Categories: Građansko pravo, Stvarno pravo, Pravni tekstovi, Sudske odluke, R Srbija, Pravo vlasništva, Suvlasništvo, Lične službenosti, Stvarne službenosti, Pravo stanovanja, Propisi, R Srbija, Obligaciono pravo, Pravni tekstovi, Propisi, R Srbija, Sudske odluke, R Srbija, Ugovorno pravo, Predugovor, Prividni ugovor, Ništavost ugovora, Raskid ugovora zbog neispunj., Ugovor o poklonu, Ugovor o zakupu, Prouzrokovanje štete, Naknada štete, Naknada materijalne štete, Naknada nematerijalne štete, Posebni slučajevi odgvornosti, Nasledno, Sudske odluke, Propisi, R Srbija, Pravni tekstovi, Parnični postupak, Pravni tekstovi

Konverzija zemljišta

by admin Email

Piše: Maja Biculović
advokatica iz Niša

Strucni tekstoviUsvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11-tog septembra 2009. godine građanima je konačno omogućeno da svoje parvo korišćenja na gradskom zemljištu, na kojima poseduju neki objekat, “prevedu” – konvertuju u pravo svojine. I mada je prvobitno rok za završetak celog postupka bio ograničen na 11. septembar ove godine, isti je Ustavni sud nedavno produžio. Razlog za to, prema odluci Ustavnog suda, je što je određivanje ovakvog roka u neskladu sa Ustavom, mada je razloga za produženje, kako stvari stoje, evidentno mnogo više u praksi.

Full story »

Komšiji platio 150 dinara oštećenu prskalicu i 25.779 dinara sudskih troškova

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.naslovi.net/izvor/borba/1026962

Parnični postupci traju i po desetak godina, sudski troškovi se nagomilavaju toliko da na kraju budu i nekoliko puta veći od vrednosti štete

Full story »

Pravila o udruženju javnih pravozastupnika u Srbiji

by admin Email

Zakon o pravozastupnicima

by admin Email

MIHAILO M. OBRENOVIĆ III
knez srpski
U saglasnosti sa državnim Savetom izdajući Zakon o pravozastupnicima našli smo za nužno tom prilikom propisati UVODNA PRAVILA O PRAVOZASTUPNICIMA; i zatim odlučili smo i odlučujemo ovo što sledi:

Full story »

Dušanov zakonik

by admin Email

DUŠANOV ZAKONIK
Ovaj Zakonik postavljamo od pravoslavnoga sabora našega, s preosvećenim
patrijarhom, gospodinom Janićijem, i svima arhijerejima i kliricima, malima i
velikima, i sa mnom, blagovernim carem Stefanom, i sa svima vlastelima carstva
mi, malima i velikima. Ovima su zakonima odredbe.

Full story »

Tumačenje članova 2., 4. I 7. Priloga „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije u praki naših sudova i drugih organa

by admin Email

prof. dr Mirko Živković
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu ( o autoru )

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Uvod

1. Sporazum o pitanjima sukcesije, kako je poznato, potpisan je u Beču 29. juna 2001. godine između pet suverenih i ravnopravnih država sukcesora bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Savezne Republike Jugoslavije.

Full story »

Ugovor o iskorišćavanju rudnika iz atinskog prava

by Gerhard Tir Email

Obligacija: pravna priroda, sadržina i zakon korelacije

by Oliver Antić Email

Presuda zbog izostanka po novom ZPP-u

by Nikola Bodiroga Email

mr Nikola Bodiroga
asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Nikola Bodiroga Rešenjem Višeg trgovinskog suda u Beogradu od 30. septembra 2005. godine ukinuta je, u žalbenom postupku, presuda zbog izostanka prvostepenog trgovinskog suda, jer se tuženi upustio u raspravljanje, te je žalbeni sud našao da nije bilo uslova za njeno donošenje. Drugostepeni sud je stao na stanovište prema kome se presuda zbog izostanka može doneti u slučaju izostanka tuženog sa bilo kakvog ročišta, i kada se tuženi već upustio u raspravljanje. Međutim, zbog opšteg raspravnog načela koje važi u ovoj situaciji, sud pri donošenju presude zbog izostanka mora da uzme u obzir i navode tuženog i dokaze iznete u dosadašnjem toku postupka.

Full story »

Načela i osnovne karakteristike Naslednog prava u SRJ

by Oliver Antić Email

GRAĐANSKO PRAVO
Oliver Antić* redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

NAČELA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE NASLEDNOG PRAVA U SRJ

U članku se analiziraju osnovna načela materijalnog i procesnog naslednog prava u SRJ, osnovne karakteristike, sličnosti i razlike, između starog i novog zakona o nasleđivanju Srbije, kao i pozitivnih zakona o nasleđivanju Srbije i Crne Gore.
Upoređujući rešenja Zakona o nasleđivanju Srbije iz 1974. i Zakona o nasljeđivanju Crne Gore iz 1996, autor nalazi da ta rešenja ne odgovaraju novom javnom poretku u SRJ kojim se privatnoj svojini vraća njeno istaknuto mesto u ekonomskoj i pravnoj oblasti. Ta rešenja baziraju se na opredeljenjima koja su imala svoju logiku u sasvim drugim uslovima, neposredno posle Drugog svetskog rata. Zakon o nasleđivanju Srbije iz 1995. sadrži pak, odredbe koje predstavljaju pravu meru tradicionalnog i modernog
i omogućava, s jedne strane, viši stepen pravne sigurnosti i izvesnosti u pogledu pravne zaštite privatne svojine, a s druge strane, otvara put za znatno pravičnija rešenja u materiji nasleđivanja.
Ključne reči: Nasledno pravo. -- Načela materijalnog i procesnog naslednog prava. -- Osnovne karakteristike naslednog prava u SRJ.

Full story »

Nove tendencije u razvoju zaštite prava intelektualne svojine

by Vesna Besarović Email

Srazmerno umanjene naknade zbog tužiočevog doprinos nastajanju štete

by Marija Karanikić - Mirić Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Pruzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Poslodavac koji je tolerisao praksu svojih radnika koja je bila protivna propisima ne može se osloboditi odgovornosti za štetu koju radnik pretrpi nepropisno se ponašajući, ali radnik koji je svojim nepropisnim ponašanjem doprineo sopstvenom povređivanju ima pravo samo na srazmerno umanjenu naknadu.

Full story »

Otkaz zakupa

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Otkaz predstavlja pravnu moć zakupca ili zakupodavca da putem jednostrane izjave volje učini da prestane da važi zaključeni ugovor o zakupu.

Full story »

Otkaz zbog neplaćanja zakupnine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje, s tim što i podnošenje tužbe predstavlja pozivanje na plaćanje zakupnine.

Full story »

Raskid ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o poklonu

Zakon o obligacionim odnosima nije regulisao ugovor o poklonu, pa time ni razloge zbog kojih se raskid takvog ugovora može tražiti. Međutim, sudovi pravilno ocenjuju da poklonodavac može tražiti vraćanje poklona ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. Takvo stanovište sudova u saglasnosti je sa osnovnim načelima našeg građanskog zakonodavstva i u skladu je sa odredbom člana 115 Zakona o nasleđivanju. Po tom zakonskom propisu opozivanje ugovora o ustupanju imovine moguće je, ako je potomak prema pretku, koji mu je ustupio svoju imovinu, pokazao grubu neblagodarnost.
Istina, zakon ne definiše pojam grube neblagodarnosti, ali po analogiji navedene zakonske odredbe reč je o gruboj neblagodarnosti kada ponašanje poklonoprimca ukazuje na takvu neblagodarnost

Full story »

1 2 3 4 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 02:06:13'
   AND hit_remote_addr = '34.203.28.212'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1