Zakon o izvršnom postupku II deo

by admin Email

Naziv: Zakon o izvršnom postupku

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 23.2.2005

Izvor: Službeni glasnik RS, 124/2004 (22.11.2004)

Napomena :Zbog obimnosti Zakona, tekst je podeljen na dve dela.

Full story »

Zakon o izvršnom postupku

by admin Email

Naziv: Zakon o izvršnom postupku

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 23.2.2005

Izvor: Službeni glasnik RS, 124/2004 (22.11.2004)

Napomena :Zbog obimnosti Zakona, tekst je podeljen na dve dela.

Full story »

Zakon o parničnom postupku II deo

by admin Email

Naziv: Zakon o parničnom postupku

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 23.2.2005

Izvor: Službeni glasnik RS, 124/2004 (22.11.2004)

Full story »

Zakon o parničnom postupku

by admin Email

Naziv: Zakon o parničnom postupku

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 23.2.2005

Izvor: Službeni glasnik RS, 124/2004 (22.11.2004)

Full story »

Zakon o Ustavnom sudu

by admin Email

Naziv: Zakon o Ustavnom sudu

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 6.12.2007

Izvor: Službeni glasnik RS, 109/2007 (28.11.2007.)

Full story »

Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup

by admin Email

Rhetorike techne – veština besedništva i javni nastup,prof. dr Sima Avramović

Retorike techne – veština besedništva i javni nastup predstavlja plod dugogodišnjeg istraživanja i praktičnog rada u oblasti pedagogije besedništva, koje je autor ostvarivao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Centra za besedništvo Institutio oratoria, kroz predavanja predmeta Retorika, kao i tokom organizovanja i priprema petnaestak generacija studenata za takmičenje u besedništvu. Više informacija, kao i izvode iz knjige možete naći ovde.
„Ako želiš da dete živi sa bogovima, podučavaj ga filozofiji, a ako želiš da živi sa ljudima, podučavaj ga retorici“ (Sokratov učenik Antisten, fragm. 173)

Maximum remedium irae est dilatio

by admin Email


Najbolji lek za srdžbu je odlaganje

Rečnik Rimskog prava

by admin Email

Latinske izreke na slovo V

by admin Email


Vade mecum! - Idi samnom! Uobičajeni naslov za pisane turističke vodiče.

Vade, satana! - Idi od mene, sotono! Ev. po Mateju, 4, 10.

Vae victis! - Teško pobeđenima! uzviknuo je 387. godine p.n.e. galski vođa Breno.

Vallis lacrimarum - Dolina suza. Biblija, Psalm 83, 7.

Vanitas vanitatis et omnia vanitaa - Taština nad taštinama i sve je taština. Biblija

Vare, legiones redde! - Vare, vrati mi moje legije! uzviknuo je car Avgust posle Varovog poraza u Teuteburškoj šumi 9. godine nove ere.

Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.

Veni, vidi, vici - Dođoh, videh, pobedih; prema Svetoniju, Gaj Julije Cezar je ovim rečima lakonski obavestio Amincija da je pobedio Farnaka u bitci kod Zele g.47.pr.n.e.;

Venies sub dentem - Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)

Verba ligant homines, taurorum cornua funes - Ljudi se vežu za reč, a volovi za rogove.

Verba rebus proba - Potvrdi reči činjenicama! Seneka

Verba res sequitur - Iza reči slede dela.

Verba volant, scripta manent - Reči lete, ono što je napisano ostaje

Veritas amara est. - Istina je gorka.

Veritas odium parit - Istina rađa mržnju. Plaut

Veritas temporis filia - Istina je kći vremena

Veritas vincit - Istina pobeđuje

Veritatis oratio simplex est - Jednostavan je govor istine. Seneka

Vi mandati - Po nalogu.

Vi, clam aut precario - Silom potajno ili na zamolbeni (umoljeni) način

Via facti - Samim činom. Samo po sebi. Samo od sebe.

Vice versa - Obrnuto. Obratno.

Vigilantibus jura (scripta sunt). - Prava (treba priznati) onima koji nad njima bdiju; budnima prava.

Vim vi repellere licet - Dopušteno je silu odbiti silom.

Vincere aut mori - Pobediti ili umreti. Geslo Petra Zrinjskog

Vinum et pueri veraces - Deca i pijanci ne lažu

Vinum lac senum - Vino je mleko staraca.

Virgo intacta - Netaknuta devica; nevina devojka;

Virtus nobilitat - Vrlina oplemenjuje.

Virtus, non copia vincit - Pobeđuje hrabrost, a ne mnoštvo

Vis comica - Snaga smešnoga. Moć komike.

Vis legis - Sila zakona

Vis maior - Viša sila; sila o kojoj ne odlučuje čovek, već nešto jače od njega,npr. požar, kiša, rat;

Vis probandi - Snaga dokaza.

Vis vitalis - Životna snaga.

Vita brevis, ars longa - Život je kratak, umetnost je duga. Prema Hipokratu

Vitae descriptio - Životopis.

Vivere est militare! - Živeti znači boriti se! (Život je borba!)

Vivere militare est - Živeti znači boriti se. Seneka.

Volens - nolens - Hoćeš - nećeš.

Voluntas legis - Volja zakona.

Voluntas ultima - Poslednja volja. Testament.

Votum seoaratum - Izdvojeno mišljenje.

Votum separatum - Izdvojeni glas

Vox clamantis in deserto - Glas vapijućeg u pustinji; reči iz Sv.pisma; danas se ta izreka upotrebljava kad se želi reći da neko uzaludno na nešto upozorava

Vox populi, vox dei - Glas naroda, glas Boga

Latinske izreke na slovo U

by admin Email


Ubi bene ibi patria - Gde je dobro, ondje je domovina

Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proleće

Una res in obligatione duae in solutione - jedna stvar u obvezi, koja se može na dva načina ispuniti; alternativno ovlaštenje

Una res in obligatione, duae in solutione. - Jedna je stvar u obvezi, a dve u ispunjenju. (facultas alternativa)

Uno actu - jednim aktom; u jednoj raspravi

Unus testis nullus testis - jedan svedok kao nijedan

Unusquisque suae fortunae faber est - Svako je kovač svoje sreće

Urbi et orbi - Gradu (Rimu) i svetu; formula kojom počinju papinske enciklike, kako bi se označilo da su namenjene celom svetu.

Urbs aeterna - Večni grad (Rim)

Usurae usurarum non potest. - Nije moguća kamata na kamatu.

Usus est optimus magister - Iskustvo je najbolji učitelj. Ciceron

Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vredna. Ovidije

Ut sementem feceris, ita metes - Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti

Uti lingua nuncupassit, ita ius esto. - Onako kako se ričima izrekne, tako neka bude pravo.

Utile per inutile non vitiatur. - Korisno (valjano) se ne kvari nekorisnim (nevaljanim).

Latinske izreke na slovo T

by admin Email


Tabula Pythagorica - Tablica množenja

Tabula rasa - (Izbrisana tablica doslovno zn.). Potpuno neznanje. Čistina

Tacitus consensus - Pristanak ćutanjem.

Taliter, qualiter - Kakotako. Osrednje.

Tanti, quantum habeas, sis - Koliko imaš, toliko vrediš. Horacije

Tantum appellatum quantum judicatum. - U žalbi se mogu iznositi samo ona pitanja o kojima je odlučeno pobijanom odlukom.

Tantum devolutum quantum appellatum. - Žalbeni sud odlučuje u granicama zahteva stranaka istaknutih u žalbi.

Tantum possumus quantum scimus - Toliko možemo koliko znamo

Tantum valet, quantum ratio probat - Razlog toliko vredi, koliko dokazuje.

Tempora munantur - Vremena se menjaju.

Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se menjaju, a i mi s njima.

Tempori parce - Štedi vreme.

Tempus breve est - Vreme je kratko.

Tempus edax rerum - Vreme koje sve proždire. Ovidije

Tempus fugit - Vreme leti.

Tempus ipsum affert consilium - Vreme donosi savet.

Tempus omnia revelat - Vreme sve otkriva.

Tempus regit actum. - Za preduzimanje akta (radnje u postupku) merodavno je pravo koje važi u vreme njegova preduzimanja.

Teneo te, Africa! - Držim te, Afriko! Cezar

Terminus a quo - Početni termin. Rok od koga se nešto računa.

Terminus ad quem - Konačni rok. Rok do koga se nešto mora izvršiti.

Terminus decretorius - Dan (ili vreme) sudske odluke.

Terminus elapsus - Istekli rok.

Terminus peremtorius - Sudski rok.

Terminus praeclusivius - Prekluzivni rok. Rok posle koga se gubi neko pravo.

Terminus praefixus - Utvrđeni rok.

Terminus prerogatus - Produženi rok.

Terminus technicus - Stručni izraz.

Terra incognita - Nepoznata zemlja. Nepoznati teren.

Tertium non datur - Trećega nema

Tertium non datur - Trećega nema. Ili ovo ili ono.

Testamentum nuncupativum - Usmeni testament.

Testis rogatus - pozvani, prizvani svjedok

Testis unus, testis nullus - Jedan svedok, kao nijedan.

Testis unus, testis nullus! - Jedan svedok nikakav svedok!

Thema probandi - predmet dokazivanja

Timeo Danaos et dona ferentes - Bojim se Danajaca i kada darove nose

Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače.

Timidus vocat se cautum, parcum sordidus - Kukavica sebe naziva opreznim, tvrdica štedljivim. Publije Sirus.

Tinnulae tariones praecipuam habent vim ad parsuadendum - Dokazi koji zvekeću (tj. novac) imaju naročitu moć ubeđivanja. Erazmo.

Titulo iusto - Po pravu.

Titulo possessionis - Po pravu posedovanja.

Titulus executionis - ovršni naslov; ovršna isprava

Tolle legge! - Uzmi i čitaj!

Tres faciunt collegium. - Trojica čine društvo.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni. Vergilije

Tu quoque, fili! - Zar i ti, sine (Brute)! Uzvik Cezarov kada je među svojim ubicama ugledao i Bruta.

Tuo te pede metire - Svojom se merom meri. Erazmo

Tutor testamentarius - Testamentom imenovani staratelj.

Latinske izreke na slovo S

by admin Email


Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur - Mala se nedela kažnjavaju, velika pronose u slavlju. Seneka

Salvo iure - Bez povrede nečijeg prava.

Sapere aude. - Usudi se znati. Kant

Sapiens homo omnia sea secum portat - (Pametan čovek sve svoje sobom nosi doslovno zn.). Osim znanja ništa nam nije potrebno

Sapienti sat - Pametnome dosta. Terencije. Pametnome se s malo reči može mnogo reći.

Schema genealogicum - Rodoslov. Rodoslovno stablo.

Scientia potestas est - Znanje je moć. Francis Bacon

Sedes materiae - Mesto u zakonu odlučno za rešavanje nekog pitanja.

Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. - Uvek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao

Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. Francis Bacon

Senatus populusque Romanus - Senat i rimski narod. Skraćeno: S.P.Q.R. Rimska država.

Sensu latiori - U širem smislu.

Sensu stricto - U užem smislu.

Sensus communis - Opše prihvaćeno shvatanje (mišljenje).

separatio bonorum - Odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Separatio quoad torum et mensam (ili: a tora et mensa) - Rastava od stola i postelje.

Serva me, servabo te - Čuvaj ti mene, pa ću i ja tebe. Petronije

Servitus in faciendo consistere nequit. - Službenost se ne može sastojati u činjenju.

Servitus servitutis esse non potest. - Službenost na službenosti nije moguća.

Si duo faciunt idem, non est idem - Ako dvojica čine isto, nije isto. Terencije

Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde

Si in ius vocat, ito. - Ko bude pozvan na sud, neka ide.

Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. - Ako se nekome osakati ud, pa ne dođe do nagodbe, neka se primijeni talion.

Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. - Ako otac sina tri puta proda, sin je slobodan od očeve vlasti.

Si quid universitati debetur, singulis non debetur ; nec quod debet universitas, singuli debent. - Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima; a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci.

Si sapis, quod scis, nescis - Ako si mudar, što znaš, ne znaš. Terencije

Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si ćutao, ostao bi filozof.

Si unus solvat, omnes liberantur. - Ako jedan ispuni, sve oslobađa.

Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!

Si vis pacem, para bellum - Ako želiš mir, spremaj se za rat

Sibi quisque peccat - Svako greši na svoj račun. Petronije

Sic itur ad astra - Dotaći zvezde

Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava sveta

Sic transit gloria mundi - Tako prolazi svetska slava.

Silent leges inter arma - U ratu zakoni ćute. Ciceron

simile factum - simile jus - slične činjenice - slično pravo; slična činjenična i pravna osnova spora

Similis simili gaudet - Jednak se jednakom veseli.

Simplex sigillum veri - Jednostavan je pečat istine.

Sine cura - Bez brige. Odatle: sinekura, tj. lagodan posao, posao bez briga i odgovornosti.

Sine dubio - Bez sumnje.

Sine ira et studio - Bez mržnje i sklonosti. Tacit

Sine lege autem poena conscientia est - Kada nema zakona, kazna je savest

Sine lingua Latina nulla intelligentia - Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja

Sine qua non - Bez čega ne može biti. Conditio sine qua non Uslov bez koga se ne može

Sine strepitu forensi - bez sudske buke uzrokovane javnim raspravljanjem

Sirenum voces - Sirenski glasovi. Pesma sirena. Milozvučne reči, iza kojih se krije zloba i pritvornost.

Sisyphius labor - Sizifov posao. Uzaludan posao.

Societas leonina - Lavlje društvo. Društvo (poslovni odnos ili ugovor) u kome je jedna strana neravnopravna.

Spatium deliberandi - Rok za razmišljanje.

Spes inopem, res avarum, mors misreum levat - Nada pomaže siromahu, blago lakomcu, a smrt nesretniku. Publije Sirus

Spiritus agens - Pokretač. Duhovni vođa.

Spiritus movens - Pokretač. Duhovni vođa.

Spondesne mihi centum dare? Spondeo. - Obećaješ li da ćeš mi dati sto?

Stallum agendi - Dozvola za vršenje advokatske prakse.

Stante pede - Odmah. Smesta.

Statim debetur, quod sine die debetur - Odmah se duguje što se duguje bez određenog roka.

Status quo - Stanje u kome se nešto nalazi.

Status quo ante - Stanje u kome se nešto nalazilo pre nekog događaja, npr. pre rata.

Stilus curiae - stil suda

Stilus virum arguit - Stil odaje čoveka.

Stricto iure - Po strogom pravu. Striktno po zakonu.

Stricto sensu - u užem smislu

Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo si sme dozvoliti glupost. Horacije,

Suaviter in modo, fortiter in re! - U načinu blago, u suštini nepropustljivo!

Sub auspiciis regis - Pod kraljevim okriljem.

Sub condicione - Pod uslovom.

Sub iudice - Pred sudijom. Nepresuđeno. U toku postupka.

Sub judice - Pod sucem; predmet o kojemu se još uvek sudi, bilo u postupku pre pravosnažnosti, bilo u povodu izvanrednih pravnih lekova

Sub lege libertas - Sloboda pod zakonima.

Sub poena - Pod pretnjom kazne.

Sub rosa - Pod ružom. Ruža je simbol ćutljivosti. Dakle: U poverenju. Poverljivo.

Sub sigillo - Pod pečatom (ćutanja).

Sub sigillo confessionis - Pod pečatom ispovedne tajne.

Sub sole nil perfectum - Pod suncem ništa nije savršeno.

Sub specie aeternitatis - S gledišta večnosti. Spinoza

Sub voce - Pod rečju

Successor - naslednik, slednik

Sui generis - Svoje vrste; svojevrstan; često ima i značenje: nastran, "na svoju ruku", osobit;

Sui iuris - Punoletan. Samostalan.

Summa summarum - Ukupan iznos. Plaut. Sve u svemu.

Summum ius, summa iniuria - Najveće pravo (je često) najveća nepravda. Ciceron

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - "Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost." Vergilije

Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dečaci su dečaci i rade dečačke stvari.

Suo tempore - U svoje vreme.

Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi pre slučaja.

Superficies solo cedit. - Građevina sledi pravnu sudbinu zemljišta.

Superflua non nocent - Previše ne škodi. Od viška ne boli glava.

Surdo fabulam naras - Gluvom pričaš priču (uzalud mu govoriš)

Suum cuique - Svakom svoje. Ciceron

Latinske izreke na slovo R

by admin Email


Rara avis - Retka ptica. Horacije. Nešto neobično.

Ratio decinedi - Razlog za odluku.

Ratio dubitandi - Razlog za sumnju.

Rebus sic stantibus - Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima. Dok stvari tako stoje.

Receptum arbitri - Izjava određene osobe o tome da prihvaza da bude arbitar u nekom sporu (ugovor o obvezi arbitriranja)

Recta linea brevissima, recta via tutissima - Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji

Recusatio iudicus - Izuzeće sudije.

Reformatio in pejus - preinaka (presude) nagore

Reliquiae reliquiarum - Ostatak ostatka

Rem tene, verba sequentur - Vladaj predmetom (o kome govoriš), reči će dolaziti same od sebe. Katon

Remedium aequitatis - Pravni lek (koji se prihvata) iz razloga pravičnosti

Remedium iuris - Pravni lek. Žalba.

Renuntiatio - Odricanje od tužbenog zahteva

Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka nauka.

Repetitio mater studiorum est - Ponavljanje je majka znanja

Rerum permutatio - Zamena stvari. Zbrka.

Res aliena - Tuđa stvar. Tuđa svojina.

Res commercio - Stvar u prometu. Roba.

Res communis - Zajedničko dobro. Opšta stvar.

Res facti - Činjenica.

Res imobilis - Nepokretno dobro. Nekretnine.

Res indivisibilis - Nedeljivo dobro. Nedeljiva stvar.

Res inter alios acta - Stvar o kojoj je odlučeno među drugima (koji nisu stranke u određenom sporu)

Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest - Stvar (posao) zaključena među jednim ljudima, drugima ne može niti škoditi niti koristiti.

Res iudicata pro veritate accipitur (habetur). - Presuđena stvar se prihvata (uzima) kao istinita.

Res iuducata pro veritate acciptur - Presuđena stvar uzima se kao istina.

Res judicata - presuđena stvar; pravomoćna odluka

Res judicata facit jus inter partes. - Pravomoćna presuda (presuđena stvar) stvara pravo (autoritativno regulira pravne odnose) među strankama.

Res judicata pro veitate habetur. - Presuđenu stvar treba smatrati istinitom; treba smatrati istinitim ono što je pravosnažnom sudskom odlukom utvrđeno.

Res judicialiter transacta - stvar koja je rešena sudskom nagodbom; sudska nagodba

Res mobilis - Pokretno dobro. Pokretna stvar.

Res nullius - Ničija stvar. Stvar bez vlasnika.

Res nullius cedit primo occupanti - Ničija stvar pripada onomu ko je prvi prisvoji

Res perit domino - Stvar propada na štetu gospodara.

Res publica - Opšta (javna) stvar

Res quae pondere, numero, mensura constant. - (Zamenjive) su stvari određene vaganjem, brojanjem ili mjerenjem.

Res, non verba - Dela, ne reči

Restitutio in integrum - Povratak u pređašnje stanje.

Restitutio in integrum (ob terminem elapsum) - Povrat u pređašnje stanje (zbog propuštenog roka ili ročišta)

Restitutio in integrum ob noviter reperta - povrat u prijašnje stanje (ponavljanje postupka) zbog otkrivenih novota

Restitutio restitutionis non datur. - Povrat (zbog propuštanja traženja) povrata nije dopušten; nije dopušten povrat u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje predloga da se povrat dopusti.

Reus - tuženik

Risu inepto res ineptior nulla est - Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumesnog) smeha

Risum teneatis? - Možete li da se ne nasmejete?

Latinske izreke na slovo Q

by admin Email


Qoud dixi, dixi - Što rekoh, rekoh. Što rekoh ne porekoh

Qoud hodie non est, cras erat - Što nije danas, biće sutra. Petronije

Quae nocent, docent - Što škodi, uči. Na greškama se učimo.

Quae nocent, saepe docent - Što škodi, često uči

Quale vinum, tale Latinum - Kakvo vino, takav latinski (jezik). Donosio domaćin pred gosta redovnika najpre loše, pa bolje i konačno najbolje vino. Gost je govorio: "Bonus vinus", pa "Bono vinum" i na kraju ispravno "Bonum vinum".

Qualis dominus, talis et servus - Kakav gospodar, takav i sluga. Petronije

Qualis pater, talis filius - Kakav otac, takav sin.

Qualis rex, talis grex - Kakav pastir, takvo stado.

Qualis vita, finis ita - Kakav život, takva smrt.

Quam bene vivas refert, non quam diu - Važno je kako dobro živiš, a ne kako dugo. Seneka

Quam multi sunt indigni luce, et tamen dies oritur - Kako su mnogi nevredni svetla, a ipak dan sviće

Qui acceperint gladium, gladio peribunt - Ko se mača laća, od mača će i poginuti. Jevanđ. po Mateju 26,52.

Qui beneficium dedit, obliviscatur - Ko je učinio dobro delo, neka zaboravi. Seneka

Qui differt poenas, peccandi laxat habenas - Ko odgađa kaznu, popušta uzde grehu. Carmina Burana

Qui iure suo utitur, neminem laedit - Ko se služi svojim pravom, nikoga ne vređa.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare - Ko se ne zna pretvarati, ne zna vladati. Luj XI

Qui nescit tacere, nescit et loqui - Ko ne zna ćutati, ne zna ni govoriti. Seneka

Qui nimium probat, nihil probat - Ko previše dokazuje, ništa ne dokazuje.

Qui peccat ebrius, luat sobrius - Ko greši pijan, neka okaje trezan.

Qui pro quo - Zamena ličnosti. Jedan za drugoga. Naročito često u komedijama gde smešne situacije nastaju time što jednu osobu smatraju drugom.

Qui suo iure utitur, neminem laedit. - Nikoga ne vrijeđa onaj tko koristi svoje pravo.

Qui tacet consentire videtur. - Ko šuti smatra se da pristaje.

Quia nulla est iniuria, quae in volentam fiat - Nema nepravde protiv onoga ko na nju pristaje. Ulpijan

Quia ventum seminabunt, et turbinem metent - Sejaće vetar, a žnjeti oluju.

Quidquid agis prudenter agas et respice finem - Što god radiš, radi mudro i misli na kraj

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj

Quidquid discis. tibi discis - Šta god učiš, za sebe učiš. Petronije

Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes - Boj se Danajaca i kad darove nose. Laokont

Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro

Quilibet suae fortunae faber - Svako je kovač svoje sreće.

Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? Iuvenal

Quisque suorum verborum optimus interpres - Svako je najbolji tumač svojih reči. Horacije

Quo usque tandem abuteris, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? Ciceron

Quo vadis - Kuda ideš (Gospode?); pitanje koje je, prema legendi, sv.Petar, kad je za vrijeme progona hrišćana bežao iz Rima, postavio Hristu na Via Appii, na što mu je Hrist odgovorio: Idem u Rim da budem ponovno razapet na krstu. To je potaklo sv. Petra da se vrati u Rim. Danas se to pitanje obično postavlja kad se želi nekoga upozoriti da mu ne valja put kojim je pošao;

Quod cito fit, cito perit - Što brzo dođe, brzo i prođe.

Quod dixi, dixi - Što rekoh, rekoh; kod toga ostajem;

Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati.

Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.

Quod est in actis non est in mundo. - Ono što je (samo) u spisima, to ne postoji; pismeno preduzete radnje (koje nisu i usmeno iznesene u postupku pred sudom) bez pravnog su značaja.

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii - Što je treznome na srcu, to je pijanome na jeziku. Erazmo

Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere. - Što je od početka nevaljano, ne može se ispraviti (konvalidirati) protekom vremena - Što se grdo rodi, vrijeme ne ispravi (prevod Valtazara Bogišića)

Quod licet Iovi, non licet bovi - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu. Nije sve za svakoga.

Quod nocet, docet - Što škodi, to poučava. Što muči, uči.

Quod non est in actis, non est in mundo - Čega nema u spisima, nema ni na svetu. Birokratsko pravilo.

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor - Što ne brani zakon, brani stid. Seneka

Quod nullius est, primo occupanti cedit - Što nije ničije, pripada onome koji ga prvi uzme.

Quod rarum, carum - Što je retko, drago je (vredno je).

Quot linguas calles, tot homines vales - Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.

Quotidiana vilescunt - Što je svačije, gubi na vrednosti.

Latinske izreke na slovo P

by admin Email


Pacta conventa - Sklopljeni ugovori. Tako se zove i ugovor koji su 1102. godine sklopili hrvatski velikaši s mađarskim kraljem Kolomanom, kojim je Hrvatska izgubila svoju nezavisnost

Pacta dant leges - Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.

Pacta sunt servanda - Ugovora se valja držati

pactum de quota litis - ugovor o delu parnice; sporazum stranke i njenog punomoćnika kojim se nagrada za zastupanje ugovara u razmeri s uspehom u parnici, u delu postignute koristi u parnici

Panem et circenses - Hlaba i igara; reči prezira koje je dobacio Juvenal rimskoj svetini koja je na Forumu Romanumu tražila samo žito i besplatne igre u cirkusu; s obzirom na to da je u to vreme jedna petina stanovnika Rima živela "o državnom trošku", jer nije radila; drugim riječima, svetini je stalo samo do toga da se najede i da se zabavlja;

Panta rei - Sve teče; grčka izreka u kojoj je formuliran jedan od osnovnih aksioma Heraklitove filozofije; upotrebljava se i u značenju: Sve prolazi, sve je prolazno;

Pares inter pares - Jednaki među jednakima.

Parodija na istu izreku: Ut desint viri, tamen est laudanda voluptas. - Kad nedostaju muškarci, ondje je i požuda hvale vredna.

Pars contraria - Protivna strana.

Pater est quem nuptiae demonstrant. - Otac je onaj na koga ukazuje brak.

Pater familias - Otac porodice. Domaćin. Glava kuće.

Pater patriae - Otac otadžbine

Pater semper incertus. Mater semper certa - Otac je uvek neizvestan. Majka je uvek izvesna.

Paucis via cognita veri est - Malobrojnima je poznat put istine.

Peculium castrense - Imovina stečena u ratu. Ratna dobit.

Pecunia non olet. - Novac ne smrdi. Car Vespazijan svome sinu Titu

Per acclamationem - Odobravanjem. Jednoglasno.

Per angusta ad augusta - Teškoćama (se dolazi) do slave.

Per aspera ad astra - Preko trnja do zvezda. Trnovit je put do slave. Seneka

Per capita - Po glavama. Po broju lica.

Per consensum - Sporazumno.

Per directum - Direktno.

Per exemplum - Na primer.

Per extensum - Nadugačko i naširoko.

Per fas et nefas - Pravom i nepravom. Svim sredstvima.

Per intervalla - U razmacima.

Per litteras - Pismeno. Pismenim putem.

Per maiora (vota) - Većinom (glasova).

Per procuratorem - Po opunomoćeniku (ili zastupniku).

Per scrutinum - Tajnim glasanjem.

Per se - Po sebi; učiniti nešto per se znači učiniti nešto sam od sebe, samoinicijativno, po nahođenju;

Per testamentum - Po poslednjoj volji. Po testamentu.

Per viam actionis - Putem tužbe.

Per viam appellationis - Putem priziva. Žalbom višem sudu.

Per viam supplicationis - Putem molbe. Zamolbenim putem.

Perfectum est - Svršeno je. Gotovo je.

Periculum est emptoris. - Opasnost (rizik) pada na kupca.

perpetuatio fori - ustaljivanje nadležnosti

Perpetum mobile - Aparat koji bi se, pošto je jednom stavljen u pokret, sam svojom energijom i bez tuđe pomoći večno kretao.

Persona grata - Uvažena osoba; osoba koja kod nekoga uživa dobar ugled;Osoba u milost

Persona infamis - Zloglasna osoba. Osoba na zlu glasu.

Persona ingrata - Osoba u nemilosti;

Persona non grata - Nepoželjna osoba; termin kojim se u diplomatskom rečniku izražava da je nekome uskraćeno gostoprimstvo u nekoj državi i da je mora napustiti;

Petere licet - Moliti je dopušteno.

Piger ipse sibi obstat - Lenština je sam sebi na putu. Seneka

Piscem natare doces - Učiš ribu da pliva

Pisces magni parvulos comedunt - Velike ribe proždiru male.

Piscus primum a capite foetet - Riba smrdi od glave. Erazmo

Plane qualis dominus, talis est servus - Kakav gospodar, takav sluga. Petronije

Pleno iure - Punim pravom.

Pleno titulo - Punim naslovom. Skraćeno: P.T.

Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.

Pluralis maiestatis - "Množina veličanstva". Vladari govore o sebi u množini, pluralu, kada službeno govore ili pišu o sebi.

Pluralis modestatis - "Množina skromnosti", tj. kad pisac, govoreći samo o sebi, često iz skromnosti kaže "mi" umesto "ja".

Plurima vota valent - Većina glasova vredi. Odluke se donose većinom glasova.

Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem - Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli. Plaut

Plus actum quam scriptum valet - Više vredi ono što je učinjeno nego što je napisano. Pravno pravilo.

Plus minus - Više manje (otprilike)

Plus potest negare asinus quam probare philosophus - Više može poricati magarac nego dokazati filozof. Skolastička poslovica

Plus potest, qui plus valet - Više može onaj koji je jači. Plaut. Ko je jači, taj i tlači.

Plus ultra - Uvek naviše. Od Karla V moto španskih vladara.

Poena potest demi, culpa perennis est - Kazna se može ukinuti, krivica je trajna. Ovidije

Pontifex maximus - Vrhovni sveštenik. Papa.

Portio legitima - Zakonski deo. Nužni deo nasledstva.

Post festum - Posle svečanosti. Naknadno. Prekasno.

Post hoc, ergo propter hoc - Posle ovog, dakle zbog ovog

Post meridiem - Posle podne

Post mortem nihil est - Posle smrti nema ničega. Seneka

Post scriptum - Posle onoga što je napisano

Post vinum verba, post imbrem nascitur herba - Posle vina rađaju se reči, posle kiše raste trava.

Potentes potenter tormenta patientur - Ko se služi silom, od sile će i poginuti

Potestas non solum si invitet, sed etiam si supplicet, cogit - Vlast zapoveda ne samo kada poziva, već i kada moli. Teodosije

Potior est, qui prior est - Više prava ima onaj koji je prvi.

Potior tempore, potior iure - Ko je preči po vremenu, preči je i po pravu.

Potius sero quam numquam - Bolje ikada nego nikada

Praemissa major - viša premisa u logičkom sudu

Praemissa minor - niža premisa u logičkom sudu

Praesse nescit, qui subesse nescit - Ko ne zna služiti, ne zna ni zapovedati.

Praestatio damni - Naknada štete.

Praesumptio juris et de jure - Apsolutna pravna predmnijeva; neoboriva zakonska presumpcija, obavezna po sili zakona

Praesumptiones homini sive facti - faktične ili prirodne predmnijeve

Pretium affectionis - Afekciona vrednost. Cena ne po faktičnoj vrednosti, nego po vrednosti koju stvar ima za kupca.

Prima elementa - Prva načela. Prvi osnovi.

Prima facie - Na prvi pogled.

Prima virtus est vitio carere - Najvažnija vrlina je biti bez mana

Primo loco - Na prvom mestu.

Primum vivere, deinde philosophari - Prvo živeti, onda filozofirati

Primus inter pares - prvi među jednakima

Primus inter pares - Prvi među jednakima (po rangu)

Principiis consentit exitus - Svršetak se slaže sa početkom.

Principiis obsta! - Odoli počecima! Ovidije

Principium dimidium totius - Početak je polovina celine. Dobar početak je pola posla.

Prior tempore, potior iure - Prvi u vremenu - preči u pravu

Pro anno - Na godinu. Za godinu. Skraćeno: P.a.

Pro bono publico - Za opšte dobro

Pro copia - Kao prepis.

Pro deo, rege et patria - Za Boga, kralja i otadžbinu.

Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.

Pro domo sua - U svoju korist. Prema Ciceronu.

Pro et contra - Za i protiv.

Pro forma - Forme radi.

Pro futuro - Za budućnost; zahtevati nešto pro futuro znači zahtevati da se ubuduće tako radi;

Pro memoria - Za spomen. Za sećanje. Podsetnik; formula koja se i danas upotrebljava u diplomatiji da bi se ukazalo na neka prava koja su prekršena; izvedeno: službeno "pismo" kojim se predlaže nešto;

Pro nihilo - Badava. Besplatno.

Pro nunc - Za sada. U ovaj čas.

Pro patria - Za domovinu.

Pro primo - U prvom redu. Kao prvo.

Pro quota - Srazmerno.

Pro re nata - Prema stanju stvari. Prema prilikama.

Pro secundo - U drugom redu. Kao drugo.

Pro tempore - Za sada. Za ovaj čas.

Proba merx facile emptorem reperit - Dobra roba lako nađe kupca. Plaut

Probatio incubit actori. - Teret dokazivanja je na tužiocu. Tužilac je dužan dokazati istinitost svojih tvrdnji.

Probatio incubit ei qui affirmat non ei qui negat. - Teret dokazivanja je na onome koji tvrdi da neka činjenica postoji, a ne na onome koji to poriče.

Probatum est - Isprobano je. Dokazano je.

Processus verbalis - Usmena rasprava. Sudsko saslušanje.

Procul a Jove procul a fulmine - (Daleko od Jupitera, daleko od groma! dosl. značenje) Dalje od moćnih, dalje od njihovog besa

Promissa cadunt in debitum - Obećanja prelaze u dug, tj. obećanja se moraju ispuniti.

Promissa solvito! - Ispunjavaj obećanja!

Propria auctoritate - Po svojoj vlastitoj moći.

Propria manu - Vlastitom rukom. Svojeručno.

prorogatio expressa - izričita prorogacija

prorogatio tacita - prešutna prorogacija

Proximus successor - Najbliži (prvi) naslednik.

Pugnis et calcibus - Šakama i petama. Ciceron. Rukama i nogama. Svim sredstvima.

Pulsate et aperietur vobis - Kucajte i otvoriće vam se. Jevanđ. po Luki 11, 9, Jevanđ. po Mateju 7,7.

Punica fides - Punska vera, tj. nevera. Sallistius Crispus

<< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-17 16:38:15'
   AND hit_remote_addr = '3.80.38.5'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=10'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1