Ništavost simulovanog pravnog posla

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Prividni ugovor

Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani pravni posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao

Procitaj

Iz obrazloženja:
Prema činjeničnom utvrđenju tužioci Slobodan i Miljko Božanić i pok. Radiša Božanić, otac tuženih, pored ostalih, naslednici su imovine iza svog oca pok. Gvozdena Božanića biv. iz Guče. Prema ugovoru o deobi overenom kod Opštinskog suda u Guči pod Ov. br. 594/69 od 27. oktobra 1969. godine, zaključenim između svih naslednika pok. Gvozdena Božanića, ugovarač u Radiši Božaniću, pravnom prethodniku tuženih -- protivtužilja, pripala je sva imovina koja je predmet ovog spora. Na osnovu izvedenih dokaza u postupku je utvrđeno da je navedeni ugovor o deobi simulovani pravni posao kojim je prikriven ugovor o kupoprodaji zaključen između pok. Radiše Božanića i tužioca Miljka Božanića, po kome je Miljko prodao svom bratu 1/2 ovde spornih nepokretnosti, kao i polu-zidanu kuću, koja je takođe predmet spora, za cenu od tadašnjih 3,5 miliona dinara. Kako pok. Radiša nije imao para da plati dogovorenu kupoprodajnu cenu to je sa tužiocem Slobodanom Božanićem zaključio ugovor o zajmu 30. oktobra 1969. godine na osnovu koga je zajmodavac Slobodan dao na zajam Radiši iznos od milion tadašnjih dinara sa rokom vraćanja do kraja februara meseca 1971. godine.
Tačkom III tog ugovora zajmoprimac Radiša daje kao zalogu zajmodavcu svoju livadu, mesto zvano ,,Strana‘‘ (koje je u postupku nalazom veštaka identifikovano i utvrđeno je da se radi o ovde spornim kat. parcelama br. 908/3, 913/1, 911 i 910), a tačkom VII ugovora ugovorne strane su se dogovorile da ukoliko zajmoprimac do dogovorenog roka ne vrati pozajmljeni novac preneće livadu datu u zalogu zajmodavcu, tako da će se pozajmljeni novac smatrati kao isplata za vrednost nekretnine. Takođe, uvidom u priznanicu od 25. oktobra 1969. godine utvrđeno je da je Miljko Božanić pozajmio Radiši Božaniću iznos od 2,5 miliona ondašnjih dinara sa rokom vraćanja do 1. januara 1970. godine, ali je saslušanjem svedoka utvrđeno da novac nije pozajmljen već da je ta priznanica služila kao dokaz da je pok. Radiša Božanić dugovao bratu Miljku na ime neisplaćene kupoprodajne cene navedeni iznos. U postupku je utvrđeno da su tužene -- protivtužilje naslednice imovine koja je predmet spora iza svog oca pok. Radiše Božanića na osnovu rešenja o nasleđivanju Opštinskog suda u Guči Ov. br. 58/76 od 26. jula 1976. godine.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja sudovi u pobijanim odlukama nalaze da je na osnovu odredbe člana 24, stav 1, 25, stav 1, 4 i 5, člana 28, stav 4, člana 61, 69 i 72, stav 2 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa i člana 973, stav 1 Zakona o obligacionim odnosima protivtužbeni zahtev osnovan te da su protivtužilje suvlasnice sa protivtuženim na navedenim nepokretnostima u odnosima i na način bliže preciziran u izreci prvostepene presude.
U zahtevu za zaštitu zakonitosti saveznog državnog tužioca ističe se da je u pobijanim presudama pogrešno primenjeno materijalno pravo jer su pobijane presude u suprotnosti sa odredbama člana 124, 126, 127, 132 i 135 Zakona o obligacionim odnosima.
U pobijanim presudama sudovi su zauzeli pravno stanovište da je ugovor o deobi zaključen 27. oktobra 1969. godine simulovani pravni posao kojim se prikriva ugovor o prodaji nepokretnosti zaključen između pok. Radiše Božanića i tužioca Miljka Božanića.
Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Prema navedenoj zakonskoj odredbi pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao.
Kako je u konkretnom slučaju disimulovan pravni posao ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, u postupku je bilo potrebno utvrditi da li simulovani ugovor o deobi sadrži sve elemente disimulovanog ugovora o kupoprodaji, kao i da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za punovažnost tog ugovora. Posebno se u konkretnom slučaju mora voditi računa o činjenici da pok. Radiša Božanić, kao kupac u prikrivenom ugovoru o prodaji, nije platio prodajnu cenu, te su sudovi dužni da ocene utvrđene činjenice u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na prava i obaveze ugovornih strana u slučaju neispunjenja obaveza iz ugovora.
Kako navedene odlučne činjenice koje se odnose na postojanje i punovažnost prividnog pravnog posla, tako i na ispunjenje obaveza ugovornih strana iz prividnog ugovora, u ovom sporu nisu utvrđene a od bitnog su uticaja na ocenu osnovanosti tužbenog i protivtužbenog zahteva, to se osnovano u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da su pobijanim presudama povređene odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
(Rešenje Saveznog suda Gzs. br. 50/98 od 17. decembra 1998. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 281)
 ORDER BY post_ID