Podeljena odgovornost

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO.

Procitaj

Iz obrazloženja:
Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je kao sezonski radnik tuženog pretrpela povrede na radu na taj način što je posle istovara lucerke iskočila iz traktorske prikolice na betonsku podlogu kojom prilikom je osetila bol u trbuhu. Odmah je prevezena u bolnicu i tada je konstatovano da je usled skoka zadobila preponsku kilu, te je operisana.
Veštačenjem je utvrđeno da je kod tužilje smanjena životna aktivnost za 25% i da je to smanjenje posledica ranije operacije kile (1989. godine) i skoka sa prikolice u podjednakoj srazmeri (50:50). Po stanovištu nižestepenih sudova tužena je isključivo kriva za povredu na radu, jer nije obezbedila adekvatna sredstva zaštite (merdevine). Međutim, sudovi smatraju da se tužilji ima umanjiti naknada neimovinske štete zbog smanjenja životne aktivnosti za 50% od one koju bi dobila zbog uticaja ranije operacije, a ne i za ostale vidove štete.
Osnovano se u reviziji ukazuje da su nižestepeni sudovi učinili bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354, stav 2, tačka 13 ZPP, jer postoji protivurečnost u pogledu uzročne veze između radnje i posledice, a osim toga sudovi nisu cenili istaknuti prigovor podeljene odgovornosti za nastalu štetu, zbog čega se pravilnost presuda ne može sa sigurnošću ispitati. Zbog pogrešne primene materijalnog prava ni činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno.
Osnov za naknadu nematerijalne štete nije sporan (svojstvo radnika i povreda na radu). Sporna je uzročna veza i eventualno postojanje podeljene odgovornosti za nastalu štetu. U pogledu utvrđene uzročne veze postoji međusobna protivurečnost. Ako je povreda na radu životni događaj koji predstavlja izvor odgovornosti, onda svi vidovi nematerijalne štete moraju imati isti tretman. Telesna povreda (povreda na radu) prouzrokuje fizički bol, duševni bol zbog umanjenja životne aktivnosti i strah. Pošto svi vidovi štete proističu iz jednog štetnog događaja, to se uzročna veza odnosi na sva tri vida štete (ne dosuđuje se naknada štete zbog smanjenja životne aktivnosti, već zbog duševnih bolova koje oštećeni trpi zbog smanjene životne aktivnosti). Prema tome, ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO. Tužena odgovara po principu krivice zato što nije obezbedila propisano zaštitno sredstvo (merdevine) niti je nadgledala da li se zaštitna sredstva upotrebljavaju. Međutim, doprinos tužilje nastanku štete će postojati ako je ona znala ili mogla znati da usled ranije operacije preponske kile ne može bezbedno iskakati iz traktorske prikolice koja nije u pokretu u uslovima kada joj ne preti opasnost po život i zdravlje bez merdevina ili nečije pomoći.
(Odluka Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2228/98 29. oktobra 1998. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 286)
 ORDER BY post_ID