Categories: Parnični postupak, Pravni tekstovi

Tumačenje članova 2., 4. I 7. Priloga „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije u praki naših sudova i drugih organa

by admin Email

prof. dr Mirko Živković
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu ( o autoru )

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Uvod

1. Sporazum o pitanjima sukcesije, kako je poznato, potpisan je u Beču 29. juna 2001. godine između pet suverenih i ravnopravnih država sukcesora bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Savezne Republike Jugoslavije.

Full story »

Presuda zbog izostanka po novom ZPP-u

by Nikola Bodiroga Email

mr Nikola Bodiroga
asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Nikola Bodiroga Rešenjem Višeg trgovinskog suda u Beogradu od 30. septembra 2005. godine ukinuta je, u žalbenom postupku, presuda zbog izostanka prvostepenog trgovinskog suda, jer se tuženi upustio u raspravljanje, te je žalbeni sud našao da nije bilo uslova za njeno donošenje. Drugostepeni sud je stao na stanovište prema kome se presuda zbog izostanka može doneti u slučaju izostanka tuženog sa bilo kakvog ročišta, i kada se tuženi već upustio u raspravljanje. Međutim, zbog opšteg raspravnog načela koje važi u ovoj situaciji, sud pri donošenju presude zbog izostanka mora da uzme u obzir i navode tuženog i dokaze iznete u dosadašnjem toku postupka.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-19 13:50:52'
   AND hit_remote_addr = '18.212.206.217'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/parnicni/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1