Olga Popović-Obradović (1954–2007)

by Miroslav Milošević Email

Ivan Maksimović (1924–2007)

by Miroljub Labus Labus Email

Senima Stevana Vračara

by Kosta Čavoški Email

Sećanje na Ružicu Guzinu

by Ratko Marković Email

Teks u PDF formatu

Izuzeće sudije u krivičnom postupku

by Luka Breneselović Email

400 pravnih filozofa, teoretičara,sociologa, antropologa i drugih mislilaca

by Dragan M. Mitrović Email

Svetosavska beseda

by Žika Bujuklić Email

Osporavanje i utvrđivanje očinstva presudom na osnovu priznanja

by Marija Draškić Email

Ciceronovo shvatanje političkih vrlina

by Dragica Vujadinović Email

Kodifikacija prava ugovora međunarodnih organizacija

by Stevan Ðorđević Email

Sudski precedent u pravu Evropske unije

by Budimir Košutić Email

Ugovor o iskorišćavanju rudnika iz atinskog prava

by Gerhard Tir Email

Obligacija: pravna priroda, sadržina i zakon korelacije

by Oliver Antić Email

Presuda zbog izostanka po novom ZPP-u

by Nikola Bodiroga Email

mr Nikola Bodiroga
asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Nikola Bodiroga Rešenjem Višeg trgovinskog suda u Beogradu od 30. septembra 2005. godine ukinuta je, u žalbenom postupku, presuda zbog izostanka prvostepenog trgovinskog suda, jer se tuženi upustio u raspravljanje, te je žalbeni sud našao da nije bilo uslova za njeno donošenje. Drugostepeni sud je stao na stanovište prema kome se presuda zbog izostanka može doneti u slučaju izostanka tuženog sa bilo kakvog ročišta, i kada se tuženi već upustio u raspravljanje. Međutim, zbog opšteg raspravnog načela koje važi u ovoj situaciji, sud pri donošenju presude zbog izostanka mora da uzme u obzir i navode tuženog i dokaze iznete u dosadašnjem toku postupka.

Full story »

Načela i osnovne karakteristike Naslednog prava u SRJ

by Oliver Antić Email

GRAĐANSKO PRAVO
Oliver Antić* redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

NAČELA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE NASLEDNOG PRAVA U SRJ

U članku se analiziraju osnovna načela materijalnog i procesnog naslednog prava u SRJ, osnovne karakteristike, sličnosti i razlike, između starog i novog zakona o nasleđivanju Srbije, kao i pozitivnih zakona o nasleđivanju Srbije i Crne Gore.
Upoređujući rešenja Zakona o nasleđivanju Srbije iz 1974. i Zakona o nasljeđivanju Crne Gore iz 1996, autor nalazi da ta rešenja ne odgovaraju novom javnom poretku u SRJ kojim se privatnoj svojini vraća njeno istaknuto mesto u ekonomskoj i pravnoj oblasti. Ta rešenja baziraju se na opredeljenjima koja su imala svoju logiku u sasvim drugim uslovima, neposredno posle Drugog svetskog rata. Zakon o nasleđivanju Srbije iz 1995. sadrži pak, odredbe koje predstavljaju pravu meru tradicionalnog i modernog
i omogućava, s jedne strane, viši stepen pravne sigurnosti i izvesnosti u pogledu pravne zaštite privatne svojine, a s druge strane, otvara put za znatno pravičnija rešenja u materiji nasleđivanja.
Ključne reči: Nasledno pravo. -- Načela materijalnog i procesnog naslednog prava. -- Osnovne karakteristike naslednog prava u SRJ.

Full story »

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:38:45'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=15'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1