Suženje ili isključenje prava stvarne službenosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Sopstvenik poslužnog dobra, ne može poseći šumu na svom dobru, samo da bi suzio ili isključio pravo sopstvenika povlasnog dobra da se koristi službenošću napasanja stoke.

Full story »

Sticanje prava stvarne službenosti odražajem

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Lica kojima je sopstvenik dozvolio da prolaze putem preko njegovog zemljišta do opozivanja, ne mogu steći pravo stvarne službenosti ni održajem

Full story »

Zabrana upotrebe službenosti jednome od sopstvenika

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Ako sopstvenik poslužnog dobra da pristanak da se preko njegove nepokretnosti uspostavi službenost puta u korist većeg broja sopstvenika povlasnih (i istovremeno i poslužnih dobara) ne može zabraniti upotrebu službenosti jednome od sopstvenika ako to nije isključio prilikom davanja izjave o pristanku

Full story »

Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Činjenica što je zemljište u katastru upisano na ime tužioca ne znači da je on i sopstvenik. Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar koji je služio za evidenciju o zemljištu i objektima na njemu.

Full story »

Upis u katastar nije dovoljan dokaz prava svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Činjenica što je tužilac bio upisan u popisni katastar 1955. godine, nije dovoljna kao dokaz o postojanju prava svojine, pogotovo kada je 1959. godine u katastru zemljište bilo upisano na drugo lice, tuženi, a tužilac otada nije bio u državini spornog zemljišta

Full story »

Upis u zemljišne knjige na osnovu overene fotokopije

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Upis u zemljišne knjige može se izvršiti samo na osnovu pismene isprave koja se prilaže u originalu, a ne i na osnovu overene fotokopije bez uvida u original

Full story »

Pasivna legitimacija u sporu za priznanje prava svojine na nepokretnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo

Ako je prema stanju dokaza u spisima, a pre svega prema izvodu iz zemljišnih knjiga, PIK ,,Tamiš‘‘ zemljišnoknjižni vlasnik sporne parcele, onda je nerazumljivo zbog čega taj kombinat, kao stranka, nije tužbom obuhvaćen u ovoj parnici. Utoliko pre, što su u sporu radi utvrđenja jačeg pravnog osnova, prodavac i ostali kupci te nepokretnosti pasivno legitimisani kao jedinstveni suparničari

Full story »

Rok za podnošenje reivindikacione tužbe

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo

Pravo na podnošenje reivindikacione tužbe ne zastareva

Full story »

Reivindikaciona tužba

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo

Sopstvenik ima pravo da zahteva povraćaj nepokretnosti koja se u državini tuženog nalazi bez pravnog osnova

Full story »

Sukob pravnih osnova kod ugovora o doživotnom izdržavanju

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo

Ako su dva lica kao davaoci zaključili sukcesivno ugovore o doživotnom izdržavanju sa istim primaocem, prvi ugovornik ima pravo da zahteva predaju nepokretnosti koje su bile predmet ugovora od drugog ugovornika, u čijoj se državini one nalaze, ako je ovaj znao za postojanje ranijeg ugovora o doživotnom izdržavanju.

Full story »

Kupovina nepokretnosti od nevlasnika

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Lice koje kupi nepokretnost od prodavca koji nije sopstvenik, ne može steći pravo svojine na osnovu ugovora.

Full story »

Konvalidacija neoverenog pismenog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Kada je u zakonu predviđeno da je za punovažnost prodaje nepokretnosti potrebno da ugovor bude zaključen u pismenoj formi i da potpisi ugovornika budu overeni u sudu, konvalidacija je moguća ako je ugovor bio zaključen u pisanom obliku (bez overe) i ako je ispunjen u celini ili u pretežnom obliku i uz ispunjenje eventualno i drugih uslova. Usmeno zaključeni ugovor ne može se naknadno osnažiti

Full story »

Restitucija u slučaju ugovora zaključenog pod prinudom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

U slučaju poništenja ugovora zaključenog u uslovima pritiska i prinude, restitucija treba da omogući uspostavljanje stanja u imovini obe strane koje je prethodilo zaključenju ništavog ugovora.

Full story »

Konvalidacija usmenog ugovora o prodaji nepokretnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

S obzirom na to da stranke nisu zaključile pismeni ugovor o prodaji sporne nepokretnosti, što je osnovni uslov za konvalidaciju ugovora, to se usmenom ugovoru o prodaji ne može priznati pravno dejstvo, niti on može predstavljati osnov za sticanje prava svojine, pa je tužbeni zahtev za utvrđivanje prava svojine i za povraćaj nepokretnosti odbijen kao neosnovan

Full story »

Usmeni ugovor o prodaji nepokretnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Ako je prodavac na osnovu usmeno zaključenog ugovora o prodaji dobrovoljno predao nepokretnosti u državinu kupcu, a kupac je isplatio cenu, kupčev singularni sledbenik ne može zahtevati uknjiženje na osnovu usmeno zaključenog ugovora, ali ni naslednici prodavca ne mogu zahtevati restituciju, ako je prodavac u dužem razdoblju do svoje smrti nije tražio natrag, niti je ostvario državinu pribaviočevom prethodniku

Full story »

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2018-10-22 21:34:43'
   AND hit_remote_addr = '54.145.83.79'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=18'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1