Category: H

Latinske izreke na slovo H

by admin Email


Habeas corpus - Imaj telo. Iz engleskog zakona od 1679. godine (Habeas corpus act). To je izjava sudije kojom poziva čoveka koji nekoga drži u zatvoru, da ga izvede pred sudiju i opravda njegovo hapšenje.

Habemus Papam - U Rimokatoličkoj crkvi, nakon Konklave, vernicima se ovom formulom objavljuje da je izabran novi Papa, formula u celosti glasi: Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus Pontificem, tj. Javljam vam veliku radost: Imamo vrhovnog sveštenika.

Habemus pontificem - Imamo papu! Uzvik posle papinog izbora.

Habent sua commoda morae - I odgađanje ima svoju korist.

Habent sua fata liberi. – - Knjige imaju svoju sudbinu. – Terentianus Maurus

Habitus non facit monachum - Odelo ne čini monaha. Odelo ne čini čoveka.

Hannibal ad (ili ante) portas - Hanibal pred vratima. Poklik užasa u Rimu kada je kartažanski vođa Hanibal 211. pr.n.e. Približio Rimu. Danas: Nevolja je pred vratima; preti velika opasnost

Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset - Ko bi znao za Hektora je Troja bila sretna. Ovidije. Veliki događaji rađaju velike ljude

Hereditas iacens - Ležeća zaostavština.

Heres ab intestato - Zakonski naslednik kad nema testamenta.

Heres legitimus - Zakonski naslednik

Heres necessarius - Nužni naslednik.

Hic cineres, ubique nomen - Ovde je pepeo, a ime svuda. Ovaj nadgrobni natpis je bio predložen za Napoleonov sarkofag, ali je umesto njega stavljeno samo slovo N.

Hic et nunc - Ovdje i sada; odmah, na licu mesta;

Hic iacet lepus - U tom grmu leži zec

Hic Rhodus, hic salta - Tu je Rodos, tu skoči; u jednoj Ezopovoj basni priča se o čoveku koji se hvalio kako je na otoku Rodosu izvanredno skočio i tvrdio da za to ima svedoke, na što mu je neko rekao: Čemu svedoci! Tu je Rodos, tu skoči!; govori se u značenju: umesto sto pričaš, pokaži što znaš i možeš;

Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava sveta..

Hierosolyma est perdita - Razoren je Jerusalim. Sve je propalo.

Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis - Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine. Ciceron.

Historia magistra vitae est - Istorija je učiteljica života

Hoc loco - Na ovom mestu (ovde)

Hoc signo vinces - U ovom ćeš znaku pobediti. Taj se natpis, kako kaže legenda, ukazao pod krstom caru Konstantinu kada je polazio u rat protiv Maksencija.

Hodie mihi, cras tibi - Danas meni, sutra tebi

Hominem quaero - Tražim čoveka. Fedrus. Navodno je to rekao Diogen.

Homo de humo - Čovek (je načinjen) od zemlje.

Homo homini lupus (est) - Čovek je čoveku vuk; misao koju prvi put nalazimo u Plauta, a preuzeli su je Bacon i Hobbes; prema njoj čovjek je po svojoj naravi spreman nanositi zlo svojim bližnjima

Homo locum ornat, non hominem locus - Čovek mesto krasi, ne mesto čoveka.

Homo mensura - Čovek je merilo (svih stvari). Pitagora

Homo novus - Novi čovek. Skorojević. Seneka.

Homo sui juris - Samostalan, nezavisan čovek

Homo sum, humani nihil (ili nihil/nil humani) a me alineum puto - Čovek sam i ništa ljudsko nije mi strano, tj. imam sve one mane koje su svojstvene čoveku;

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere. - Pošteno živeti, drugoga ne povrediti, svakome dati što mu pripada.

Honores mutant mores - Počasti menjaju ponašanje (navike)

Honoris causa - Radi počasti, npr. doctor honoris causa.

Hora incerta, mors certa - Čas (smrti) je neisvestan, ali je smrt izvesna.

hora legalis - vreme određeno za održavanje sudskog ročišta

Hora legalis - Zakonski čas. Propisano, određeno vreme.

Hora ruit - Vreme odmiče. Vreme leti.

Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!

Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio. - Tvrdim da je taj čovjek (rob) po kviritskom pravu moj.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 414)
 ORDER BY post_ID