Category: P

Latinske izreke na slovo P

by admin Email


Pacta conventa - Sklopljeni ugovori. Tako se zove i ugovor koji su 1102. godine sklopili hrvatski velikaši s mađarskim kraljem Kolomanom, kojim je Hrvatska izgubila svoju nezavisnost

Pacta dant leges - Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.

Pacta sunt servanda - Ugovora se valja držati

pactum de quota litis - ugovor o delu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmeri s uspehom u parnici, u delu postignute koristi u parnici

Panem et circenses - Hlaba i igara; reči prezira koje je dobacio Juvenal rimskoj svetini koja je na Forumu Romanumu tražila samo žito i besplatne igre u cirkusu; s obzirom na to da je u to vreme jedna petina stanovnika Rima živela "o državnom trošku", jer nije radila; drugim riječima, svetini je stalo samo do toga da se najede i da se zabavlja;

Panta rei - Sve teče; grčka izreka u kojoj je formuliran jedan od osnovnih aksioma Heraklitove filozofije; upotrebljava se i u značenju: Sve prolazi, sve je prolazno;

Pares inter pares - Jednaki među jednakima.

Parodija na istu izreku: Ut desint viri, tamen est laudanda voluptas. - Kad nedostaju muškarci, ondje je i požuda hvale vredna.

Pars contraria - Protivna strana.

Pater est quem nuptiae demonstrant. - Otac je onaj na koga ukazuje brak.

Pater familias - Otac porodice. Domaćin. Glava kuće.

Pater patriae - Otac otadžbine

Pater semper incertus. Mater semper certa - Otac je uvek neizvestan. Majka je uvek izvesna.

Paucis via cognita veri est - Malobrojnima je poznat put istine.

Peculium castrense - Imovina stečena u ratu. Ratna dobit.

Pecunia non olet. - Novac ne smrdi. Car Vespazijan svome sinu Titu

Per acclamationem - Odobravanjem. Jednoglasno.

Per angusta ad augusta - Teškoćama (se dolazi) do slave.

Per aspera ad astra - Preko trnja do zvezda. Trnovit je put do slave. Seneka

Per capita - Po glavama. Po broju lica.

Per consensum - Sporazumno.

Per directum - Direktno.

Per exemplum - Na primer.

Per extensum - Nadugačko i naširoko.

Per fas et nefas - Pravom i nepravom. Svim sredstvima.

Per intervalla - U razmacima.

Per litteras - Pismeno. Pismenim putem.

Per maiora (vota) - Većinom (glasova).

Per procuratorem - Po opunomoćeniku (ili zastupniku).

Per scrutinum - Tajnim glasanjem.

Per se - Po sebi; učiniti nešto per se znači učiniti nešto sam od sebe, samoinicijativno, po nahođenju;

Per testamentum - Po poslednjoj volji. Po testamentu.

Per viam actionis - Putem tužbe.

Per viam appellationis - Putem priziva. Žalbom višem sudu.

Per viam supplicationis - Putem molbe. Zamolbenim putem.

Perfectum est - Svršeno je. Gotovo je.

Periculum est emptoris. - Opasnost (rizik) pada na kupca.

perpetuatio fori - ustaljivanje nadležnosti

Perpetum mobile - Aparat koji bi se, pošto je jednom stavljen u pokret, sam svojom energijom i bez tuđe pomoći večno kretao.

Persona grata - Uvažena osoba; osoba koja kod nekoga uživa dobar ugled;Osoba u milost

Persona infamis - Zloglasna osoba. Osoba na zlu glasu.

Persona ingrata - Osoba u nemilosti;

Persona non grata - Nepoželjna osoba; termin kojim se u diplomatskom rečniku izražava da je nekome uskraćeno gostoprimstvo u nekoj državi i da je mora napustiti;

Petere licet - Moliti je dopušteno.

Piger ipse sibi obstat - Lenština je sam sebi na putu. Seneka

Piscem natare doces - Učiš ribu da pliva

Pisces magni parvulos comedunt - Velike ribe proždiru male.

Piscus primum a capite foetet - Riba smrdi od glave. Erazmo

Plane qualis dominus, talis est servus - Kakav gospodar, takav sluga. Petronije

Pleno iure - Punim pravom.

Pleno titulo - Punim naslovom. Skraćeno: P.T.

Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.

Pluralis maiestatis - "Množina veličanstva". Vladari govore o sebi u množini, pluralu, kada službeno govore ili pišu o sebi.

Pluralis modestatis - "Množina skromnosti", tj. kad pisac, govoreći samo o sebi, često iz skromnosti kaže "mi" umesto "ja".

Plurima vota valent - Većina glasova vredi. Odluke se donose većinom glasova.

Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem - Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli. Plaut

Plus actum quam scriptum valet - Više vredi ono što je učinjeno nego što je napisano. Pravno pravilo.

Plus minus - Više manje (otprilike)

Plus potest negare asinus quam probare philosophus - Više može poricati magarac nego dokazati filozof. Skolastička poslovica

Plus potest, qui plus valet - Više može onaj koji je jači. Plaut. Ko je jači, taj i tlači.

Plus ultra - Uvek naviše. Od Karla V moto španskih vladara.

Poena potest demi, culpa perennis est - Kazna se može ukinuti, krivica je trajna. Ovidije

Pontifex maximus - Vrhovni sveštenik. Papa.

Portio legitima - Zakonski deo. Nužni deo nasledstva.

Post festum - Posle svečanosti. Naknadno. Prekasno.

Post hoc, ergo propter hoc - Posle ovog, dakle zbog ovog

Post meridiem - Posle podne

Post mortem nihil est - Posle smrti nema ničega. Seneka

Post scriptum - Posle onoga što je napisano

Post vinum verba, post imbrem nascitur herba - Posle vina rađaju se reči, posle kiše raste trava.

Potentes potenter tormenta patientur - Ko se služi silom, od sile će i poginuti

Potestas non solum si invitet, sed etiam si supplicet, cogit - Vlast zapoveda ne samo kada poziva, već i kada moli. Teodosije

Potior est, qui prior est - Više prava ima onaj koji je prvi.

Potior tempore, potior iure - Ko je preči po vremenu, preči je i po pravu.

Potius sero quam numquam - Bolje ikada nego nikada

Praemissa major - viša premisa u logičkom sudu

Praemissa minor - niža premisa u logičkom sudu

Praesse nescit, qui subesse nescit - Ko ne zna služiti, ne zna ni zapovedati.

Praestatio damni - Naknada štete.

Praesumptio juris et de jure - Apsolutna pravna predmnijeva; neoboriva zakonska presumpcija, obavezna po sili zakona

Praesumptiones homini sive facti - faktične ili prirodne predmnijeve

Pretium affectionis - Afekciona vrednost. Cena ne po faktičnoj vrednosti, nego po vrednosti koju stvar ima za kupca.

Prima elementa - Prva načela. Prvi osnovi.

Prima facie - Na prvi pogled.

Prima virtus est vitio carere - Najvažnija vrlina je biti bez mana

Primo loco - Na prvom mestu.

Primum vivere, deinde philosophari - Prvo živeti, onda filozofirati

Primus inter pares - prvi među jednakima

Primus inter pares - Prvi među jednakima (po rangu)

Principiis consentit exitus - Svršetak se slaže sa početkom.

Principiis obsta! - Odoli počecima! Ovidije

Principium dimidium totius - Početak je polovina celine. Dobar početak je pola posla.

Prior tempore, potior iure - Prvi u vremenu - preči u pravu

Pro anno - Na godinu. Za godinu. Skraćeno: P.a.

Pro bono publico - Za opšte dobro

Pro copia - Kao prepis.

Pro deo, rege et patria - Za Boga, kralja i otadžbinu.

Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.

Pro domo sua - U svoju korist. Prema Ciceronu.

Pro et contra - Za i protiv.

Pro forma - Forme radi.

Pro futuro - Za budućnost; zahtevati nešto pro futuro znači zahtevati da se ubuduće tako radi;

Pro memoria - Za spomen. Za sećanje. Podsetnik; formula koja se i danas upotrebljava u diplomatiji da bi se ukazalo na neka prava koja su prekršena; izvedeno: službeno "pismo" kojim se predlaže nešto;

Pro nihilo - Badava. Besplatno.

Pro nunc - Za sada. U ovaj čas.

Pro patria - Za domovinu.

Pro primo - U prvom redu. Kao prvo.

Pro quota - Srazmerno.

Pro re nata - Prema stanju stvari. Prema prilikama.

Pro secundo - U drugom redu. Kao drugo.

Pro tempore - Za sada. Za ovaj čas.

Proba merx facile emptorem reperit - Dobra roba lako nađe kupca. Plaut

Probatio incubit actori. - Teret dokazivanja je na tužiocu. Tužilac je dužan dokazati istinitost svojih tvrdnji.

Probatio incubit ei qui affirmat non ei qui negat. - Teret dokazivanja je na onome koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne na onome koji to poriče.

Probatum est - Isprobano je. Dokazano je.

Processus verbalis - Usmena rasprava. Sudsko saslušanje.

Procul a Jove procul a fulmine - (Daleko od Jupitera, daleko od groma! dosl. značenje) Dalje od moćnih, dalje od njihovog besa

Promissa cadunt in debitum - Obećanja prelaze u dug, tj. obećanja se moraju ispuniti.

Promissa solvito! - Ispunjavaj obećanja!

Propria auctoritate - Po svojoj vlastitoj moći.

Propria manu - Vlastitom rukom. Svojeručno.

prorogatio expressa - izričita prorogacija

prorogatio tacita - prešutna prorogacija

Proximus successor - Najbliži (prvi) naslednik.

Pugnis et calcibus - Šakama i petama. Ciceron. Rukama i nogama. Svim sredstvima.

Pulsate et aperietur vobis - Kucajte i otvoriće vam se. Jevanđ. po Luki 11, 9, Jevanđ. po Mateju 7,7.

Punica fides - Punska vera, tj. nevera. Sallistius Crispus

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 421)
 ORDER BY post_ID