Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

by admin Email

Anali Pravnog fakulteta>> / Annals of The Faculty of Law in Belgrade

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Časopis za pravne i društvene nauke


Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu izlazi od 1953. godine, kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a sadržaj i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik.

Od 2006. godine objavljuje se i međunarodno izdanje časopisa Anali na engleskom jeziku, radi čega je formiran Međunarodni naučni savet.

Članovi Međunarodnog naučnog saveta časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu su: Christa Jessel Holst (Nemačka), Peter Koller (Austrija), Werner Krawietz (Nemačka), Ingeborg Maus (Nemačka), Thomas Mertens (Holandija), Slobodan Milačić (Francuska), Ito Tomoyoshi (Japan), Željko Šević (Engleska), Alan Watson (SAD). Ko-urednici međunarodnog izdanja od aprila 2007. godine su Prof. dr Sima Avramović i Prof. dr Alan Watson.

Glavni urednik: Sima Avramović

Redakcija: Dragan M. Mitrović, Milan Paunović, Boris Begović, Milan Škulić, Miroslav Milošević, Vladimir Pavić, Vladimir Petrov

Sekretari: Marija Karanikić, Tanasije Marinković


Prodaja: tel.3027-725 (8-15 h), e-mail

Glavni urednici Anala bili su: Mihailo Konstantinović 1953-1960, Milan Bartoš 1960-1966, Vojislav Bakić 1966-1978, Vojislav Simović 1978-1982, Obren Stanković 1982-1995, Dejan Popović 1996, Miodrag Orlić 1997-2004, Danilo N. Basta 2004-2006.

Full story »

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti pretpostavlja povrede zbog kojih je trajno i u većem stepenu umanjena fizička ili intelektualna aktivnost oštećenog, čije bi posledice on, tokom svog budućeg života, svakodnevno trpeo.

Full story »

Oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Visina naknade štete zavisi od činjenice da li je šteta otklonjena, jer u tom slučaju oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja. U protivnom, ako šteta nije otklonjena, oštećeni ima pravo na naknadu štete u visini troškova popravke prema cenama u momentu presuđenja. Ovo sve pod uslovom da je opravka vozila bila opravdana s obzirom na starost vozila i njegovu vrednost u momentu oštećenja

Full story »

Podeljena odgovornost

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO.

Full story »

Odgovornost države za prouzrokovanu štetu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - posebni slučajevi odgovornosti

Odredbom člana 218, stav 1, tačka 1 Zakona o službi u oružanim snagama (Službeni list SFRJ broj 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90 i Službeni list SRJ broj 31/93 i 50/93) propisano je da za štetu koju vojno lice u vezi sa vršenjem službe učini trećem licu odgovara federacija ako je štetu učinilo vojno lice u JNA. U konkretnom slučaju osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da su štetu tužiocu pričinila vojna lica koja se nalaze na odsluženju vojnog roka u vreme kada su zbog vršenja službe trebala da budu privedena u kasarnu. Kako je Vojna policija u vršenju svog vojnog zadatka propustila da privede odbegle vojnike u kasarnu i pored toga što su ovi pokazivali znake nasilja, to je navedenim propuštanjem doprinela nastanku štete, te iz ovih razloga prema citiranoj odredbi Zakona stoji obaveza tužene države da štetu naknadi tužiocu.

Full story »

Ispunjenje ugovorne obaveze

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ispunjenje ugovorne obaveze

Ako tužilac ostaje pri zaključenom ugovoru koji tuženi ne izvršava, on može zahtevati ispunjenje ugovorne obaveze od strane tuženog, a ne naknadu štete pričinjene neispunjenjem
ugovornih obaveza

Full story »

Raskid ugovora zbog neispunjenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da je ugovorna strana koja traži raskid ugovora ispunila svoje obaveze iz ugovora

Full story »

Ništavost ugovora koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Ništavost ugovora

Davanje novca u cilju zaključenja braka prema običajima sredine u kojoj žive parnične stranke, predstavlja pravni posao koji je ništav u smislu člana 104, stav 2 ZOO, jer je po svom cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima.

Full story »

Ništavost simulovanog pravnog posla

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Prividni ugovor

Odredbom člana 66, stav 2 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor, taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Pošto se simulovanim pravnim poslom prikriva drugi pravni posao, simulovani pravni posao je ništav, jer stranke nisu htele ono što su izjavile, a za disimulovani pravni posao važi pravilo da se njegova punovažnost presuđuje prema pravilima koja važe za taj posao

Full story »

Forma predugovora mora odgovarati formi glavnog ugovora

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Predugovor se mora zaključiti u formi koja je potrebna za zaključenje glavnog ugovora

Full story »

Suvlasništvo

by admin Email

Pravo vlasništva

by admin Email

Povremeno odsustvo iz stana nije osnov za prestanak prava stanovanja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo stanovanja (habitatio)

Povremeno odsustvovanje subjekta prava iz stana radi negovanja bliskog srodnika i izdavanja u zakup za to vreme ne predstavlja osnov za prestanak prava stanovanja

Full story »

Prestanak plodouživanje zbog neupotrebljavanja stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Lične službenosti - Plodouživanje

Pravo plodouživanja prestaje ako plodouživalac nije upotrebljavao stvar u roku od tri godine, a sopstvenik se u tom razdoblju protivio upotrebi.

Full story »

Građevinska dozvola neophodan je uslov pravne zaštite u susedskim odnosima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susedsko pravo
Kada je tužilac sazidao svoju stambenu zgradu bez građevinske dozvole, ne može zahtevati pravnu zaštitu kad su u pitanju susedski odnosi

Full story »

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2018-10-22 21:30:54'
   AND hit_remote_addr = '54.145.83.79'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=17'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1