Category: S

Latinske izreke na slovo S

by admin Email


Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur - Mala se nedela kažnjavaju, velika pronose u slavlju. Seneka

Salvo iure - Bez povrede nečijeg prava.

Sapere aude. - Usudi se znati. Kant

Sapiens homo omnia sea secum portat - (Pametan čovek sve svoje sobom nosi doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno

Sapienti sat - Pametnome dosta. Terencije. Pametnome se s malo reči može mnogo reći.

Schema genealogicum - Rodoslov. Rodoslovno stablo.

Scientia potestas est - Znanje je moć. Francis Bacon

Sedes materiae - Mesto u zakonu odlučno za rešavanje nekog pitanja.

Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. - Uvek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao

Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. Francis Bacon

Senatus populusque Romanus - Senat i rimski narod. Skraćeno: S.P.Q.R. Rimska država.

Sensu latiori - U širem smislu.

Sensu stricto - U užem smislu.

Sensus communis - Opše prihvaćeno shvatanje (mišljenje).

separatio bonorum - Odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Separatio quoad torum et mensam (ili: a tora et mensa) - Rastava od stola i postelje.

Serva me, servabo te - Čuvaj ti mene, pa ću i ja tebe. Petronije

Servitus in faciendo consistere nequit. - Službenost se ne može sastojati u činjenju.

Servitus servitutis esse non potest. - Službenost na službenosti nije moguća.

Si duo faciunt idem, non est idem - Ako dvojica čine isto, nije isto. Terencije

Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde

Si in ius vocat, ito. - Ko bude pozvan na sud, neka ide.

Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. - Ako se nekome osakati ud, pa ne dođe do nagodbe, neka se primijeni talion.

Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. - Ako otac sina tri puta proda, sin je slobodan od očeve vlasti.

Si quid universitati debetur, singulis non debetur ; nec quod debet universitas, singuli debent. - Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima; a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci.

Si sapis, quod scis, nescis - Ako si mudar, što znaš, ne znaš. Terencije

Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si ćutao, ostao bi filozof.

Si unus solvat, omnes liberantur. - Ako jedan ispuni, sve oslobađa.

Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!

Si vis pacem, para bellum - Ako želiš mir, spremaj se za rat

Sibi quisque peccat - Svako greši na svoj račun. Petronije

Sic itur ad astra - Dotaći zvezde

Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava sveta

Sic transit gloria mundi - Tako prolazi svetska slava.

Silent leges inter arma - U ratu zakoni ćute. Ciceron

simile factum - simile jus - slične činjenice - slično pravo; slična činjenična i pravna osnova spora

Similis simili gaudet - Jednak se jednakom veseli.

Simplex sigillum veri - Jednostavan je pečat istine.

Sine cura - Bez brige. Odatle: sinekura, tj. lagodan posao, posao bez briga i odgovornosti.

Sine dubio - Bez sumnje.

Sine ira et studio - Bez mržnje i sklonosti. Tacit

Sine lege autem poena conscientia est - Kada nema zakona, kazna je savest

Sine lingua Latina nulla intelligentia - Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja

Sine qua non - Bez čega ne može biti. Conditio sine qua non Uslov bez koga se ne može

Sine strepitu forensi - bez sudske buke uzrokovane javnim raspravljanjem

Sirenum voces - Sirenski glasovi. Pesma sirena. Milozvučne reči, iza kojih se krije zloba i pritvornost.

Sisyphius labor - Sizifov posao. Uzaludan posao.

Societas leonina - Lavlje društvo. Društvo (poslovni odnos ili ugovor) u kome je jedna strana neravnopravna.

Spatium deliberandi - Rok za razmišljanje.

Spes inopem, res avarum, mors misreum levat - Nada pomaže siromahu, blago lakomcu, a smrt nesretniku. Publije Sirus

Spiritus agens - Pokretač. Duhovni vođa.

Spiritus movens - Pokretač. Duhovni vođa.

Spondesne mihi centum dare? Spondeo. - Obećaješ li da ćeš mi dati sto?

Stallum agendi - Dozvola za vršenje advokatske prakse.

Stante pede - Odmah. Smesta.

Statim debetur, quod sine die debetur - Odmah se duguje što se duguje bez određenog roka.

Status quo - Stanje u kome se nešto nalazi.

Status quo ante - Stanje u kome se nešto nalazilo pre nekog događaja, npr. pre rata.

Stilus curiae - stil suda

Stilus virum arguit - Stil odaje čoveka.

Stricto iure - Po strogom pravu. Striktno po zakonu.

Stricto sensu - u užem smislu

Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo si sme dozvoliti glupost. Horacije,

Suaviter in modo, fortiter in re! - U načinu blago, u suštini nepropustljivo!

Sub auspiciis regis - Pod kraljevim okriljem.

Sub condicione - Pod uslovom.

Sub iudice - Pred sudijom. Nepresuđeno. U toku postupka.

Sub judice - Pod sucem; predmet o kojemu se još uvek sudi, bilo u postupku pre pravosnažnosti, bilo u povodu izvanrednih pravnih lekova

Sub lege libertas - Sloboda pod zakonima.

Sub poena - Pod pretnjom kazne.

Sub rosa - Pod ružom. Ruža je simbol ćutljivosti. Dakle: U poverenju. Poverljivo.

Sub sigillo - Pod pečatom (ćutanja).

Sub sigillo confessionis - Pod pečatom ispovedne tajne.

Sub sole nil perfectum - Pod suncem ništa nije savršeno.

Sub specie aeternitatis - S gledišta večnosti. Spinoza

Sub voce - Pod rečju

Successor - naslednik, slednik

Sui generis - Svoje vrste; svojevrstan; često ima i značenje: nastran, "na svoju ruku", osobit;

Sui iuris - Punoletan. Samostalan.

Summa summarum - Ukupan iznos. Plaut. Sve u svemu.

Summum ius, summa iniuria - Najveće pravo (je često) najveća nepravda. Ciceron

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - "Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost." Vergilije

Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dečaci su dečaci i rade dečačke stvari.

Suo tempore - U svoje vreme.

Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi pre slučaja.

Superficies solo cedit. - Građevina sledi pravnu sudbinu zemljišta.

Superflua non nocent - Previše ne škodi. Od viška ne boli glava.

Surdo fabulam naras - Gluvom pričaš priču (uzalud mu govoriš)

Suum cuique - Svakom svoje. Ciceron

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 424)
 ORDER BY post_ID