Category: V

Latinske izreke na slovo V

by admin Email


Vade mecum! - Idi samnom! Uobičajeni naslov za pisane turističke vodiče.

Vade, satana! - Idi od mene, sotono! Ev. po Mateju, 4, 10.

Vae victis! - Teško pobeđenima! uzviknuo je 387. godine p.n.e. galski vođa Breno.

Vallis lacrimarum - Dolina suza. Biblija, Psalm 83, 7.

Vanitas vanitatis et omnia vanitaa - Taština nad taštinama i sve je taština. Biblija

Vare, legiones redde! - Vare, vrati mi moje legije! uzviknuo je car Avgust posle Varovog poraza u Teuteburškoj šumi 9. godine nove ere.

Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.

Veni, vidi, vici - Dođoh, videh, pobedih; prema Svetoniju, Gaj Julije Cezar je ovim rečima lakonski obavestio Amincija da je pobedio Farnaka u bitci kod Zele g.47.pr.n.e.;

Venies sub dentem - Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)

Verba ligant homines, taurorum cornua funes - Ljudi se vežu za reč, a volovi za rogove.

Verba rebus proba - Potvrdi reči činjenicama! Seneka

Verba res sequitur - Iza reči slede dela.

Verba volant, scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje

Veritas amara est. - Istina je gorka.

Veritas odium parit - Istina rađa mržnju. Plaut

Veritas temporis filia - Istina je kći vremena

Veritas vincit - Istina pobeđuje

Veritatis oratio simplex est - Jednostavan je govor istine. Seneka

Vi mandati - Po nalogu.

Vi, clam aut precario - Silom potajno ili na zamolbeni (umoljeni) način

Via facti - Samim činom. Samo po sebi. Samo od sebe.

Vice versa - Obrnuto. Obratno.

Vigilantibus jura (scripta sunt). - Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.

Vim vi repellere licet - Dopušteno je silu odbiti silom.

Vincere aut mori - Pobediti ili umreti. Geslo Petra Zrinjskog

Vinum et pueri veraces - Deca i pijanci ne lažu

Vinum lac senum - Vino je mleko staraca.

Virgo intacta - Netaknuta devica; nevina devojka;

Virtus nobilitat - Vrlina oplemenjuje.

Virtus, non copia vincit - Pobeđuje hrabrost, a ne mnoštvo

Vis comica - Snaga smešnoga. Moć komike.

Vis legis - Sila zakona

Vis maior - Viša sila; sila o kojoj ne odlučuje čovek, već nešto jače od njega,npr. požar, kiša, rat;

Vis probandi - Snaga dokaza.

Vis vitalis - Životna snaga.

Vita brevis, ars longa - Život je kratak, umetnost je duga. Prema Hipokratu

Vitae descriptio - Životopis.

Vivere est militare! - Živeti znači boriti se! (Život je borba!)

Vivere militare est - Živeti znači boriti se. Seneka.

Volens - nolens - Hoćeš - nećeš.

Voluntas legis - Volja zakona.

Voluntas ultima - Poslednja volja. Testament.

Votum seoaratum - Izdvojeno mišljenje.

Votum separatum - Izdvojeni glas

Vox clamantis in deserto - Glas vapijućeg u pustinji; reči iz Sv.pisma; danas se ta izreka upotrebljava kad se želi reći da neko uzaludno na nešto upozorava

Vox populi, vox dei - Glas naroda, glas Boga

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 427)
 ORDER BY post_ID