Category: Vrhovni sud Srbije

Otkaz zbog neplaćanja zakupnine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupac ne plati zakupninu ni u roku od 15 dana pošto ga je zakupodavac pozvao na plaćanje, s tim što i podnošenje tužbe predstavlja pozivanje na plaćanje zakupnine.

Full story »

Raskid ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o poklonu

Zakon o obligacionim odnosima nije regulisao ugovor o poklonu, pa time ni razloge zbog kojih se raskid takvog ugovora može tražiti. Međutim, sudovi pravilno ocenjuju da poklonodavac može tražiti vraćanje poklona ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. Takvo stanovište sudova u saglasnosti je sa osnovnim načelima našeg građanskog zakonodavstva i u skladu je sa odredbom člana 115 Zakona o nasleđivanju. Po tom zakonskom propisu opozivanje ugovora o ustupanju imovine moguće je, ako je potomak prema pretku, koji mu je ustupio svoju imovinu, pokazao grubu neblagodarnost.
Istina, zakon ne definiše pojam grube neblagodarnosti, ali po analogiji navedene zakonske odredbe reč je o gruboj neblagodarnosti kada ponašanje poklonoprimca ukazuje na takvu neblagodarnost

Full story »

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Zastarelost potraživanja

U sudskoj praksi zauzet je stav da se zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom presuđuje po odredbama čl. 377 ZOO u slučajevima kada je pravnosnažnom osuđujućom presudom krivičnog suda utvrđeno postojanje krivičnog dela i odgovornost lica za učinjeno krivično delo. Međutim, ako su postojale procesne smetnje zbog kojih je bilo apsolutno nemoguće da se protiv učinioca krivičnog dela postupak pokrene i okonča, bilo zato što je učinilac štete umro, ili je nedostupan organima gonjenja, ili je nepoznat, ili je pak, u pitanju više izvršilaca, parnični sud je u takvom slučaju ovlašćen da utvrdi, kao prethodno pitanje, da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela, jer krivično delo može da postoji i kada je krivični postupak izostao.

Full story »

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti pretpostavlja povrede zbog kojih je trajno i u većem stepenu umanjena fizička ili intelektualna aktivnost oštećenog, čije bi posledice on, tokom svog budućeg života, svakodnevno trpeo.

Full story »

Podeljena odgovornost

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO.

Full story »

Ispunjenje ugovorne obaveze

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ispunjenje ugovorne obaveze

Ako tužilac ostaje pri zaključenom ugovoru koji tuženi ne izvršava, on može zahtevati ispunjenje ugovorne obaveze od strane tuženog, a ne naknadu štete pričinjene neispunjenjem
ugovornih obaveza

Full story »

Raskid ugovora zbog neispunjenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da je ugovorna strana koja traži raskid ugovora ispunila svoje obaveze iz ugovora

Full story »

Forma predugovora mora odgovarati formi glavnog ugovora

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Predugovor se mora zaključiti u formi koja je potrebna za zaključenje glavnog ugovora

Full story »

Povremeno odsustvo iz stana nije osnov za prestanak prava stanovanja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo stanovanja (habitatio)

Povremeno odsustvovanje subjekta prava iz stana radi negovanja bliskog srodnika i izdavanja u zakup za to vreme ne predstavlja osnov za prestanak prava stanovanja

Full story »

Prestanak plodouživanje zbog neupotrebljavanja stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Lične službenosti - Plodouživanje

Pravo plodouživanja prestaje ako plodouživalac nije upotrebljavao stvar u roku od tri godine, a sopstvenik se u tom razdoblju protivio upotrebi.

Full story »

Građevinska dozvola neophodan je uslov pravne zaštite u susedskim odnosima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susedsko pravo
Kada je tužilac sazidao svoju stambenu zgradu bez građevinske dozvole, ne može zahtevati pravnu zaštitu kad su u pitanju susedski odnosi

Full story »

Suženje ili isključenje prava stvarne službenosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Sopstvenik poslužnog dobra, ne može poseći šumu na svom dobru, samo da bi suzio ili isključio pravo sopstvenika povlasnog dobra da se koristi službenošću napasanja stoke.

Full story »

Sticanje prava stvarne službenosti odražajem

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Lica kojima je sopstvenik dozvolio da prolaze putem preko njegovog zemljišta do opozivanja, ne mogu steći pravo stvarne službenosti ni održajem

Full story »

Zabrana upotrebe službenosti jednome od sopstvenika

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Ako sopstvenik poslužnog dobra da pristanak da se preko njegove nepokretnosti uspostavi službenost puta u korist većeg broja sopstvenika povlasnih (i istovremeno i poslužnih dobara) ne može zabraniti upotrebu službenosti jednome od sopstvenika ako to nije isključio prilikom davanja izjave o pristanku

Full story »

Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Činjenica što je zemljište u katastru upisano na ime tužioca ne znači da je on i sopstvenik. Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar koji je služio za evidenciju o zemljištu i objektima na njemu.

Full story »

1 2 3 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 02:01:14'
   AND hit_remote_addr = '34.203.28.212'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/sudskeodluke/VSS/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1