Forma predugovora mora odgovarati formi glavnog ugovora

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Predugovor se mora zaključiti u formi koja je potrebna za zaključenje glavnog ugovora

Procitaj

Iz obrazloženja:
Članom 45 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ br. 31/93) je propisano da je predugovor takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se docnije zaključi drugi, glavni ugovor, da propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor, kao i da zainteresovana strana može preko suda tražiti da se naloži drugoj strani da u roku od šest meseci po isteku ugovorenog roka pristupi zaključenju glavnog ugovora.
Članom 104, stav 1 Zakona o obligacionim odnosima je predviđeno da je u slučaju ništavosti predugovora svaka strana dužna da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora.
U predmetnom sporu, polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je predmetni predugovor ništavan pravni posao zato što isti nije zaključen u formi koja je potrebna za glavni ugovor koji nije zaključen. Naime, pošto se predugovor odnosi na zaključenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, to je predugovor morao biti zaključen u formi u kojoj se zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Pošto to nije slučaj sa predmetnim predugovorom, to su nižestepeni sudovi pravilno zaključili da se radi o ništavom predugovoru. Nižestepeni sudovi su, takođe, pravilno zaključili da je tuženi u obavezi da tužiocu vrati primljeni iznos koji je ovaj dao prilikom zaključenja predugovora na ime dela kupoprodajne cene.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 388/98 od 15. oktobra 1998. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 280)
 ORDER BY post_ID