Category: N

Latinske izreke na slovo N

by admin Email


Nasciturus pro iam nato habetur - Dete koje će se tek roditi (koje je začeto) smatra se već rođenim, tj. ima ista prava kao da se već rodilo.

Natura in minimis maxima - Priroda je u najmanjim stvarima najveličanstvenija

Natura parendo vincitur - Prirodu pobeđujemo, ako joj se pokoravamo. Frensis Bekon

Naturae convenienter vivere - Živeti u skladu sa prirodom. Nauka stoika

Naturalia non sunt turpia - Što je prirodno, nije ružno. Izreka potiče od ciničke škole.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret. - Isteraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tera.

Naturam frenare potes, sed vincere nimquam - Narav možeš obuzdati, ali nikada pobediti

Ne bis in idem - Ne dva puta o istom: načelo u kaznenom pravu prema kojemu se ne može suditi dva puta za isto kažnjivo djelo;

Ne eat iudex ultra petita partium - Sudija neka ne ide iznad zahteva stranaka.

Ne maior poena quam culpa sit - Neka kazna ne bude veća od krivice. Ciceron

Ne procedat judex et officio - Sudija ne sme postupati po službenoj dužnosti

Ne varie judicetur. - Neka se ne sudi različito

Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od greha. Ciceron

Nec Hercules contra duos - Ni Herakle ne može protiv dvojice. Erazmo

Nec temere nec temide. - Ni strašljiv ni nepromišljen

Necessest facere sumptum, qui quaerit lucrum - Ko traži dobitak, mora nešto i potrošiti. Plaut.

negatio - nijekanje; puko poricanje (istinitosti činjeničnih navoda protivnika)

negatio per positionem alterius - nijekanje uz isticanje sadržajno suprotne tvrdnje

negotiorum gestor - poslovođa bez naloga; u procesnopravnom smislu - osoba koja u korist određene osobe poduzima radnje u postupku iako od nje nije dobila punomoć

Neminem pecunia divitem fecit - Nikoga nije novac učinio bogatim. Seneka

Nemini res sua servit. - Nitko ne može imati služnost na vlastitoj stvari

Nemo auditur turpitudinem suam allegans. - Nitko se ne smije pozivati na vlastito nepoštenje.

Nemo beneficia in calendario scribit - Niko ne beleži dobročinstva u dužničke knjige. Seneka

Nemo contra se edere debet. - Nitko nije dužan protiv sebe svedočiti.

Nemo dat, quod non habet - Niko ne daje što nema

Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua - Niko ne ljubi domovinu jer je velika, već jer je njegova. Seneka

Nemo esse iudex in sua causa potest - Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici.

Nemo judex in causa sua. - Nitko ne može biti sudija u vlastitoj stvari

Nemo judex sine actore. - Niko ne može biti sudija bez tužioca.

Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Niko se ne rodi mudar. Seneka

Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet - Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima.

Nemo potest nudo vestimenta detrahere - Niko ne može golome skinuti odelo.

Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. - Ne može se nasleđivati delom testamentalno, a delom zakonski.

Nemo propheta in patria - Niko nije prorok u svojoj domovini.

Nemo punitur pro alieno delicto - Niko se ne kažnjava za tuđi prestup.

Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest. - Niko si ne može sam jednostrano promeniti pravni osnov državine

Nervus belli, pecunia infinita. - Snaga rata, beskrajna zarada. Ciceron

Nervus gerendarum rerum pecunia - Glavni pokretač svih nastojanja je novac

Nervus probandi - Sila dokaza.

Nervus rerum - Srž stvari. Suština.

Nescit vox missa reverti - Izgovorena reč ne može se povratiti. Horacije

Nesessitas non habet legem - Nužda ne poznaje zakone

Nihil commune habet proprietas cum possessione. - Ništa zajedničko nemaju vlasništvo i državina

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije

Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu - Ništa nije u razumu, što pre nije bilo u osećaju (čulima). Osnovno načelo senzualizma

Nihil est incertius vulgo - Ništa nije nepostojanije od gomile. Ciceron

Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile - Ništa nije tako neverovatno da ne može ubeđivanjem postati verovatno. Ciceron

Nihil habenti nihil deest - Ko nema ništa, ništa mu ne nedostaje

Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši.

Nihil nega. parum crede, nisi videas - Ništa ne poriči, malo veruj, dok ne vidiš. Skolastička poslovica.

Nihil nimis - Ništa odviše. Seneka. Prema natpisu na delfijskom proročištu

Nihil novi sub sole - Nema ništa novo pod suncem. Prema Bibliji

Nihil opertum, quod non reveletur - Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo

Nihil probat, qui nimium probat - Ništa ne dokazuje ko previše dokazuje.

Nihil tam munitum (est), quod non expugnari pecunia possit - Ništa nije tako utvrđeno da se ne može osvojiti novcem. Ciceron

Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova

Noctem dies sequitur - Iza dana dolazi noć. Seneka

Nodus Gordiaunus (ili Gordius) - Gordijev čvor. Curtius Rufus propoveda da je proročište proreklo da će vlast nad Azijom osvojiti onaj ko bude odrešio vrlo zamršeni čvor na kolima kralja Gordija u Zevsovom hramu u Gordiju u Frigiji. Aleksandar Makedonski je 333. p.n.e. rasekao čvor mačem uz reči: "Nije važno na koji se način čvor razdrešuje."

Nolens volens - Hteo ne hteo. Hoćeš nećeš. Milom ili silom.

Noli turbare circulos meos - Nemoj remetiti moje krugove; riječi koje je navodno izrekao Arhimed rimskom vojniku prilikom zauzimanja Sirakuze g. 212.pr.n.e.;

Noli turbare circulos meos - Doslovno značenje: Ne diraj moje krugove; Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. Uskliknuo je prema legendi grčki matemačar Arhimed kada ga ja nakon pada Sirakuze 212 godine pr.n.e. napao i ubio rimski vojni dok je on u pesku crtao geometrijske likove.

Nolite jacere margaritas ante porcos - Ne bacajte bisere pred svinje

Nolito imperare, antequam didiceris oboedire - Nemoj zapovedati pre nego što naučiš slušati. Latinski prevod Solonove izreke

Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro - Neće kada ti hoćeš, a kada ti nećeš, one hoće same. Terencije o ženama

Nomen et omen - Ime i znamenje. Plaut

Nomina sunt odiosa - Imena je neprijatno pominjati. Imena ne treba pominjati.

Nominatio auctoris - imenovanje prethodnika

Non bene, si tollas proelia, durat amor - Ljubav ne traje dugo, ako izuzmeš svađe. Ovidije

Non damnatio, sed causa hominem turpem facit - Ne sramoti čoveka osuda, već njen uzrok. Seneka

Non faciunt meliorem equum aurei freni - Konja ne čine boljim zlatne uzde. Seneka

Non fucata, sed est simplex oratio veri - Govor istine nije kićen, već jednostavan.

Non licet in bello bis peccare - U ratu nije dopušteno dvaput učiniti istu grešku.

Non liquet - nije jasno; formula kojom je rimski sudija izjavljivao da mu činjenično stanje nije jasno i da stoga ne može suditi

Non minus molestum est calvis quam comatis pilos velli - Nije manje mučno čupati dlake ćelavima nego kosmatima. Seneka.

Non nova, sed nove - Ne nove stvari, već na novi način.

Non numeranda, sed ponderanda argumenta - Dokaze treba vagati, a ne brojati.

Non olet - (Novac) ne zaudara. Kada je caru Vespazijanu sin Tit prigovorio što je uveo porez na nužnike, on mu je stavio pod nos zlatnike koje je dobio od poreza i upitao ga da li mu je njihov miris neugodan.

Non omne licitum honestum - Nije sve časno što je dopušteno.

Non omne quod licet honestum est. - Sve što je dopušteno nije i pošteno, moralno

Non omnia possumus omnes - Ne možemo svi sve

Non plus ultra - Dovde i ni korak dalje. Biblija, Jov 38,11. Preko toga ništa. Nenadmašno.

Non possumus - Ne možemo. To prevazilazi naše moći.

Non progredi est regredi - Ne napredovati znači nazadovati

Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. Seneka

Non quis, sed quid - Ne ko, već šta

Non scholae, sed vitae discimus - Ne učimo za školu nego za život. Seneka

Non semper idem spirat ventus - Ne duva uvek isti vetar.

Non sum qualis eram - Nisam više onaj koji sam bio. Horacije

Non testatum - Nije provereno. Bez garancije. Pre mnogo decenija, kada je novinarstvo u Evropi bilo još u povoju, hteo je urednik lista "Koelnische Zeitung" da odvoji službene vesti od privatnih informacija. Stoga je, navodno, iznad vesti iz privatnih izvora stavio skraćenicu N.T. (Non testatum). Ova dva slova, kada se čitaju spelovanjem daju nemačku reč "Ente", što znači "patka". Tako je nastala uzrečica "novinarska patka”

Non vivere bonum est, sed bene vivere - Nije sreća živeti, već dobro živeti. Seneka

Nosce te ipsum - Upoznaj samoga sebe; latinski prevod grčkog natpisa koji se nalazi na ulazu u Apolonovo proročište u Delfima;

Nota bene - Ubeleži dobro; zapravo: upamti dobro; govori se i kad se želi naglasiti neka tvrdnja, izjava ili slično, pri čemu joj se pridaje naročita važnost; upotrebljava se i u smislu: ne zaboravi, seti se; Upamti dobro. Skraćeno N.B.

Notoria non egent probatione. - Notorne (opštepoznate) činjenice ne treba dokazivati.

Nuda veritas - Gola istina. Horacije

Nulla dies sine linea - Ni jedan dan bez poteza (četkom). Svaki dan treba nešto raditi. Reči slikara Apela, kod Plinija: Istorija prirode.

Nulla executio sine titulo. -

Nulla poena sine lege - Nema kazne bez zakona. Kažnjivo je samo ono što zakon predviđa.; juridička izreka kojom se naglašava da je kažnjivo delo samo ono delo koje je zakonom kao takvo označeno i da kazna za svako kažnjivo delo mora biti u skladu sa zakonom;

Nulla regula sine exceptione - Nijedno pravilo nije bez izuzetka

Nulla salus bello - Nema spasa u ratu. Vergilije

Nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est - Nijedno oklevanje nije predugo, ako se radi o životu čoveka. Juvenal

Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.

Nullum crimen sine lege - Nema krivice bez zakona. Kažnjivo je samo ono što zakon kao takvo određuje.

Nullum crimen, nulla poena sine lege - Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.

Nullus effectus sine causa - Nema učinka bez uzroka.

Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur - Niko ne čini prevaru (protivpravnu radnju) ako koristi svoje pravo.

Numerus clausus - Ograničen broj (npr. ograničen broj studenata na fakultetu).

Numquam retrorsum - Nikad natrag. Lozinka Ciceronova

Nunc aut numquam - Sad ili nikad!

Nunc est bibendum. - Vreme je da pijemo.

Nunc ferrum tuum in igne est - Sada je tvoje gvožđe u vatri. Sada si ti na redu.

Nunc quidem paululum a sole... - Skloni mi se sa sunca. Ne zaklanjaj mi sunce. Kada je Aleksandar Makedonski ponudio filozofu Diogenu da mu ispuni jednu želju, Diogen je izgovorio navedene reči.

Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliqua iusta causa prevesserit, propter quam traditio sequeretur. - Nikad sama tradicija ne prenosi vlasništvo, već samo ako joj prethodi prodaja ili druga kauza, nakon čega tradicija sledi.

Nutrimentum spiritus - Duhovna hrana. Natpis na biblioteci u Berlinu.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 419)
 ORDER BY post_ID