Category: Savezni sud

Otkaz zakupa

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ugovor o zakupu

Otkaz predstavlja pravnu moć zakupca ili zakupodavca da putem jednostrane izjave volje učini da prestane da važi zaključeni ugovor o zakupu.

Full story »

Odgovornost države za prouzrokovanu štetu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - posebni slučajevi odgovornosti

Odredbom člana 218, stav 1, tačka 1 Zakona o službi u oružanim snagama (Službeni list SFRJ broj 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90 i Službeni list SRJ broj 31/93 i 50/93) propisano je da za štetu koju vojno lice u vezi sa vršenjem službe učini trećem licu odgovara federacija ako je štetu učinilo vojno lice u JNA. U konkretnom slučaju osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da su štetu tužiocu pričinila vojna lica koja se nalaze na odsluženju vojnog roka u vreme kada su zbog vršenja službe trebala da budu privedena u kasarnu. Kako je Vojna policija u vršenju svog vojnog zadatka propustila da privede odbegle vojnike u kasarnu i pored toga što su ovi pokazivali znake nasilja, to je navedenim propuštanjem doprinela nastanku štete, te iz ovih razloga prema citiranoj odredbi Zakona stoji obaveza tužene države da štetu naknadi tužiocu.

Full story »

Ništavost ugovora koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ništavost ugovora

Davanje novca u cilju zaključenja braka prema običajima sredine u kojoj žive parnične stranke, predstavlja pravni posao koji je ništav u smislu člana 104, stav 2 ZOO, jer je po svom cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Full story »

Ništavost simulovanog pravnog posla

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Prividni ugovor

Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani pravni posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:27:22'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/sudskeodluke/saveznisud/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1