Povremeno odsustvo iz stana nije osnov za prestanak prava stanovanja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo stanovanja (habitatio)

Povremeno odsustvovanje subjekta prava iz stana radi negovanja bliskog srodnika i izdavanja u zakup za to vreme ne predstavlja osnov za prestanak prava stanovanja

Procitaj

Iz obrazloženja:
Presudom Opštinskog suda u Novom Sadu P. br. 1810/94 od 23. septembra 1994. godine, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je tužilja tražila da se utvrdi da je tuženoj prestalo pravo doživotnog besplatnog stanovanja u stanu koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade u Novom Sadu, Trg Svetozara Markovića broj 11, i sastoji se od dve sobe, kuhinje, kupatila, špajza, hodnika -- predsoblja, te garaže u dvorištu, i da je tužilja obavezana da tuženoj naknadi troškove parničnog postupka.
Presudom Okružnog suda u Novom Sadu Gž. br. 669/95 od 22. avgusta 1996. godine, odbijena je kao neosnovana žalba tužilje i potvrđena presuda Opštinskog suda u Novom Sadu P. br. 1810/94 od 23. septembra 1994. godine.
Protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu tužilja je blagovremeno izjavila reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava. Ispitujući pobijanu presudu, u smislu čl. 386 ZPP, a pazeći po službenoj dužnosti na bitnu povredu parničnog postupka iz čl. 354, stav 2, tačka 10 ZPP, Vrhovni sud je odlučio da revizija tužilje nije osnovana.
Prema utvrđenom činjeničnom stanju testamentom sačinjenim dana 3. decembra 1979. godine, ostavilac, sada pokojna Saveta Stojković, bivša iz Novog Sada, ostavila je u nasleđe svoju porodičnu stambenu zgradu u Novom Sadu, ulica Svetozara Markovića broj 11, postojećoj na katastarskoj parceli broj 9682 u površini od 0,6 ari i 27 m2 , upisane u zkl. br. 6418 KO Novi Sad, Matici srpskoj u Novom Sadu, zajedno sa knjigama svog pokojnog brata Lazara Stojkovića, sa obavezom da Matica srpska obezbedi -- trpi doživotno besplatno stanovanje tužene Jovanović Katice u stanu u prizemlju ove porodične stamene zgrade, a koji se sastoji od predsoblja, sobe, kuhinje i špajza, ili joj obezbedi takav odgovarajući stan sa stanarskim pravom. Tužena je u predmetnom stanu sa svojom porodicom stanovala od 1971. godine. Ona je tu živela i pazila sada pokojnu Savetu i njenog sada pokojnog brata Lazara. U predmetnom stanu tužena je stalno boravila do 1993. godine, a od tada u predmetni stan povremeno dolazi, s obzirom na to da neguje babu svog supruga koja živi sama u svojoj kući u Futogu a stara je i bolesna, a uz to je slomila i kuk. Za vreme odsustvovanja tužena je izdavala predmetni stan podstanarima u zakup koji su sa njom u rodbinskim odnosima, ali više radi čuvanja stana kada je ona odsutna nego iz finansijskih razloga. Smatrajući da je povremenim napuštanjem i izdavanjem predmetnog stana pod zakup tužena izgubila pravo doživotnog stanovanja, tužilja predmetnom tužbom traži da se utvrdi da je tuženoj prestalo pravo doživotnog besplatnog stanovanja u predmetnom stanu, i da se tužena obaveže da se iseli i preda u posed tužiocu predmetni stan.
Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno su nižestepeni sudovi odbili tužbeni zahtev. Za svoju odluku drugostepeni sud je dao razloge koje prihvata i ovaj sud. Naime, Okružni sud pravilno zaključuje da je legatom u korist tužene zasnovana lična službenost stanovanja tužene u predmetnom stanu, da su obim i sadržina ovog prava utvrđeni testamentom i da se sastoje u besplatnom doživotnom stanovanju tužene u predmetnom stanu. Neprekidno boravljenje tužene u stanu nije uslov opstanka legata.
Prema tome, povremeno odsustvovanje tužene iz stana radi negovanja bliskog srodnika -- babe svog supruga i izdavanje predmetnog stana u zakup za vreme odsutnosti tužene, ne predstavlja osnov za prestanak prava lične službenosti na predmetnom stanu, kako je to pravilno zaključio i Okružni sud.
Prema tome, kako se i po nahođenju Vrhovnog suda nisu stekli uslovi za prestanak prava doživotnog besplatnog stanovanja tužene u predmetnom stanu i za njeno iseljenje, to je revizijski sud ocenio zakonitim odluke nižestepenog suda kojim je tužbeni zahtev Matice srpske odbijen kao neosnovan.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 928/97 od 14. maja 1997. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 274)
 ORDER BY post_ID