Categories: Obligaciono pravo, Pravni tekstovi, Propisi, R Srbija, Sudske odluke, R Srbija, Ugovorno pravo, Predugovor, Prividni ugovor, Ništavost ugovora, Raskid ugovora zbog neispunj., Ugovor o poklonu, Ugovor o zakupu, Prouzrokovanje štete, Naknada štete, Naknada materijalne štete, Naknada nematerijalne štete, Posebni slučajevi odgvornosti

Obligacija: pravna priroda, sadržina i zakon korelacije

by Oliver Antić Email

Srazmerno umanjene naknade zbog tužiočevog doprinos nastajanju štete

by Marija Karanikić - Mirić Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Pruzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Poslodavac koji je tolerisao praksu svojih radnika koja je bila protivna propisima ne može se osloboditi odgovornosti za štetu koju radnik pretrpi nepropisno se ponašajući, ali radnik koji je svojim nepropisnim ponašanjem doprineo sopstvenom povređivanju ima pravo samo na srazmerno umanjenu naknadu.

Full story »

Otkaz zakupa

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Otkaz predstavlja pravnu moć zakupca ili zakupodavca da putem jednostrane izjave volje učini da prestane da važi zaključeni ugovor o zakupu.

Full story »

Otkaz zbog neplaćanja zakupnine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje, s tim što i podnošenje tužbe predstavlja pozivanje na plaćanje zakupnine.

Full story »

Raskid ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o poklonu

Zakon o obligacionim odnosima nije regulisao ugovor o poklonu, pa time ni razloge zbog kojih se raskid takvog ugovora može tražiti. Međutim, sudovi pravilno ocenjuju da poklonodavac može tražiti vraćanje poklona ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. Takvo stanovište sudova u saglasnosti je sa osnovnim načelima našeg građanskog zakonodavstva i u skladu je sa odredbom člana 115 Zakona o nasleđivanju. Po tom zakonskom propisu opozivanje ugovora o ustupanju imovine moguće je, ako je potomak prema pretku, koji mu je ustupio svoju imovinu, pokazao grubu neblagodarnost.
Istina, zakon ne definiše pojam grube neblagodarnosti, ali po analogiji navedene zakonske odredbe reč je o gruboj neblagodarnosti kada ponašanje poklonoprimca ukazuje na takvu neblagodarnost

Full story »

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Zastarelost potraživanja

U sudskoj praksi zauzet je stav da se zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom presuđuje po odredbama čl. 377 ZOO u slučajevima kada je pravnosnažnom osuđujućom presudom krivičnog suda utvrđeno postojanje krivičnog dela i odgovornost lica za učinjeno krivično delo. Međutim, ako su postojale procesne smetnje zbog kojih je bilo apsolutno nemoguće da se protiv učinioca krivičnog dela postupak pokrene i okonča, bilo zato što je učinilac štete umro, ili je nedostupan organima gonjenja, ili je nepoznat, ili je pak, u pitanju više izvršilaca, parnični sud je u takvom slučaju ovlašćen da utvrdi, kao prethodno pitanje, da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela, jer krivično delo može da postoji i kada je krivični postupak izostao.

Full story »

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti pretpostavlja povrede zbog kojih je trajno i u većem stepenu umanjena fizička ili intelektualna aktivnost oštećenog, čije bi posledice on, tokom svog budućeg života, svakodnevno trpeo.

Full story »

Oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Visina naknade štete zavisi od činjenice da li je šteta otklonjena, jer u tom slučaju oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja. U protivnom, ako šteta nije otklonjena, oštećeni ima pravo na naknadu štete u visini troškova popravke prema cenama u momentu presuđenja. Ovo sve pod uslovom da je opravka vozila bila opravdana s obzirom na starost vozila i njegovu vrednost u momentu oštećenja

Full story »

Podeljena odgovornost

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO.

Full story »

Odgovornost države za prouzrokovanu štetu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - posebni slučajevi odgovornosti

Odredbom člana 218, stav 1, tačka 1 Zakona o službi u oružanim snagama (Službeni list SFRJ broj 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90 i Službeni list SRJ broj 31/93 i 50/93) propisano je da za štetu koju vojno lice u vezi sa vršenjem službe učini trećem licu odgovara federacija ako je štetu učinilo vojno lice u JNA. U konkretnom slučaju osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da su štetu tužiocu pričinila vojna lica koja se nalaze na odsluženju vojnog roka u vreme kada su zbog vršenja službe trebala da budu privedena u kasarnu. Kako je Vojna policija u vršenju svog vojnog zadatka propustila da privede odbegle vojnike u kasarnu i pored toga što su ovi pokazivali znake nasilja, to je navedenim propuštanjem doprinela nastanku štete, te iz ovih razloga prema citiranoj odredbi Zakona stoji obaveza tužene države da štetu naknadi tužiocu.

Full story »

Ispunjenje ugovorne obaveze

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ispunjenje ugovorne obaveze

Ako tužilac ostaje pri zaključenom ugovoru koji tuženi ne izvršava, on može zahtevati ispunjenje ugovorne obaveze od strane tuženog, a ne naknadu štete pričinjene neispunjenjem
ugovornih obaveza

Full story »

Raskid ugovora zbog neispunjenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da je ugovorna strana koja traži raskid ugovora ispunila svoje obaveze iz ugovora

Full story »

Ništavost ugovora koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ništavost ugovora

Davanje novca u cilju zaključenja braka prema običajima sredine u kojoj žive parnične stranke, predstavlja pravni posao koji je ništav u smislu člana 104, stav 2 ZOO, jer je po svom cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Full story »

Ništavost simulovanog pravnog posla

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Prividni ugovor

Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani pravni posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao

Full story »

Forma predugovora mora odgovarati formi glavnog ugovora

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Predugovor se mora zaključiti u formi koja je potrebna za zaključenje glavnog ugovora

Full story »

1 2 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-19 13:54:55'
   AND hit_remote_addr = '18.212.206.217'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/obligaciono/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1