Categories: Ugovorno pravo, Predugovor, Prividni ugovor, Ništavost ugovora, Raskid ugovora zbog neispunj., Ugovor o poklonu, Ugovor o zakupu

Otkaz zakupa

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Otkaz predstavlja pravnu moć zakupca ili zakupodavca da putem jednostrane izjave volje učini da prestane da važi zaključeni ugovor o zakupu.

Full story »

Otkaz zbog neplaćanja zakupnine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje, s tim što i podnošenje tužbe predstavlja pozivanje na plaćanje zakupnine.

Full story »

Raskid ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o poklonu

Zakon o obligacionim odnosima nije regulisao ugovor o poklonu, pa time ni razloge zbog kojih se raskid takvog ugovora može tražiti. Međutim, sudovi pravilno ocenjuju da poklonodavac može tražiti vraćanje poklona ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. Takvo stanovište sudova u saglasnosti je sa osnovnim načelima našeg građanskog zakonodavstva i u skladu je sa odredbom člana 115 Zakona o nasleđivanju. Po tom zakonskom propisu opozivanje ugovora o ustupanju imovine moguće je, ako je potomak prema pretku, koji mu je ustupio svoju imovinu, pokazao grubu neblagodarnost.
Istina, zakon ne definiše pojam grube neblagodarnosti, ali po analogiji navedene zakonske odredbe reč je o gruboj neblagodarnosti kada ponašanje poklonoprimca ukazuje na takvu neblagodarnost

Full story »

Ispunjenje ugovorne obaveze

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ispunjenje ugovorne obaveze

Ako tužilac ostaje pri zaključenom ugovoru koji tuženi ne izvršava, on može zahtevati ispunjenje ugovorne obaveze od strane tuženog, a ne naknadu štete pričinjene neispunjenjem
ugovornih obaveza

Full story »

Raskid ugovora zbog neispunjenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da je ugovorna strana koja traži raskid ugovora ispunila svoje obaveze iz ugovora

Full story »

Ništavost ugovora koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ništavost ugovora

Davanje novca u cilju zaključenja braka prema običajima sredine u kojoj žive parnične stranke, predstavlja pravni posao koji je ništav u smislu člana 104, stav 2 ZOO, jer je po svom cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Full story »

Ništavost simulovanog pravnog posla

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Prividni ugovor

Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani pravni posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao

Full story »

Forma predugovora mora odgovarati formi glavnog ugovora

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Predugovor se mora zaključiti u formi koja je potrebna za zaključenje glavnog ugovora

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-19 13:49:28'
   AND hit_remote_addr = '18.212.206.217'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/obligaciono/oblgacionosudske/obligacionossrbija/sudskeugovorno/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1