Category: I

Latinske izreke na slovo I

by admin Email


actura paucorum servat multos. - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.

Id est - To jest. To znači. Skraćenica: i.e.

Idem delictum non debet bis puniri - Isti se prekršaj ne može dva puta kazniti.

Idem est non esse aut non probari. - Isto je ne biti ili ne (moći) dokazati.

Idem factum - idem jus - iste činjenice - isto pravo; ista činjenična i pravna osnova

Idem per idem - Isto istim (dokazivati). Greška u dokazivanju poznata kao circulus vitiosus.

Ignavis semper feriae sunt - Lenjima je svaki dan praznik. Erazmo

Ignem igne incitare - Podsticati vatru vatrom. Seneka. Dolivati ulje na vatru.

Igni probatur aurum, virtus miseria - Zlato se kuša u vatri, a vrlina u nevolji. Publilije Sirus

Ignoramus et ignorabimus - Ne znamo, a nećemo nikada ni znati. Završne reči predavanja zoologa Dubis - Reymonda prema kome su neki problemi za naš razum nerešivi

Ignorantia iuris nocet - Nepoznavanje zakona škodi, t.j. ne opravdava.

Ignorantia iuris nocet. - Nepoznavanje zakona šteti., u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.

Ignorantia legis non excusat - Nepoznavanje zakona nije izgovor

Ignorantia nocet - Neznanje škodi

Ignoscito saepe alteri, numquam tibi - Drugima često opraštaj, sebi nikada. Publilije Sirus

Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema - Onaj je posle zločina dospeo na krst, ovaj je dobio krunu. Juvenal.

Imago animi sermo est - Govor je slika duše. Ciceron

Imperare sibi maximum imperium est - Vladati nad sobom najveća je vlast. Seneka

Imperatoria brevitas - Carska kratkoća. Tacit.

Imperium in imperio - Država u državi.

Impossibilium nulla obligatio est - Kada je nešto nemoguće, ništava je obligacija. Digesta

Impossibilium nulla obligatio est. - Nemoguća obveza je ništava

In absentia - U odsustvu

In abstracto - Uopšte

In armis - Pod oružjem

In Baccho te Venere - U Bahu i Veneri, tj. u piću i ljubavi

In camera caritatis - U četiri oka. Poverljivo.

In causa - U pravnom slučaju

In commune bonum - Za opšte dobro.

In concreto - U ovom slučaju

In concursu conditio omnium creditorum par est. - U stečaju je pravni položaj svih verovnika jednak.

In continuo - Neprekidno. Stalno

In corpore - U celosti. Svi skupa

In curia - Pred sudom. U većnici

In deposito - Na čuvanju. Na ostavi

In dubio mitius - U sumnji (postupaj) blaže.

In dubio pro reo - U dvojbi, na strani optuženog; U sumnji treba odlučiti u korist optuženoga. odredba rimskog prava

In eodem prato bos herbam quaerit, canim leporem, ciconia lacertam - Na istoj livadi vo traži travu, pas zeca, roda guštera. Seneka. U istoj situaciji, ljudi imaju različite potrebe

In extenso - U širinu. Opširno.

In favorem - U korist.

In flagranti - Na činu. (Uhvaćen) na delu. Justinijanov kodeks

In foro - Na trgu. Pred sudom.

In foro conscientiae - Pred sudom savesti.

In fraudem creditorum - Na štetu poverilaca.

In fraudem legis - Lukavim zaobilaženjem zakona.

In futurum - Ubuduće.

In honorem - U počast.

In infinitum - U beskonačnost. Bez kraja.

In integrum (restituere) - U prvobitno stanje (vratiti).

Iniuriam qui facturus est, iam fecit - Ko namerava učiti nepravdu, već ju je učinio (samom namerom)

In loco - Na mestu

In margine - Na rubu. Na ivici

In medias res - U sred same stvari. Horacije. Bez okolišanja.

In pari causa potior est causa possidentis - Ako je jednak osnov, jači je osnov onoga kod koga je stvar (koji je držalac).

In rebus adversis meliora sperare memento - U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena (Posle kiše sunce sija)

In rerum natura - U prirodi stvari.

in statu nascendi - u stanju nastajanja

In ultima linea - Na kraju krajeva.

In vino veritas - U vinu je istina; što čovek trezan misli, to pijan govori. Teokrit

Inaudita causa quemquam damnari aequitas non patitur - Pravičnost ne dopušta da iko bude osuđen bez salušanja razloga. Marcijan u Pandektama.

Index librorum prohibitorum - Popis zabranjenih knjiga, koje je katolička crkva zabranila za vreme protivreformacije.

Iniuria non fit volenti - Ko pristaje na nešto, njemu se ne nanosi nepravda, tj. ne može tražiti naknadu štete.

Iniuriarum remedium est oblivio - Lek za nepravde je zaborav. Seneka

Inter arma (enim) silent leges. - Za rata (naime) zakoni šute. Ciceron

Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) - Među oružjem muze ćute (nema umetnosti za vreme rata)

Inter arma silent leges - U ratu zakoni ćute. Ciceron.

Inter nos - Među nama

inter partes - među strankama

Inter pedes virginum gaudium est iuvenum - Među nogama device leži zadovoljstvo mladića

Inter urinas et faeces homo nascitur. - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.

Inter vivos - Među živima (zaključen ugovor).

Interdictum retinendae possessionis - tužba zbog uznemiravanja državine radi održanja državine

Intus, intus est Troianus equus - Unutra, unutra je trojanski konj (Opasnost je blizu)

Ipso facto - Već samim činom. Samo po sebi

Ipso iure - Po samom pravu

Iudex nemo potest esse in propria causa - Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici

Iure nature aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem - Po prirodnom pravu pravično je da se niko ne može obogatiti time što će drugi pretrpeti štetu u imovini ili nepravdu.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Propisi prava su: pošteno živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Zapovesti prava su ove: čestito živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati. Domicije Ulpijan (starorimski pravnik 170 - 228)

Ius aggratiandi - Pravo pomilovanja

Ius armorum - Pravo držanja vojske

Ius civile - Građansko pravo

Ius cogens - Pravna pravila koja se ne mogu menjati voljom stranaka. Suprotno je: Ius dispositivum

Ius commercii - Trgovačko pravo

Ius dispositivum - Pravna pravila koja se mogu menjati voljom stranaka.

Ius est ars boni et aequi - Pravo je veština (umetnost) dobrote i jednakosti (pravde).

Ius est ars boni et equi. - Pravo je umijeće dobrog i pravednog.

Ius naturale - Prirodno pravo. Kod Rimljana isto što i ius gentium.

Ius pretorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel suplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. - Pretorsko je pravo ono što su ga uveli pretori radi pomaganja ili dopunjavanja ili ispravljanja civilnoga prava zbog javne koristi

Ius primae noctis - Pravo prve noći; u srednjem veku feudalci su sebi pridržavali pravo da s kmetskom devojkom provedu prvu noć nakon njezinog venčanja, a tek onda da je prepuste mladoženji

Ius privatum - Privatno pravo

Ius publicum - Javno pravo

Ius Romanum - Rimsko pravo.

Ius summum saepe summast malitia - Najveće pravo je često najveće zlo. Terencije.

Ius vitae necisque - Pravo života i smrti; pravo nad životom i smrti što ga je imao feudalac nad svojim podanicima, ili Pater familias nad clanovima svoje obitelji.

Iusticia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi. - Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.

Iustitia est constans et perpetua voluntas isu suum cuique tribuendi - Pravo je postojana i neprekidna volja da se svakom dodeli ono što mu pripada. Justinijan

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 415)
 ORDER BY post_ID