Category: M

Latinske izreke na slovo M

by admin Email


Magis videt oculi quam oculus - Više vide oči nego oko. Više očiju bolje vidi.

Magister artis venter - Učitelj umetnosti je želudac. A. Persius Flaccus.

Magna charta libertatum - Velika povelja o slobodama. Engleski plemići prisilili su 1215. godine kralja Jovana da im potpiše povelju kojom su dobili velike povlastice.

Magna civitas, magna solitudo - Veliki grad, velika samoća.

Magni nominis umbra - Senka značajnog čoveka

Magnum est praesidium innocentia - Nevinost je velika zaštita. Seneka

Maior e longinquo reverentia - Izdaleka je veće poštovanje. Tacit: Anali.

Mala fide - U zloj nameri.

Mala fides superveniens non nocet. - Ne škodi zla vjera (nepoštenje) ako se naknadno pojavi.

Mala herba cito crescit - Korov brzo raste. Neander.

Mala ultro adsunt - Zlo samo od sebe dolazi. Erazmo. Zlo ne treba zvati.

Male facere qui vult, nunquam non causam invenit - Ko želi zlo raditi, uvek nađe razlog. Publilije Sirus

Male partum male disperit - Zlo stečeno zlo i propada. Plaut

Maledictus piscis in aqua tertia - Prokleta je riba u trećoj vodi. (Prva je voda u kojoj riba pliva, druga u kojoj se posle čišćenja opere ili kuva, a treća bi bila kada bismo iza ribe pili vodu. Dakle: posle ribe treba piti vino.)

Malesuada fames - Glad savetuje na zlo. Vergilije

Mali principii malus finis - Zao početak ima zao završetak. Erazmo

Malleus maleficarum - Malj za veštice. Spis izdat 1489. godine od inkvizitora Insitorisa i Šprengera, koji sadrži uputstva za pronalaženje veštica i postupak za njihovo kažnjavanje.

Malum discordiae - Jabuka razdora, nesloge. Justinijan

Malum est mulier, sed necessarium malum - Žena je zlo, ali nužno zlo. Srednjevekovna poslovica.

Malum necessarium - Nužno zlo.

Malum omen - Zao znak. Loš znak. Zla slutnja.

Malus malo nocet - Zao zlome škodi. Seneka

Mandatum sine clausula - Punomoćje bez ograničenja.

Manifestum non eget probatione - Očiglednu stvar ne treba dokazivati

Manu propria - Vlastitom rukom. Vlastoručno. Skraćeno: m.p.

Manus manum lavat - Ruka ruku mije. Seneka. Isto: Petronije.

Mare nostrum - Naše more.

Margaritas ante porcas - Biserje pred svinje; dio rečenice iz Evandelja po Mateju koja u celosti glasi: Neque mittatis margaritas ante porcas, tj. ne bacajte biserje pred svinje; govori se kad se misli na svete, uzvišene ili lepe stvari koje se iznose pred one koji ih nisu dostojni ili nisu u stanju razumeti ih;

Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i ko je otac.

Mater semper certa est. - Majka je uvek poznata

Maximum remedium irae est dilatio - Najbolji je lek za srdžbu odlaganje

Mea culpa - Moj greh; Greh na moju dušu; reči iz pokajničke molitve u katoličkom bogoslužju, koje znače: kriv sam, priznajem svoju krivnju; govori se i: Mea maxima culpa, tj. moj najveći greh;

Mea parvitas - Moja malenkost

Medice, cura te ipsum - ekaru, leči sebe sama. Jevanđelje po Luki 4, 23.

Medicina forensis - Sudska medicina.

Medicus curat, natura sanat - Lekar leči, priroda ozdravljuje.

Medio tutissimus ibis. - U sredini je najbolje. Ovidije

Medium tenuere beati - Sredine se drže blaženi; Sretnici su u životu išli srednjim putem

Mel in ore, fel in corde. - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).

Melius non incipient, quam desinunt - Bolje ne počinjati, nego stati na pola

Memento mori - Seti se smrti. I ti si samo smrtnik.

Mendax est furax - Ko laže, taj i krade.

Mens agitam molem - Duh pokreće materiju. Vergilije

Mens et animus et consillium civitatis posita in legibus - Duh, pamet i smisao država ogleda se u njenim zakonima. Cicero Pro Cluent

Mens sana in corpore sano - Zdrav duh u zdravom telu. Juvenal

Mensibus eratis supra lapidem ne sedeatis - U mesecima koji u svom imenu imaju r, ne sedi na kamenu jer su to hladni meseci

Mente captus - Ograničen. Zaglupljen.

Meo voto - Po mojoj želji.

meritum - ono što je važno; glavno, suštinsko pitanje u postupku

Merum ius - Izričito pravo.

Meum est propositum in taberna mori! - Moja je namera u gostionici umreti!

Militia est hominum vita - Život čovekov je večita borba.

Minima de malis (eligenda sunt) - Treba odabrati najmanje zlo. Ciceron.

Minus est actionem habere quam rem - Manje je imati tužbu nego stvar.

Missio in possessionem - Uvođenje u posed.

Modus acquirendi - Način sticanja, privređivanja.

Modus faciendi - Način izvršavanja.

Modus procedendi - Način zastupanja (ili postupanja).

Modus vivendi - Način života; ove se riječi cesto govore u značenju: nalaženje sporazuma, uvjeta za zajednički život i sl. između strana koje su u zavadi;

Modus vivendi - Način života. Uslov za život. Sporazum.

Mors certa, hora incerta - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.

Mors in olla - Smrt u loncu. Biblija, Pravila IV, 4, 40. Loša ili preobilna ishrana ubija.

Mors liberatrix - Smrt osloboditeljica.

Mors ultima ratio. - Smrt je posljednja istina.

Mortis causa - za slučaj smrti.

Multa cadunt inter calicem supremaque labra - Mnogo se desi između čaše i usana. Prilike se mogu brzo promeniti.

Multa docet fames - Glad mnoge nauči. Erazmo

Multi indigni sunt luce et tamen dies oritur - Mnogi su nedostojni svetla, pa ipak dan sviće.

Multi multa sciunt, nemo omnia - Mnogi znaju mnogo, niko sve

Multi sunt vocati, pauci vero electi - Mnogo je zvanih, ali je malo odabranih. Jevanđ. po Mateju 22, 14.

Multos fortuna liberat poena, metu neminem - Sreća mnoge oslobađa kazne, straha nikoga. Seneka.

Multos timere debet, quem multi timent - Mnogih se mora bojati onaj koga se mnogi boje. Publilije Sirus

Mutat via longa puellas - Dugo putovanje menja devojke. Propercije

Mutatis mutandis - Uz potrebne ispravke npr. prihvatiti jedan zakon mutatis mutandis znači: prihvatiti ga pošto u njemu bude izmenjeno sve što je potrebno izmijeniti;

Mutum est pictura poema - Slika je nema pesma

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 418)
 ORDER BY post_ID