pacta actio non nascitur - Iz golog (prostog, neformalnog) sporazuma ne rađa se pravo na tužbu.

Ex nunc - od sada; izrazom se označava da neki pravni akt deluje tek od trenutka njegova donošenja, poduzimanja, nastanka, a ne unatrag

Ex officio - Po službi; službeno, po službenoj dužnosti; Skr. ex offo

Ex oriente lux - Svetlost dolazi sa istoka.

Ex post (facto) - Naknadno prosuđivati.

Ex propriis - Iz vlastitih sredstava. Na svoj račun.

Ex tempore - Odmah, smesta

Ex tunc - od tada; izraz kojim se označava da neki propis ili pravni akt deluje unatrag, tj. pre svog donošenja - od trenutka označenog u njemu ili od trenutka kad su nastupile odgovarajuće relevantne okolnosti

Ex usu - Po običaju. Po upotrebi.

Examen testium - Saslušavanje svedoka.

Exceptio - prigovor

Exceptio afirmat regulam - Izuzetak potvrđuje pravilo.

Exceptio male gesti vel conducti processus - prigovor zlog (nelojalnog) ponašanja i vođenja parnice; prigovor intervenijenta protiv stranke koja se poziva na intervencijski efekat pravomoćne presude

Exceptio plurium concubentium - prigovor višine priležnika; prigovor da je majka deteta u kritično vrijeme imala polne odnose s više muškaraca

Exceptio vitiosae possessionis ab adversario - prigovor tuženika da je tužitelj (protivnik) do državine došao viciozno: silom, potajno ili prevarom (na zamolbu)

Exceptiones sunt strictissimae interpretationis - Izuzetke treba najuže tumačiti.

Excipiendo reus fit actor. - Prigovarajući, tuženik postaje tužitelj.

Exempla docent (ili: illustrant) - Na primerima učimo.

Exempli gratia - primerice

Exequatur - neka se izvrši; odluka domaćeg suda donesena u delibacijskom postupku kojom se određuje izvršenje na temelju strane izvršne isprave te (u širem smislu) odluka kojom se strana odluka priznaje

Exercitatio artem parat - Vežba stvara veštinu. Tacit

Experientia docet - Iskustvo uči (poučava). Vergilije

Exspectat tempus sapiens - Mudar čovek čeka (pravo) vreme.

Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. Ciprijan

Extra muros. - Izvan zidina. u smislu: Ne može se ovde o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.

Extra ordinem - Izvan reda.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 412)
 ORDER BY post_ID