Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 99 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:21:46 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
VLASNIŠTVO
- PLENA IN RE POTESTAS – pravo koje djeluje na sve
- DOMINIUM, PROPRIETAS - daje ovlašteniku najpunija i isključiva prava korištenja i raspolaganja stvarima

- vlasnička pravna ovlaštenja;
1) USUS – korištenje stvari na uobičajen način
2) FRUCTUS – ubiranje plodova od stvari
3) ABUSUS – raspolaganje stvarju (pa i otuđenje i uništenje – najšire i najvažnije pravo vlasnika)

- u klasično doba postoji samo 1 tip vlasništva dok su ostalo stvarna prava na tuđoj stvari
- vlasništvo – zbir ovlaštenja (USUS, FRUCTUS, ABUSUS)

- tipovi vlasništva;
1) DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM – KVIRITSKO VLASNIŠTVO;
- može ga imati samo rimski građanin SUI IURIS, te iznimno Latin ili peregrin s IUS COMMERCII
- nad svim pokretninama i italskim zemljištima (FUNDI ITALICI)
- prijenos vlasništva se odvijao putem posebnog, formalističkog pravnog posla MANCIPATIO i IN IURE CESSIO
- potpuni (apsolutni) prijenos vlasništva

2) IN BONIS ESSE – BONITARNO VLASNIŠTVO;
- vlasništvo po pretorskom pravu koje je pripadalo istim osobama i stvarima kao i kviritsko vl., a do kojeg je došlo zbog nekog nedostatka prilikom prijenosa vlasništva (neformalna predaja – TRADITIO za RES MANCIPI  POSSESSIO CIVILIS – dolazi samo do prijenosa posjeda)
- POSSESSIO AD USUCAPIONEM – protekom vremena dosjelosti takvo bonitarno vlasništvo prelazi u kviritsko

- Sredstva zaštite bonitarnog vlasništva;
a) EXCEPTIO – prigovor usmjeren protiv kviritskog vlasnika koji vlasničkom tužbom (REI VINDICATIO) zahtjeva vraćanje stvari
b) ACTIO – stjecatelj može tražiti vraćanje stvari od trećega ako mu je taj oduzeo prije isteka roka dosjelosti
- relativni oblik prijenosa vlasništva

3) VLASNIŠTVO NAD PROVINCIJALNIM ZEMLJIŠTIMA
- provincijalna zemljišta – AGER PUBLICUS – nema ni kviritskog ni bonitarnog vlasništva
- pojedinci koji se njima služe godišnje plaćaju iznos novca:
a) STIPENDIUM za senatske provincije – PRAEDIA STIPENDARIA
b) TRIBUTUM za carske provincije – PRAEDIA TRIBUTARIA
- prava korisnika:
a) HABERE – imati
b) POSSIDERE – posjedovati
c) FRUI – ubirati plodove

4) PEREGRINSKO VLASNIŠTVO
- prilikom uključivanja mnogih naroda u sastav rimske države, sačuvan je njihov autonomni pravni sustav
- 212.g. ediktom cara Karakale izjednačen je položaj svih slobodnih stanovnika rimske države

SUVLASNIŠTVO
- CONDOMINIUM – više osoba ima vlasništvo nad jednom nepodijeljenom stvari
- Svakoj osobi (suvlasniku) pripada idealni dio te stvari - PARS PRO INDIVISO
a) svaki suvlasnik ima vlasništvo na stvari u punom opsegu – sva vlasnička ovlaštenja
b) stvar je nepodijeljena, ali se veličina vlasničkog dijela svakog pojedinog sudionika znala – svaki suvlasnik slobodno raspolaže svojim dijelom

- suvlasništvo prestaje diobom:
a) ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO (po dogovoru)
b) ACTIO FAMILIAE ERISCUNDAE (kod nasljeđivanja)

- sudac ima ovlaštenje (ADIUDICATIO) da stvar podijeli tako što će ubuduće svaki suvlasnik postati potpunim vlasnikom dodijeljenog mu dijela razdijeljene stvari (ujedno njegovo pravo suvlasništva nad ostalim dijelovima stvari prestaje)
- ako je stvar nedijeljiva, sudac može;
o vlasništvo stvari dodijeliti 1 suvlasniku uz obvezu novčane naknada drugim suvlasnicima
o stvar prodati te postignutu cijenu podijeliti među suvlasnike po njihovim udjelima

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:22:06 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
STJECANJE VLASNIŠTVA
- originarno i derivativno

- DERIVATIVNI načini – pravo vlasništva stjecatelja izvodi se iz prava njegova prethodnika – REGULA: NEMO PLUS IURIS AD ALTERUM TRANSFERE POTEST QUAM IPSE HABET – Nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ih sam ima.
1) MANCIPATIO – svečani, formalistički pravni posao kojim se prenosi vlasništvo nad RES MANCIPI – fiktivna "kupnja" uz svečane geste i riječi, te uz sudjelovanje svjedoka
2) IN IURE CESSIO – prijenos vlasništva nad RES MANCIPI i RES NEC MANCIPI posebnim izvanparničnim postupkom pred magistratom
3) TRADITIO – neformalni način stjecanja vlasništva, u klasičnom pravu pretežni, a po Justinijanovom pravu jedini derivativni način
- temelji se na dogovoru stranaka
- stječe se kviritsko vlasništvo nad RES NEC MANCIPI, te bonitarno vlasništvo nad RES MANCIPI, koje se protekom uzukapionog roka može pretvoriti u kviritsko vlasništvo
- uvijeti prijenosa vlasništva su;
a) TRADENT mora biti vlasnik
b) mora postojati VOLJA ovije strane da prenesu/prime vlasništvo
c) mora postojati opravdan, osnovan razlog – IUSTA CAUSA TRADITIONIS zbog čega se tradicija vrši

- ORIGINARNI načini – pravo se stječe samostalno tj. bez obzira na pravo prethodnika
1) OCCUPATIO (prisvojenje) – tj. zauzimanje stvari koja nije ničija (RES NULLIUS) ili stvari koje je napuštena od vlasnika (RES DERELICTA)
2) THESAURUS (nalaz blaga) – vrijedne stvari skrivene tako dugo da se ne može utvrditi vlasnik (Hadrijanovom konstitucijom reguliran tako da se blago dijeli na jednake djelove između nalaznika i vlasništva zemljišta)
3) ACCESSIO (priraštaj) – sjedinjenje glavne i sporedne stvari
a) ALLUVIO – povećanje zemljišta riječnim nanosima
b) AVULSIO – otkidanje zemljišta uz rijeku i nanošenje tog dijela drugom vlasniku
c) INSULA IN FLUMINE NATA – otočić stvoren u rijeci (dijeli se među priobalne susjede)
d) ALVEUS DERELICTUS – napušteno korito rijeke (dijeli se među priobalne susjede)
e) IMPLANTATIO – sađenje na tuđem zemljištu (pripada vlasniku zemljišta po načelu REGULA: SUPERFICIES SOLO CEDIT – Vlasnik zemljišta postaje vlasnik građevine – u ovom slučaju nasada)
f) INAEDIFICATIO – građenje s tuđim materijalom (pripada vlasniku zemljišta po načelu SUPERFICIES SOLO CEDIT)
4) SPECIFICATIO – izrada novog predmeta od tuđeg materijala. Vlasništvo pripada: vlasniku materijala (po Sabinovcima) ili prerađivaču (po Prokulovcima)
5) FRUCTUS (stjecanje plodova) – plodovi pripadaju vlasniku ako na njih nije ovlaštena neka druga osoba. Posjednik IN BONA FIDE ih stječe nakon što se odvoje od stvari (SEPARATIO), a plodouživatelj ili zakupnik tek uzimanjem u posjed (PERCEPTIO) – postaje derivativni način.
6) USUCAPIO (dosjelost) – stjecanje vlasništva neprekidnim posjedovanjem u trjanju određenim zakonom.
- može dovesti do stvaranja civilnog vlasništva u slučaju:
• kada se posjed nad RES MANCIPI prenosi TRADICIJOM (a ne mancipacijom)
• te u slučaju stjecanja stvari od nevlasnika


- REGULA: RES HABILIS, TITULUS, FIDES POSSESSIO, TEMPUS – Podobna stvar, naslov, savjesnost, posijed, vrijeme.
 RES HABILIS – podobna stvar, određena je negativno – isključenjem nepodobnih stvari (RES FURTIVAE – ukradene stvari, RES VI POSSESSAE – silom otete stvari)
 TITULUS – pravni razlog koji može opravdati uzimanje stvari u posjed, mora biti TITULUS VERUS (stvarno postojeći), a ne TITULUS PUTATIVUS (zamišljeni)
 (BONA) FIDES – dobra vjera, savjesnost – uvjerenje posjednika o ispravnosti i zakonitosti njegova posjedovanja (on smatra da pri stjecanju posjeda stvari ne vrijeđa ničija prava) – mora postojati u času stjecanja posjeda stvari, jer važi načelo da naknadna zla vjera ne smeta; REGULA: MALA FIDES SUPERVENIENS NON NOCET – Kasnije nepoštenje ne škodi.
 TEMPUS – vrijeme dosjedanja – za nekretnine 2 god., a za pokretnine 1 god. (ACCESSIO TEMPORIS – posjednik stvari može trajanju svog posjeda nad stvari pribrojiti i vrijeme svog prethodnika [samo nasljednik])
7) LONGI TEMPORIS PRESCRIPTIO – uvodi se reskriptom cara Severa i Karakale 199.g. radi rješavanja pitanja stjecanja vlasništva nad provincijalnim zemljištem.
- početno je to – prigovor protiv tužbenog zahtjeva ranijeg vlasnika, budući da ovaj nije bio osobito brižljiv u čuvanju svoje stvari
- učinak prigovora (zastara tužbe) nastupa u roku od 10 god. INTER PRAESENTES (ako raniji i sadašnji posjednik žive u istoj provinciji); 20 god. INTER ABSENTES (ako stranke žive u različitim provincijama)
- potrebno: TITULUS i BONA FIDES

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:22:27 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
PRESTANAK VLASNIŠTVA
A) po volji vlasnika – slučaji derivativnog stjecanja
B) neovisno od volje vlasnika:
1) iz OBJEKTIVNIH razloga:
a) propašću stvari
b) ako stvar postane EXTRA COMMERCIUM – isključena iz pravnog prometa, RES NULLIUS – ničija stvar ili ako ju stekne neprijatelj kao ratni plijen
2) iz SUBJEKTIVNIH razloga – ako vlasnik doživi CAPITIS DEMINUNTIO MAXIMA (a u ranije doba C.D. MEDIA i C.D. MINIMA)

ZAŠTITA VLASNIŠTVA
- ACTIO IN REM – sudski postupak u vezi zaštite stvarnog prava koji ide za time da se utvrdi da netko ima pravo na određenoj stvari

1) REI VINDICATIO – tužba za zaštitu vlasništva koju podiže vlasnik koji nije u posjedu (stvari), protiv nevlasnika koji (stvar) ima u posjedu.
- izuzeće da tuženi mora biti posjednik (Justinijanovo pravo);
a) QUI DOLO DESSIT POSSIDERE – onaj koji je zlonamjerno napustio posjed
b) QUI LITEM SE OBTULIT – osoba koja se upustila u parnicu kao da posjeduje stvar (kako bi u međuvemenu nekom drugom omogućio da stekne stvar na osnovi dosjelosti)
- DETENTOR može imenovati osobu u čije ime drži stvar – NOMINATIO (LAUDATIO) AUCTORIS i tako na njega prebaciti parnicu
- dokazivanje tužitelja je vrlo otežano (PROBATIO DIABOLICA) ako se radilo o RES MANCIPI za koju još nije protekao rok dosjelosti
- FORMULA ARBITRARIA sadrži:
• INTENTIO –tužbeni zahtjev
• ARBITRARNU KLAUZULU – poziv na dobrovoljno izvršenje – povrat stvari s plodovima i naknada eventualne štete
• CONDEMNATIO – ovlaštenje suca da donese PRESUDU (plaćanje novčanog ekvivalenta stvari, a ne izručenje same stvari) ili da OSLOBODI tuženoga.
• Tuženi optužbu poriče ili ističe prigovor – EXCEPTIO određenih okolnosti
- REGULA: PETITORIUM ABSORBET POSSESSORIUM – Vlasnička tužba uključuje u sebi i tužbu za zaštitu posjeda.

3) ACTIO NEGATORIA – njome se služi kviritski vlasnik u slučaju kada je njegovo pravo vlasništva ugroženo na neki drugi način, a ne oduzimanjem posjeda stvari
- vlasnik je trebao dokazati svoje vlasništvo i činjenicu povrede, smetanja
- ako bi vlasnik uspio u parnici, tuženi je morao nadoknaditi eventualnu štetu, te prestati s protupravnim smetnjama

4) ACTIO PUBLICIANA – PRETORSKA tužba za zaštitu (BONITARNOG vlasnika):
a) kupca koji je RES MANCIPI dobio od vlasnika tradicijom i nakon toga izgubio posjed stvari
b) onog kupca koji je stvar dobio od nevlasnika i nakon toga je izgubio (pretpostavke: stjecanje u dobroj vjeri + da prodavalac nije ukrao stvar)
- FORMULA FICTITIA – fiktira se protek vremena dosjelosti po čemu je tužitelj postao kviritski vlasnik
- bonitarni vlasnik je usmjerava protiv svakog trećeg, osim protiv civilnog vlasnika

5) EXCEPTIO REI VENDITAE AC TRADITIAE – pretorska zaštita bonitarnog vlasnika od kviritskog u slučaju kada je vlasnik prodao RES MANCIPI i predao je TRADICIJOM kupcu, a potom stva tražio tužbom natrag

6) REI VINDICATIO PER SPONSIONEM – stranke se izazivaju na okladu – SPONSIO – o tome čija je tvrdnja ispravna.
- tuženi posjednik u slučaju gubitka spora obećava povrat stvari s plodovima – SPONSIO PRO PRAEDE LITIS ET VINDICARUM
- sudac presudom rješava pitanje obaju sponzija
- upotrebljava se samo ako tuženi ne ističe kakve posebne okolnosti u vezi s tužbenim zahtjevom, već naprosto poriče opravdanost tužiteljeve tvrdnje

7) ACTIO AD EXHIBENDUM – u slučaju POKRETNINA koje su došle u ruke nevlasnika – vlasnik tako od tuženog, koji se ne želi upuštati u parnicu, može tražiti da stvar donese na sud koji će ju onda dodijeliti pobjedniku u sporu.
- tuženi: - posjednik
- osoba koja je zlonamjerno prestala biti posjednik

8) INTERDICTUM QUEM FUNDUM – posebna vrsta interdikta koju pretor dozvoljava vlasniku u slučaju kada nevlasnik, u čijem je posjedu NEKRETNINA ne želi stupiti u parnicu.

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:22:56 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
SLUZBENOSTI

- SERVITUTES – stvarno pravo na tuđoj stvari (IURA IN RE ALIENA) na osnovi kojeg se ovlaštenik može ograničeno koristiti tuđom stvari.

REGULE:
SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT – Služnost se ne sastoji u činjenju.
NEMINI RES SUA SERVIT – Nitko ne može imati služnost na vlastitoj stvari.
SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST – Ne može postojati služnost na služnosti.
SERVITUTIBUS CIVILITER UTENDUM EST – Služnostima se treba koristiti obazrivo.

- pojašnjenja regula:
1) SERVITUS IN FACIENDO CONSISTERE NEQUIT – sadržaj služnosti se u odnosu prema vlasniku služećeg dobra ne svodi na njegovu obvezu aktivnog djelovanja (FACERE) već se svodi na dužnost da nešto trpi (PATI) ili da se suzdrži od nekog činjenja (NON FACERE). *IZUZETAK: kod SERVITUS ONERIS FERENDI – vlasnik zida ga mora održavati u ispravnom stanju, što je dakle – činjenje - FACERE.
2) NEMINI RES SUA SERVIT – budući da se služnosti sastoje u korištenju samo nekih ovlaštenja – nižih od vlasničkih – šire pravo vlasništva obuhvaća u sebi i niže ovlaštenje služnosti – služnost prestaje svaki put kada se pravo služnosti i pravo vlasništva sjedine u jednoj osobi – CONFUSIO
3) SERVITUS SERVITUTIS ESSE NON POTEST – Ne može postojati služnost na služnosti.
4) SERVITUTIBUS CIVILITER UTENDUM EST – služnostima se treba koristiti obazrivo – CIVILITER (samo u onom opsegu koji je nužno potreban, tako da se vlasniku što manje smeta)

- podjela služnosti:
1) ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI (SERVITUTES PRAEDIORUM) – STVARNE (SERVITUTES RERUM) – vezane su za stvar, pa promjena vlasnika ne dira u služnost, jer ona prati stvar bez obzira na to kome ona u određenom času pripada.
- SERVITUTES PRAEDIORUM
 ustanovljuju se na teret jednog – PRAEDIUM SERVIENS, a u korist drugog – PRAEDIUM DOMINANS zemljišta.
 ne mogu se dosjesti
 zemljišta moraju biti susjedna
 služnost mora biti korisna zemljištu
 razlog postojanja i korištenja služnosti mora biti trajan
 služnost se ne može odvajati od zemljišta (nevažna promjena vlasnika), te se ne može stjecati ni gubiti po djelovima (suvlasništvo)
- podjela:
A) SERVITUTES PRAEDIORUM RUSTICORUM – poljske, seoske služnosti:
a) ITER – pješački prolaz preko tuđeg zemljišta
b) ACTUS – pravo gonjenja stoke preko tuđeg zemljišta
c) VIA – nejasan spoj itera i actusa – vjerovatni pravo prolaza natovarenim kolima
d) AQUAEDUCTUS – pravo vođenja vode preko tuđeg zemljišta
a), b), c), d) – shvaćale su se kao stvari RES MANCIPI, a ne kao pravo (u starije doba) – stjecane su MANCIPACIJOM.
- način prestanka: NON USU – nesluženje (nekorištenje) u roku od 2 god.
- ostale služnosti: vode, ispaše, vađenja građevnog materijala, puta…
B) SERVITUTES PRAEDIORUM RUSTICORUM – gradske služnosti:
a) SERVITUS ALTIUS NON TOLLENDI – zabrana nadogradnje
b) SERVITUS ONERIS FERENDI – pravo ovlaštenika da osloni svoju građevinu na tuđi zid
c) SERVITUS STILLICIDII – odvođenje kišnice
- način prestanka: USUCAPIO LIBERTATIS – vlasnikovo sprečavanje ovlaštenika da služnost izvršava tijekom 2 godine.

2) OSOBNE – SERVITUTES PERSONARUM
- vremenski ograničene – prestaju smrću titulara
- načelno su djeljiva prava
- podjela:
A) USUSFRUCTUS (plodouživanje) – pravo korištenja tuđom stvari, ubiranja plodova bez diranja u njenu bit – REGULA: USUSFRUCTUS EST IUS ALIENI REBUS UTENDI FRUENDI SALVA RERUM SUBSTANTIA – Plodouživanje je pravo uporabe i korištenja tuđe stvari uz čuvanje njezine supstance.
- osnovano je u korist određene osobe te se ne može prenijeti na drugu osobu
- moglo se osnovati na specifičan način prijenosa vlasništva uz priuzdržaj uživanja – MANCIPATIO DEDUCTO USUFRUCTU
- nije se moglo osnovati tradicijom
- nije moglo postojati na provincijskom zemljištu
- moglo se osnovati zapisom (LEGATOM) čak i na potrošnim stvarima – USUSFRUCTUS IRREGULARIS – plodouživatelj bi postao vlasnikom, ali je na kraju plodouživanja morao vratiti istu količinu u kakvoću potrošenih stvari danih na plodouživanje
- način prestanka:
 uživaočeva smrt
 propadanje stvari
 istek roka
 vezanost za rezolutivni uvjet
 CONSOLIDATIO – spajanje vlasništva i plodouživanja u jednoj osobi
 NON USUS – ne vršenje služnosti kroz 1 ili 2 god.
- plodouživatelj nema posjedovne zaštite (vlasnik je i dalje u posjedu)
 pretor daje vlasniku interdiktnu posjedovnu zaštitu te plodouživatelja sili da se stipulacijom obveže da će stvar uživati s pažnjom dobra gospodara (CAUTIO USUSFRUCTA), te da neće promijeniti bit stvari.
- plodouživatelj kao stvarnopravni ovlaštenik ima:
 VINDICATIO USUSFRUCTUS – stvarnopravnu tužbu koja ide protiv vlasnika i svakog posjednika stvari koji mu ometa uživanje

B) USUS – poraba, korištenje – ovlaštenik može stvar samo upotrijebiti, ali ne i ubirati plodove – potpuno nenasljedivo pravo

C) HABITATIO (od Justinijana) – pravo stanovanja u tuđoj kući ili njenom dijelu. Mogućnost davanja u najam i trećima. Nije prestajalo s CAPITIS DEMINUNTIO ni NON USUS.

D) OPERAE SERVORUM VEL ANIMALIUM – pravo korištenja radne snage tuđih robova i životinja. Nije prestajalo s CAPITIS DEMINUNTIO ni NON USUS.

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:23:17 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
STJECANJE / NASTANAK SLUŽNOSTI

1) četiri najstarije poljske služnosti (ITER, VIA, ACTUS i AQUAEDUCTUS) smatrane su za RES MANCIPI – mogle su se stjecati MANCIPACIJOM i IN IURE CESSIJOM. U početku su mogle biti i predmetom dosjelosti (USUCAPIO) sve dok jednim zakonom, donijetim pred kraj republike – LEX SCRIBONIA to nije bilo zabranjeno.
2) OSOBNE SLUŽNOSTI su se mogle stjecati pravnim poslom IN IURE CESSIJOM, jer su kao netjelesne stvari za to bile najpodobnije – VINDICATIO SERVITUTIS – VINDICATIO USUSFRUCTUS.
3) DEDUCTIO SERVITUTIS – dedukcija – pridržavanje prava služnosti prilikom otuđenja vlasništva stvari MANCIPACIJOM ili IN IURE CESSIJOM.
4) po CIVILNOM PRAVU, služnosti su se mogle osnivati i pravnim poslovima MORTIS CAUSA, tj. u obliku LEGATA (i to samo osobne služnosti)
5) ADIUDICATIO – adiudikacijom u diobenim parnicama – sudac je ovlašten suvlasničku stvar podijeliti na realne djelove u vlasništvo pojedinca
6) Na provincijskim zemljištima, služnosti su regulirane ediktima provincijskih namjesnika ili honorarnim pravom
• PACTIONIBUS – neformalna dozvola vlasnika, odnosno korisnika služnog zemljišta kojom je on dopuštao određeni način uporabe njegove stvari
• STIPULATIONIBUS – formalna dozvola vlasnika, odnosno korisnika služnog zemljišta kojom se obvezuje da neće smetati ovlašteniku u vršenju prava koje mu je dopustio
- tijekom vremena postaju najvažniji načini stjecanja služnosti
7) u kasnije doba javljaju se još neki načini:
a) TRADITIO – predaja služnosti:
• OSOBNE služnosti podrazumijevaju držanje stvari – tradicija – pradaja stvari
• ZEMLJIŠNE služnosti – tradicija – korištenje, vršenje ovlaštenja
b) PATIENTIA – prešutni pristanak vlasnika da drugi obavlja služnost na njegovoj stvari

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:23:42 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
PRESTANAK SLUŽNOSTI

1) kao stvarno pravo, služnost prestaje ako stvar na kojoj postoji služnost PROPADNE ili postane RES EXTRA COMMERCIUM
2) služnosti koje su vremenski ograničene prestaju ISTEKOM ROKA, nastupanjem REZOLUTIVNOG UVJETA ili ko osobnih služnosti SMRĆU OVLAŠTENIKA. Isti učinak ima i CAPITIS DEMINUNTIO kod ususfructus i usus, ali ne i kod habitatio te operae servorum vel animalium.
3) CONFUSIO – CONSOLIDATIO (kod ususfructus) – način prestanka služnosti u slučaju kada bi se vlasništvo na stvari opterećenoj služnošću i vlasništvo na gospodujućem (povlasnom) zemljištu spojilo u istoj osobi., po načelu REGULA: NEMINI RES SUA SERVIT – Nitko ne može imati služnost na vlastitoj stvari. Služnost prestaje ukoliko se ovlaštenik odrekne svojih prava.
4) NON USUS ili USUCAPIO LIBERTATIS – prestanak služnosti u slučaju kad se sadržaj nekih služnosti (poljske služnosti, ususfructus i usus) nije vršio 1 ili 2 god. (Justinijan kod toga mijenja rokove pa su; INTER PRAESENTES 10 g., a INTER ABSENTES 20 g.)
5) - gradske (kućne) služnosti su također prestajale NON USU, ali samo uz pretpostavku da je posjednik poslužnog zemljišta svoj objekt doveo u stanje suprotno sadržaju služnosti i držao ga u tom stanju 2 god. (Justinijan kod toga mijenja rokove pa su; INTER PRAESENTES 10 g., a INTER ABSENTES 20 g.)

ZAŠTITA SLUŽNOSTI

- ACTIO CONFESSORIA – osnovna i najvažnija tužba za zaštitu služnosti
 može se upotrijebiti protiv vlasnika stvari koji bi ovlaštenika služnosti ometao u vršenju njegova prava  naličje vlasničke tužbe ACTIO NEGATORIA
 u postklasično doba mogla se upotrijebiti protiv svakoga tko bi korisnika služnosti ometao, dakle i protiv treće osobe, a ne samo protiv vlasnika stvari.
 ponekad se naziva VINDICATIO USUSFRUCTUS / SERVITUTIS
 priznavana je po načelima civilnog prava i EMFITEUTU, SUPERFICIJARU i ZALOŽNOM VJEROVNIKU

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:24:15 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
ZALOŽNO PRAVO
- stvarno pravo na tuđoj stvari koje služi za osiguranje neke tražbine – garancija vjerovniku za slučaj kada dužnik sam ili uz pomoć osobnih poruka (jamaca) ne može ispuniti svoju obvezu prema njemu.
- AKCESORAN POLOŽAJ založnog prava; NASTAJE, POSTOJI i PRESTAJE zavisno od glavnog – obveznog prava.
- jedino je založno pravo (od ostalih stvarnih prava) po svom karakteru VREMENSKI OGRANIČENO

- tri tipa osiguranja tražbine:
1) FIDUCIA – najstariji tip kojim se MANCIPACIJOM i IN IURE CESSIJOM prenosi kviritsko vlasništvo nad RES MANCIPI na vjerovnika uz poseban zaglavak – PACTUM FIDUCIAE na povrat stvari nakon podmirenja tražbine.
2) PIGNUS DATUM – ručni zalog – noviji tip, kojim se na vjerovnika prenosi POSJED, pa je založni vjerovnik u posjedovanju stvari zaštićen posebnim interdiktima, a stvar mora vratiti nakon podmirenja tražbine.
3) HYPOTHECA, PIGNUS CONVENTUM – ugovorni zalog – priznavanje založnog prava na stvari i bez prijenosa posjeda.

FIDUCIA
- založni dužnik MANCIPACIJOM ili IN IURE CESSIJOM prenosi VLASNIŠTVO STVARI na vjerovnika uz posebni dodatni sporazum – PACTUM FIDUCIAE na temelju kojeg mu je založni vjerovnik trebao na isti način istu stvar vratiti u vlasništvo kada prenosilac ispuni svoju obvezu zbog koje je i došlo do tog pravnog posla.
- nije založno pravo već način osiguranja tražbine
- u početku je isključivo moralna obveza, ali u 3. ili 2. st. Fiducija dobiva i pravnu sankciju – uvedena je tužba:
 ACTIO FIDUCIAE – kojom je dužnik, ako bi uredno ispunio svoj dio obveze sadržan u PACTUM FIDUCIAE, mogao tražiti vraćanje stvari od druge strane.
 Ako bi druga strana stvar otuđila, tužitelj je mogao tražiti samo NAKNADU ŠTETE jer ta tužba nije imala stvarnopravni već OBVEZNOPRAVNI KARAKTER – mogla se koristiti samo protiv ugovornog partnera, a ne i protiv trećih osoba.

PIGNUS DATUM (ručni zalog)
- nastajao je tako što bi dužnik NEFORMALNO PREDAO stvar vjerovniku kao osiguranje tražbine, s pravom da je ovaj zadrži sve dok dužnik ne ispuni svoju obvezu.
 iako založni vjerovnik primanjem stvari postaje samo DETENTOR (ima corpus, a ne i animus), ubrzo dobiva i pretorsku INTERDIKTNU zaštitu, pa se praktično smatrao JURISTIČKIM POSJEDNIKOM (tzv. izvedeni posjed)
 dužnik je i dalje ostajao VLASNIKOM, pa je mogao upotrijebiti i REI VINDICATIO ako bi stvar došla u ruke nekog trećeg – od založnog vjerovnika je mogao, na temelju neformalnog ugovora sklopljenog prilikom osnivanja zaloga – CONTRACTUS PIGNERATICIUS, pomoću ACTIO PIGNERATICIA DIRECTA tražiti vraćanje stvari ako bi ispunio svoju obvezu.

HYPOTHECA, PIGNUS CONVENTUM (ugovorni zalog)
- ugovorno založno pravo BEZ PREDAJE STVARI – ne sadrži predaju stvari vjerovniku, već je samo UGOVOR između vjerovnika i dužnika po kojemu određena stvar služi kao OSIGURANJE TRAŽBINE – PIGNUS CONVENTIONALE (ugovor)
- sporazum o hipoteci dobiva pretorsku zaštitu u vezi sa ZAKUPOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA.
- u Rimu je bio običaj da zakupac poljoprivrednog zemljišta, one stvari što ih je na to zemljište dovezao ili donio (INVECTA ET ILLATA) radi obrade, daje kao garanciju da će vlasniku zemljišta platiti zakupninu.

- zaštita:
a) INTERDICTUM SALVIANUM – sredstvo za stjecanje posjeda kojim je zakupodavac mogao tražiti od zakupoprimca izručenje stvari koje su bile ugovorene kao zalog. Mogao se koristiti samo protiv zakupoprimca, ali ne i protiv trećih osoba koje su u međuvremenu došle do stvari, koja je služila kao garancija.
b) ACTIO SERVIANA – štiti se zakupodavac u odnosu na bilo koju osobu koja je u posjedu založenih stvari.
c) ACTIO QUASI SERVIANA – štiti se bilo kojeg vjerovnika koji je osiguran ugovornim zalogom – proširenje zaštite i na vjerovnika s RUČNIM ZALOGOM (PIGNUS DATUM) za slučaj da je taj izgubio posjed.
d) ACTIO HYPOTHECARIA i ACTIO PIGNERATICIA IN REM – u Justinijanovom pravu

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:24:51 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
NASTANAK I SADRŽAJ ZALOŽNOG PRAVA

- založno pravo ima karakter AKCESORNOG PRAVA – bitna pretpostavka za nastanak jest postojanje OBVEZE na koju se ono nadovezuje

- tri načina stvaranja založnog odnosa:
1) UGOVOROM STRANAKA
a) kod RUČNOG ZALOGA – dogovor među strankama nastaje na temelju neformalnog kontrakta – CONTRACTUS PIGNERATICIUS (realni kontrakt – založni dužnik uz sporazum o ustanovljenju zaloga mora vjerovniku PREDATI stvar koja je predmet zaloga – sam sporazum ne stvara obvezu, već je potrebna i predaja stvari)
b) kod HIPOTEKE se koristi poseban pakt – PACTUM CONVENTUM, PACTUM HYPOTHECARIUM – koji je također potpuno neformalan, te ne uključuje predaju stvari
2) SUDSKOM ODLUKOM – u slučaju izvršenja (OVRHE) neke sudske odluke, odlukom pravosudnog magistrata
3) ZAKONSKIM PROPISOM:
a) PIGNUS TACITUM
b) PIGNUS LEGALE
c) HYPOTHECA LEGALIS

- PREŠUTNO i ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO
- u kasno klasično doba pojavljuje se ustanovljenje založnog prava PREDMNIJEVANIM PREŠUTNIM UGOVOROM O ZALOGU – tzv. TACITA CONVENTIO
- pojavljuju se neki osamljeni slučajevi ZAKONSKOG ZALOŽNOG PRAVA – ono koje postoji nezavisno od izričito ili šutke ugovorenog založnog prava.
- U klasičnom pravu PREŠUTNO i ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO odnose se samo na pojedine predmete – tzv. SPECIJALNO ZALOŽNO PRAVO, a ne na čitavu imovinu – tzv. GENERALNO ZALOŽNO PRAVO (za razliku od Justinijanovog prava)

- založno pravo sadrži dva ovlaštenja:
1) IUS POSSIDENDI – pravo posjedovanja
- kod RUČNOG ZALOGA – nstaje odmah, čim je založno pravo ustanovljeno
- kod HIPOTEKE predaja stvari dolazi u obzir tek od časa kada je bezuspješno protekao rok za ispunjenje glavne obveze pa vjerovnik odgovarajućim pravnim sredstvima zatraži njeno izručenje.
- za vrijeme držanja u posjedu, vjerovnik ne smije založenu stvar upotrebljavati, jer time čini – FURTUM USUS (krađu upotrebe)
- plodovi založene stvari pripadaju vlasniku – moglo se posebnim ugovorom utvrditi da plodovi stvari pripadnu založnom vjerovniku umjesto kamata – ANTIHREZA (pakt o antihrezi – PACTUM ANTICHRETICUM)
2) IUS DISTRAHENDI – pravo založnog vjerovnika da onda kada obveza osigurana zalogom nije ispunjena, stvar koju je imao u posjedu proda i iz dobivenog iznosa namiri svoju tražbinu.
- u klasično doba se moglo ugovoriti da će založena stvar pripasti založnom vjerovniku u VLASNIŠTVO ako dug ne bi bio na vrijeme plaćen – LEX COMMISSORIA (kasnije je zabranjen)
- eventualni višak dobivene kupovnine (SUPERFLUUM) vraćao se založnom dužniku
- ako vjerovnik ne nađe kupca, može od cara tražiti dodjelu vlasništva na založenoj stvari na ume namirenja tražbine
- kako založni vjerovnik smije založenu stvar po dospijeću duga prodati i izvršiti tradiciju, a ne može vlasništvo prenijeti ni mancipacijom niti in iure cessijom, kupac založene stvari RES MANCIPI steći će kviritsko vlasništvo tek dosjelošću.

- u najstarije doba se uzimalo da predmetom založnog prava mogu biti samo tjelesne stvari.
- u klasično doba mogla se zalagati i tradžbina – PIGNUS NOMINIS, pa čak i samo založno pravo, a potom i neke služnosti, skupine tjelesnih stvari… s tim da gradske (kućne) služnosti ne mogu biti predmetom zaloga
- otuđenjem stvari se treća osoba – novi stjecatelj, ne može osloboditi od obveza založnog prava
- IUS OFFERENDI ET SUCCENDI – na određenoj stvari može postojati više založnih prava (vjerovnika), pa kasniji vjerovnik može isplatiti prijašnjeg i stupiti na njegovo mjesto.

REGULA:
PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE – Prvi u vremenu, jači u pravu. Tj. prednost ima raniji vjerovnik

PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA
- kao AKCESORNO, založno pravo PRESTAJE UTRNUĆEM OBVEZE povodom koje je i nastalo:
1) ispunjenje obveze – SOLUTIO
2) davanje umjesto plaćanja – DATIO IN SOLUTUM
3) novacija ili oprost duga – PACTUM DE NON PETENDO

- kao stvarno pravo prestaje:
1) PROPAŠĆU STVARI
2) CONFUSIO (konfuzija) – onda kad bi založni vjerovnik stekao vlasništvo nad založenom stvari

- ostali razlozi prestanka:
1) prodajom založene stvari – NAMIRENJE
2) kada ACTIO HYPOTHECARIA IN REM nije bila iskorištena u predviđenom roku, zastarom tužbe u roku od 30 ili 40 godina
3) i na stvar koja je bila predmet založnog prava, primjenjuje se ustanova dosjelosti – LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO – onaj koji je stvar stekao temeljem valjane pravne osnove i pri tome je bio u dobroj vjeri (IUSTUS TITULUS + BONA FIDES), ne znajući da na njoj postoji založno pravo – postajao bi vlasnikom nakon proteka propisanog roka posjedovanja (10 ili 20 godina) i to bez tereta (založnog prava) koji je na stvari ležao
4) odricanje bez posebne forme (zalog nastaje i nestaje potpuno neformalno – izražavanjem volje)

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:25:07 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
SUPERFICIES

- nasljedno i otuđivo pravo korištenja (uživanja) zgrade podignute na tuđem zemljištu
- odnos koji je postojao između vlasnika zemljišta, te graditelja – ulazio je u ugovore o zakupu – LOCATIO CONDUCTIO (plaća se zakupnina – SOLARIUM) ili u ugovor o kupnji (ne zgrade, već prava njena korištenja) – EMPTIO VENDITIO (isplata se vrši odmah, odjednom)
- iz obveznog prava nastaje jedno stvarno pravo
- superficijar ima interdiktnu zaštitu: INTERDICTUM DE SUPERFICIEBUS
- u klasično doba ima zaštitu putem ACTIO IN REM – zaštita superficijara protiv treće osobe ali i vlasnika zemljišta.
 Superficijar je izjednačen sa vlasnikom (ACTIONES UTILES) – ide se za ispunjenjem dva cilja:
a) REGULA: SUPERFICIES SOLO CEDIT – Vlasnik zemljišta postaje i vlasnik građevine.
b) zaštita prava korištenja osobe koja nije vlasnik

- pravo superficijara (upotreba građevine kako želi, s time da ne smije pogoršati stanje objekta) tokom vremena postaje i NASLJEDIVO i OTUĐIVO, te prestaje;
a) istekom roka
b) propašću zemljišta
c) kada superficijar 2 godine ne plaća SOLARIUM

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Subota,18.10.2008. 15:25:23 
Defensor Veritatis
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,25.2.2008. 20:38:02
Postovi: 10790
Moj fakultet: PF u Podgorici
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
EMFITEUZA

- EMPHYTEUSIS – nasljedivi i otuđivi zakup poljoprivrednog zemljišta koji ima stvarnopravni karakter.
- korijene vuče iz starih pravnih instituta: AGER VECTIGALIS (na zapadu) i EMPHYTEUSIS (u užem smislu riječi, na istoku)
- rimska država i pojedine gradske općine još su u vrijeme republike davale neobrađena ili slabo obrađena zemljišta u zakup privatnicima, u pravilu na dugi rok (IN PERPETUUM), otprilike na 100 godina, uz obvezu plaćanja godišnjeg iznosa zakupa – VECTIGAL
- transformacija tog dugog ugovora kao obveznopravnog posla u stvarno pravo
- zaštita VEKTIGALISTA putem : ACTIO IN REM VECTIGALIS – mogla se koristiti protiv vlasnika zemljišta i protiv trećih osoba, i zaštita posjeda putem INTERDIKATA
- klasično pravo još stoji na stajalištu da je IUS IN AGRO VECTIGALI – obvezni odnos, te da se radi o zakupu
- potkraj klasičnog i u postklasici – IUS IN AGRO VECTIGALI pojavljuje se pod nazivima IUS PERPETUUM i IUS EMPHYTEUTICUM – najviše na carskim imanjima ili krunskim dobrima (FUNDI REI PRIVATAE PRINCIPIS) ili na privatnoj imovini cara (FUNDI PATRIMONIALES)
- u postklasici se pojmovi IUS PERPETUUM i EMPHYTEUSIS sve više pravno izjednačuju, a konačno ih sjedinjuje car Zenon – posebni i samostalni ugovor – CONTRACTUS EMPHYTEUTICARIUS

- po Justinijanu – emfiteuza je posebno stvarno pravo na tuđoj stvari, otuđivo i nasljedivo
- ovlaštenik ima pravo na potpuno korištenje zemljišta s tim da plaća godišnji porez na to nazvan CANON (u novcu ili naturi)
- eventualnu namjeru otuđenja prava, morao je emfiteut najaviti vlasniku zemljišta, a koji je u narednih 2 mjeseca imao pravo prvokupa (IUS PROTIMISEOS). Kod prodaje trećima, emfiteut je vlasniku plaćao 2 posto od ukupne cijene prodanog zemljišta (LAUDEMNIUM)
- zaštita emfiteuze:
a) ACTIO IN REM VECTIGALIS
b) ACTIO CONFESSORIA
c) ACTIO NEGATORIA
- emfiteut je plodove stjecao SEPARACIJOM (kao i vlasnik)
- nije smio pogoršati stanje zemljišta, ali je mogao mijenjati poljoprivrednu kulturu
- morao je snositi javne obveze na račun zemljišta
- do prestanka emfiteuze dolazi:
a) ako korisnik nije 3 godine plaćao CANON ili nije ispunjavao javne obveze
b) propašću stvari
c) odreknućem
d) konfuzijom

_________________
Audiatur et altera pars


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 99 Posta ]  Idi na stranicu Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Sledeća

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010