Program Sindikata sudskih veštaka

by admin Email

PREDLOG PROGRAMA RADA SINDIKATA SUDSKIH VEŠTAKA SRBIJE ZA PERIOD 2013 – 2018. GODINE

ZADATAK

Sindikat sudskih veštaka Srbije formiran je kao interesna organizacija na demokratskim principima odlučivanja, koji samostalno i nezavisno deluje u odnosu na državne organe i političke partije. Zalaže se za uspostavljanje nezavisnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva, kao i vidljive reforme pravosuđa koje će dovesti do vraćanja ugleda i dostojanstva svih  a naročito samih veštaka na osnovu profesionalizma i struke.

Vrednosti: otvorenost, profesionalizam, stručnost, odgovornost, istrajnost, hrabrost i upornost u ostvarivanju zadatih ciljeva.

Procitaj

SPOLJNI CILJEVI

  1. 1. Poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja članova sindikata.

U narednom periodu Sindikat sudskih veštaka Srbije obratiće naročito pažnju na:

- utvrđivanje što povoljnije cene rada za članove sindikata, kroz sistem pregovaranja, koja ne sme zaostajati za realnom inflacijom;

- formiranje tarifnog odbora koji će imati zadatak izradu tarife veštaka

- aktivno praćenje i uticaj na nadležne u vezi sa reformom pravosuđa.

Posebnu pažnju Sindikat će obratiti na ostvarivanje i zaštitu prava veštaka koji nisu angažovani, imaju smanjen obim posla, a na osnovu nepravilne raspodele predmeta. Sindikat će obratiti pažnju i na neadekvatan odnos advokata i sudija prema kolegama veštacima tj. članovima Sindikata.

Takođe Sindikat će oformiti Veće sastavljeno od eminentnih članova sindikata čiji će zadatak biti praćenje i kontrola stručnog rada veštaka, kontrola visine naknade za izvršena veštačenja, stvaranje normativa i tarife rada veštaka. Veće će odgovarati Odboru Sindikata.

 

2. Delovanje u sistemu radnog zakonodavstva, režima štrajka  i pravna zaštita

članova Sindikata.

Sindikat sudskih veštaka Srbije (neposredno ili preko svojih predstavnika u okviru Saveza sindikata Srbije) će se angažovati oko donošenja svih novih zakona iz oblasti radnog zakonodavstva ili izmene postojećih. Takodje će se u zavisnosti od potrebe u većoj ili manjoj meri uključivati u izradu zakonskih i podzakonskih dokumenata.

Jedan od prioritetnih zakona je Zakon o Veštacima, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o parničnom postupku,  Zakon o radu i Zakon o štrajku koji bi konačno trebalo da reguliše i pitanje štrajka u pravosudnim organima.

Sindikat će zastupati interese svog članstva u slučaju sudskih sporova, neostvarenih potraživanja od strane veštaka gde je dužnik ministarstvo Pravde a sarađivaće i u svim ostalim slučajevima gde to bude potrebno. U tom cilju angažovaćemo  advokatsku kancelariju za zastupanje članova Sindikata.

3. Delovanje u sferi kolektivnog pregovaranja

U vezi sa kolektivnim ugovorom i pregovaranjem, Sindikat sudskih veštaka Srbije će raditi na zaključivanju novog kolektivnog ugovora, s obzirom da je jedini reprezentativan predstavnik veštaka i nije u obavezi da se dogovara sa drugim sindikatima jer i nepostoje.

4. Povećanje vidljivosti Sindikata pravosuđa Srbije u javnosti redovnim informisanjem o aktivnostima, rezultatima rada i stavovima Sindikata - uspostavljanje saradnje i potpisivanje memoranduma o saradnji sa udruženjem novinara Srbije.

5. Saradnja sa drugim sindikatima i udruženjima.

Sindikat sudskih veštaka Srbije je otvoren za saradnju sa srodnim sindikatima i udruženjima kada su u pitanju zajednički interesi  na principima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja.

Saradnja sa drugim sindikatima će se ostvarivati kroz zajedničke nastupe prema poslodavcu formiranjem zajedničkog pregovaračkog tima, držanjem zajedničke konferencije za novinare, istovremenim štrajkovima, a sve u cilju jače pozicije prema Vladi Republike Srbije kao zajedničkom poslodavcu.

 

6. Uspostavljanje saradnje sa Advokatskom komorom Srbije

 

7. Uspostavljanje saradnje sa komorom izvršitelja Srbije

 

8. Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim ustanovama radi edukacije članstva i afirmacije struke.

 

9. Uspostavljanje saradnje sa pravnim licima a radi dodatnih oblika finansiranja aktivnosti Sindikata.

 

UNUTRAŠNJI CILJEVI

  1. 1. Unapređenje rada Sindikata primenom organizacione strukture.

 

  1. 2. Profesionalizacija sindikata u odnosu na finansijske mogućnosti sindikata.

 

  1. 3. Rešavanje sedišta Sindikata i opremanje kancelarije za nesmetani rad.

 

4. Jačanje kapaciteta Sindikata podizanjem lične svesti o sindikalnom delovanju i angažovanjem svih članova na informisanju ostalih kolega o postojanju Sindikata i prednostima udruživanja i pristupanja.

 

5. Poboljšanje informisanosti članstva, odnosno bolja komunikacija, veb-sajt prezentacija, redovne konferencije za štampu, nastupi na TV, saopštenja za javnost.

 

6. Edukacija članstva

Pored saopštenja i redovnih konferencija za štampu, postavićemo veb-sajt Sindikata na kojem će biti prezentovane sve aktivnosti i mere koje Sindikat preduzima i najvažnijim dokumentima Sindikata sudskih veštaka Srbije.

Takođe u zavisnosti od potrebe organizovaćemo seminare i tribine u cilju unapređenja struke i edukacije članstva.

 

MEĐUNARODNA SARADNJA

 

U okviru međunarodne saradnje uspostavićemo vezu sa drugim međunarodnim sindikatima i strukovnim udruženjima zbog razmene iskustava i sličnosti problema sa kojima se susrećemo.

 

ODNOS PREMA ORGANIMA VLASTI

 

Sindikat sudskih veštaka Srbije nastaviće komunikaciju sa organima vlasti na svim nivoima. Naša aktivnost odnosiće se i dalje na pregovore oko cene rada, kolektivnog ugovora, kao i statusa zaposlenih u pravosuđu.

Zahtevaćemo potpunu javnost rada vlasti i uvid u budžet, fondove i druge javne prihode i rashode, kao i uspostavljanje ravnoteže cena i kupovne moći a u skladu sa tarifom i normativima koje bi smo dogovorili.

Takođe, tražićemo donošenje socijalnog programa za sve koji imaju manji obim posla, uspostavili bi smo kontrolu i ravnotežu raspodele predmeta a sve to kroz odbor sindikata u saradnji sa ministarstvom Pravde. Za Sindikat sudskih veštaka Srbije bio je i ostaće jedini pravi interes a to je interes našeg članstva.

 

SINDIKAT SUDSKIH VEŠTAKA SRBIJE

 

Beograd  01.10.2013

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2708)
 ORDER BY post_ID