Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 2 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: Prednog novog zakona o javnim nabavkama
PostPoslato: Četvrtak,09.2.2012. 18:17:02 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,29.11.2011. 23:57:09
Postovi: 1667
Lokacija: Vazdušni prostor
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Vlada je u skupštinsku proceduru uputila predlog kontraverznog novog zakona o javnim nabavkama, koji je bio predlog sporenja među nevladinim organizacijama, vladom i stručnjacima.

Predlog zakona može se preuzeti sa sajta Parlamenta na adresi:
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/376-12.zip

_________________
Corruptisima republica plurimae leges.


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Prednog novog zakona o javnim nabavkama
PostPoslato: Nedelja,20.5.2012. 12:30:16 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Evo tog teksta:N A C R T ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Član 1.
U Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08) u
članu 1. posle reči: „Uprave za javne nabavke“ dodaju se reči: „obrazuje Uprava
za centralizovano sprovođenje javnih nabavki i određuju poslovi koje ona
obavlja”, a posle reči: „ i javnog interesa u postupcima javnih nabavki“ dodaju
se reči: „i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom“.
Član 2.
U članu 2. tačka 14) briše se.
Dosadašnje tač. 15) do 22) postaju tač. 14) do 21).
Posle dosadašnje tačke 23) koja postaje tačka 22) dodaje se nova tačka
23), koja glasi:
„23) okvirni sporazum je sporazum između naručioca i jednog ili više
ponuđača kojim se utvrđuju uslovi u pogledu cene, a po potrebi i u pogledu
količine i drugih elemenata ugovora, pod kojima se u periodu koji ne može
biti duži od četiri godine zaključuju ugovori sa istim predmetom nabavke.“
Posle tačke 26) dodaje se tačka 27), koja glasi:
„27) jedinstveni rečnik javne nabavke (common procurement vocabulari)
je sistem klasifikacije kojim se, prema oznakama i nazivima određuju dobra,
usluge i radovi koji su predmet javne nabavke.“
Član 3.
U članu 7. stav 1. tačka 2) odredba pod b) reči: „posebnim postupcima
međunarodnih organizacija“ zamenjuju se rečima: „odredbama međunarodnog
sporazuma“.
Tačka 9) briše se.
Dosadašnje tač. 10) do 13) postaju tač. 9) do 12).
Dosadašnja tačka 14) koja postaje tačka 13) briše se.
Stav 2. briše se.
Član 4.
U članu 15. stav 2. menja se i glasi:
„Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara čija je procenjena
vrednost veća od 300.000.000 dinara, za javne nabavke usluga čija je procenjena
vrednost veća od 150.000.000 dinara, odnosno za javne nabavke radova čija je - 2 -
procenjena vrednost veća od 500.000.000 dinara, naručilac priprema i na
stranom jeziku koji se uobičajeno koristi u međunarodnoj trgovini.“
Član 5.
Član 22. menja se i glasi:
„Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi naručilac
priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osnovu prethodno određenih
uslova, a u drugoj fazi poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao
kvalifikaciju (kandidati) da podnesu ponudu.
Naručilac može sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet
javne nabavke takva dobra, usluge ili radovi koji, s obzirom na tehničku,
kadrovsku i finansijsku osposobljenost, mogu biti isporučeni, pruženi,
odnosno izvedeni samo od strane ograničenog broja ponuđača.
Naručilac može sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu
nabavku nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena, a
predmet te nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra, odnosno
povremene popravke ili radovi na održavanju, koji se pružaju, isporučuju ili
izvode, ne prema posebnim zahtevima naručioca, već u skladu sa tržišnim
uslovima.
Naručilac priznaje kvalifikaciju podnosiocu prijave za koga utvrdi
da ispunjava uslove iz člana 44. ovog zakona na osnovu dokaza koje podnosilac
prijave dostavlja uz prijavu u skladu sa članom 45. ovog zakona.
Naručilac, u roku određenom u javnom pozivu, donosi obrazloženu
odluku o priznavanju kvalifikacije koja sadrži listu od najmanje tri
kandidata i period za koji se priznaje kvalifikacija koji ne može biti duži
od tri godine, a u obrazloženju odluke obavezno navodi i razloge za odbijanje
ostalih prijava.
Odluku iz stava 5. ovog člana naručilac dostavlja svim podnosiocima
prijava u roku od tri dana od dana njenog donošenja.
Tokom važenja liste kandidata, naručilac je dužan da je ažurira na
svakih šest meseci, od dana donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije,
odnosno od dana donošenja odluke o ažuriranju liste.
Odluke iz stava 7. ovog člana objavljuju se na portalu u roku od tri dana
od dana donošenja.
Ukoliko se druga faza restriktivnog postupka sprovodi u vreme važenja
liste, izbor najpovoljnije ponude vrši se među ponuđačima sa liste.
Naručilac može, u toku trajanja liste kandidata, da zahteva od
kandidata dostavljanje dokaza, radi provere ispunjenosti uslova za
kvalifikaciju.
Naručilac je dužan da isključi kandidata sa liste kandidata, ako:
1) prestane da ispunjava uslove za priznavanje kvalifikacije, utvrđene
konkursnom dokumentacijom;
2) ne dostavi ponudu u drugoj fazi restriktivnog postupka;
3) odbije da zaključi ugovor; - 3 -
4) ne ispunjava obaveze po zaključenom ugovoru;
5) stekne negativnu referencu u toku važenja liste kandidata;
6) ne dostavi dokaze radi provere ispunjenosti uslova za
kvalifikaciju.“
Član 6.
U članu 23. stav 1. menja se i glasi:
„Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak sa objavljivanjem
javnog poziva:
1) ako u otvorenom postupku i u drugoj fazi restriktivnog postupka
dobije sve neispravne i/ili neprihvatljive ponude pod uslovom da se
prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i
kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne menjaju;
2) ako u otvorenom postupku i u drugoj fazi restriktivnog postupka
nije dobio nijednu ponudu, odnosno u prvoj fazi restriktivnog postupka
nijednu prijavu, ili su sve ponude neodgovarajuće, pod uslovom da se
prvobitno određen predmet javne nabavke i uslovi za učešće u postupku,
tehničke specifikacije i kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude ne
menjaju;
3) u slučaju javne nabavke dobara, odnosno radova isključivo za potrebe
istraživanja, razvoja ili eksperimenta, a ne u svrhu ostvarivanja dobiti, niti
da bi se nadoknađivali troškovi istraživanja i razvoja;
4) u izuzetnim slučajevima kada zbog prirode radova, dobara ili
usluga, kao i rizika vezanih za njih, nije moguće unapred proceniti vrednost
javne nabavke;
5) ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima
ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od
volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za
otvoreni ili restriktivni postupak;
6) u slučaju nabavki usluga i dobara od preduzeća za radno
osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih
lica, ako su nabavke neposredno povezane sa delatnošću osposobljavanja,
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja tih lica, pri čemu svi
učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači moraju da budu iz navedene
grupacije preduzeća, a kvalitet, cena i rokovi za isporuku dobara i pružanje
usluga moraju da odgovaraju zahtevima naručioca.“
Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:
„Na sprovođenje pregovaračkog postupka iz stava 1. tačka 5) ovog člana
ne primenjuju se odredbe člana 82. stav 5. i člana 108. ovog zakona. “
Član 7.
Član 24. menja se i glasi:
„Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja
javnog poziva:- 4 -
1) ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne
nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može
ispuniti samo određeni ponuđač;
2) kod dodatnih isporuka dobara od prvobitnog dobavljača namenjenih
za delimičnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili proširenje
obima postojećih proizvoda, materijala ili instalacija, koja bi zbog promene
dobavljača obavezivala naručioca da nabavlja materijal koji ima drukčije
tehničke karakteristike, što bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehničke
teškoće u poslovanju i održavanju, pri čemu ukupna vrednost svih dodatnih
isporuka dobara ne može da bude veća od 25% od ukupne vrednosti prvobitno
zaključenog ugovora;
3) u slučaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili uključeni u
prvobitni projekat ili u prvu javnu nabavku, a koji su zbog nepredvidljivih
okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod
uslovom da se ugovor zaključi sa prvobitnim pružaocem usluga, odnosno
izvođačem radova i da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radova nije
veća od 25% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, kao i da:
(a) se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti, u tehničkom
ili ekonomskom pogledu, od prve javne nabavke, a da se pri tome ne prouzrokuju
nesrazmerno velike tehničke teškoće ili nesrazmerno veliki troškovi za
naručioca ili
(b) su takve usluge ili radovi, koje bi naručilac mogao nabaviti
odvojeno od izvršenja prvobitnog ugovora, neophodne za dalje faze pružanja
usluga odnosno izvršenje radova;
4) u slučaju javne nabavke dobara ponuđenih i kupljenih na robnim
berzama;
5) u slučaju nabavki dobara pod posebno povoljnim uslovima od
ponuđača koji je u likvidaciji, uz saglasnost ostalih poverilaca, u skladu sa
propisima kojima se uređuje likvidacija privrednih društava;
6) u slučaju nabavki usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte
organizovanog u skladu sa ovim zakonom, ako je ugovor zaključen sa nagrađenim
učesnikom odnosno nagrađenim učesnicima na konkursu i ako naručilac u
pregovarački postupak uključi svakog od njih.
Naručilac je dužan da u konkursnoj dokumentaciji odredi elemente
ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, kao i da vodi zapisnik
o pregovaranju.
Naručilac je dužan da u pregovaračkom postupku obezbedi da ugovorena
cena ne bude veća od uporedive tržišne cene i da sa dužnom pažnjom
proverava kvalitet predmeta javne nabavke.
Naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana donošenja odluke o
izboru najpovoljnije ponude u slučajevima iz stava 1. ovog člana objavi na
način propisan članom 69. ovog zakona, obaveštenje o izboru najpovoljnije
ponude koje sadrži podatke o predmetu nabavke, o izabranoj ponudi i o osnovu
za sprovođenje pregovaračkog postupka.“- 5 -
Član 8.
Posle člana 26. dodaju se naslov i član 26a, koji glase:
„Način zaključivanja ugovora na
osnovu okvirnog sporazuma
Član 26a
Okvirni sporazum se zaključuje sa izabranim ponuđačem ili
ponuđačima, nakon sprovedenog otvorenog, restriktivnog ili pregovaračkog
postupka sa objavljivanjem javnog poziva, koji se sprovode radi zaključivanja
okvirnog sporazuma. Sporazum se zaključuje na period koji ne može biti duži
od četiri godine od dana njegovog zaključenja.
Ako je okvirni sporazum zaključen sa jednim ponuđačem, nabavka će se
izvršiti u skladu sa uslovima iz tog sporazuma. naručilac može da u pisanoj
formi obavi konsultacije sa ponuđačem i da po potrebi zatraži da ponuđač
podnese novu ponudu.
Ako je okvirni sporazum zaključen sa najmanje tri ponuđača, ugovor će se
zaključiti:
1) na osnovu uslova određenih u tom sporazumu, ako sadržina sporazuma
to omogućava, odnosno ako su određeni svi uslovi ili
2) na osnovu novih ponuda ponuđača zasnovanih na uslovima iz
sporazuma ili na bliže definisanim uslovima iz sporazuma ili na osnovu
drugih uslova koji proizlaze iz odredaba sporazuma, tako što se naručilac sa
svakim ponuđačem konsultuje, u pisanoj formi, o svakoj nabavci koju treba
izvršiti. Naručilac svakog ponuđača poziva, u pisanoj formi, da u roku koji
je određen u pozivu za podnošenje ponuda dostavi svoju ponudu.
Ako je predmet okvirnog sporazuma oblikovan u više celina (partija)
naručilac nije dužan da poziv za podnošenje ponude dostavi onom ponuđaču
koji je strana u sporazumu za deo nabavke koji nije predmet te pojedinačne
nabavke.
Naručilac obaveštava organ nadležan za poslove revizije javnih
sredstava i komisiju za zaštitu konkurencije o zaključenom okvirnom
sporazumu u roku od tri dana od dana njegovog zaključenja.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu objavljuje se na portalu
javnih nabavki u roku od tri dana od dana njegovog zaključenja.
Član 9.
U članu 27. stav 5. reč: „starešina“ zamenjuje se rečju: „rukovodilac“.
Posle stava 6. dodaju se st. 7. i 8, koji glase:
„Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje formu i
obavezne elemente plana javnih nabavki
Naručilac je dužan da plan javnih nabavki, osim podatka o procenjenoj
vrednosti javnih nabavki objavi na portalu javnih nabavki najkasnije u roku od
pet dana od dana njegovog donošenja, odnosno usvajanja.“- 6 -
Član 10.
U članu 28. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„U slučaju primene pregovaračkog postupka iz člana 24. ovog zakona,
odluka sadrži i osnovne podatke o licima koja će biti pozvana da učestvuju
u postupku.“
Dosadašnji st. 3. do 5. postaju st. 4. do 6.
Član 11.
U članu 29. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:
„Uprava sprovodi postupak javne nabavke po ovlašćenju naručioca iz
člana 3. tačka 1) ovog zakona ako je procenjena vrednost javne nabavke veća od
100.000.000 dinara.“
Član 12.
U članu 30. stav 3. posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4), koja glasi:
„4) obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 44. ovog zakona;“.
Dosadašnja tačka 4) postaje tačka 5).
Dosadašnja tačka 5), koja postaje tačka 6) menja se i glasi:
„6) model ugovora, odnosno model okvirnog sporazuma (osim u
pregovaračkom postupku, postupku na osnovu okvirnog sporazuma kada
ponuđači podnose nove ponude);“.
Dosadašnje tač. 6) do 8) postaju tač. 7) do 9).
U stavu 4. reči: „iz tačke 6) stava 3. ovog člana zakona“ zamenjuju se
rečima: „iz stava 3. tačka 7) ovog člana, a reči: „iz tačke 7) stava 3. ovog člana
zakona“ zamenjuju se rečima: „iz stava 3. tačka 8) ovog člana“.
Posle stav 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:
„U slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge konkursna
dokumentacija sadrži i kreditni zahtev naručioca.“
Dosadašnji st. 5. do 11. postaju st. 6. do 12.
Član 13.
Posle člana 30 dodaju se naslov i član 30a, koji glase:
„Jedinstveni rečnik javne nabavke
Član 30a
Naručilac je dužan da se prilikom opisa predmeta nabavke u pozivu za
podnošenje ponude i konkursnoj dokumentaciji služi oznakama i nazivima iz
jedinstvenog rečnika javne nabavke.
Vlada bliže propisuje uslove za primenu rečnika iz stava 1. ovog
člana.“
Član 14.
U članu 31. stav 1. menja se i glasi:- 7 -
„Naručilac od dana objavljivanja javnog poziva i konkursne
dokumentacije na Portalu javnih nabavki omogućava zainteresovanim licima
neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju, preuzimanje konkursne
dokumentacije ili će u roku od dva dana od dana prijema zahteva za dostavljanje
konkursne dokumentacije, konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom,
telefaksom ili putem elektronske pošte.“
Član 15.
U članu 32. stav 1. posle reči: „primila konkursnu dokumentaciju“
dodaju se reči: „i da ih objavi na Portalu javnih nabavki.“
U stavu 2. posle reči: „lice“ dodaju se reči: „iz stava 1. ovog člana“, a
reči: „tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja“ zamenjuju
se rečima: „podneti zahtev naručiocu za dodatnim informacijama ili
pojašnjenjima“.
Stav 3. menja se i glasi:
„Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od tri dana dana
prijema zahteva iz stava 2. ovog člana poštom, telefaksom ili putem
elektronske pošte pošalje odgovor, da istovremeno tu informaciju dostavi
svim drugim licima koja su primila konkursnu dokumentaciju i da je objavi na
Portalu javnih nabavki.“
Član 16.
U naslovu iznad člana 36. posle reči: „po partijama“ dodaju se reči: „i
javne nabavke na osnovu okvirnog sporazuma“.
U članu 36. posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:
„Vrednost okvirnih sporazuma je najveća procenjena vrednost bez pdv
svih predviđenih ugovora za ukupno trajanje okvirnog sporazuma.“
Član 17.
U članu 44. stav 2. tačka 2) briše se.
Dosadašnje tač. 3) do 7) postaju tač. 2) do 6).
U stavu 4. reči: „tač. 6) i 7)“ zamenjuju se rečima: „tač. 5) i 6)“.
U stavu 8. reč: „zaštiti“ zamenjuje se rečju: „bezbednosti“.
U stavu 9. reč: „zaštiti“ zamenjuje se rečju: „bezbednosti“.
Član 18.
Član 45. menja se i glasi:
„Ponuđači uz ponudu dostavljaju izjavu o ispunjenosti uslova iz člana
44. ovog zakona, datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom
odgovornošću.
Ponuđač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija je dužan da u
primerenom roku koji odredi naručilac, koji ne može biti duži od pet dana
od dana prijema pismenog poziva naručioca, dostavi original ili overenu
kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. ovog zakona, i to:
1) izvod iz registra nadležnog organa;- 8 -
2) potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje da mu nije izrečena mera
zabrane obavljanja delatnosti;
3) potvrdu nadležnog poreskog organa ili potvrde nadležnog organa da
se ponuđač nalazi u postupku privatizacije;
4) važeću dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od
strane nadležnog organa ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
Ispunjenost uslova iz člana 44. stav 2. tač. 5) i 6) i člana 44. stav 5.
ovog zakona ponuđač čija ponuda je ocenjena kao najpovoljnija dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) bilansa stanja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili izvoda iz tog
bilansa stanja, odnosno iskaza o ponuđačevim ukupnim prihodima od prodaje i
prihodima od proizvoda, radova ili usluga, na koje se ugovor o javnoj nabavci
odnosi - najduže za prethodne tri obračunske godine, kao i mišljenje ili
iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su
navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Naručilac je dužan da
u javnom pozivu ili u konkursnoj dokumentaciji navede koji je dokaz iz ove
tačke izabrao i koje druge dokaze koji dokazuju finansijski i poslovni
kapacitet ponuđač treba da priloži;
2) jedanog ili više dokaza primerenih predmetu ugovora, količini i
nameni, kao što je:
(a) spisak najvažnijih isporučenih dobara, izvedenih radova ili
pruženih usluga najduže za prethodnih pet godina za radove, odnosno tri
godine za dobra i usluge, sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno
naručilaca. Ako su kupci odnosno naručioci, subjekti koji se u smislu ovog
zakona smatraju naručiocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili
potpisane od strane nadležnog organa, a ako su kupci, odnosno naručioci
ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje taj
kupac odnosno taj naručilac,
(b) opis ponuđačeve tehničke opremljenosti i aparature, mera za
obezbeđivanje kvaliteta i kapaciteta za istraživanje i razvoj,
(v) izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji rade
za ponuđača, koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora, kao i o licima
odgovornim za kontrolu kvaliteta,
(g) uzorak, opis ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga
koje će ponuđač izvesti odnosno pružiti. U slučaju sumnje, naručilac može da
zahteva dokaz o autentičnosti uzoraka, opisa ili fotografija,
(d) deklaracija o usaglašenosti, sertifikat, akreditacija i drugi
rezultati ocenjivanja usaglašenosti prema standardima i srodnim
dokumentima za ocenjivanje usaglašenosti ili bilo koje drugo odgovarajuće
sredstvo kojim ponuđač dokazuje usaglašenost ponude sa tehničkom
specifikacijom ili standardima traženim u konkursnoj dokumentaciji.
Naručilac je dužan da poziv iz stava 2. ovog člana uputi pre donošenja
odluke o izboru najpovoljnije ponude ponuđaču čija je ponuda ocenjena kao
najpovoljnija.- 9 -
Ukoliko ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi
original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2.
ovog zakona, u roku iz stava 2. ovog člana, naručilac će njegovu ponudu odbiti
kao neispravnu i naplatiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost
ponude.
Ako ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, ne dostavi
dokaze iz stava 5. ovog člana, naručilac poziva sledećeg najpovoljnijeg
ponuđača sa rang liste.
Dokaz iz stava 2. tačka 2) ovog člana mora biti izdat posle dana
objavljivanja javnog poziva, odnosno dana kada je poslat poziv za podnošenje
ponuda.
Dokaz iz stava 2. tačka 3) ovog člana može biti izdat i pre objavljivanja
javnog poziva, ako od dana njegovog izdavanja do dana objavljivanja javnog poziva,
odnosno do dana slanja poziva za dostavljanje ponuda, nije proteklo više od
šest meseci.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri
da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova
izdati od strane nadležnih organa te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od
dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz ovog člana, o toj promeni
pismeno obavesti naručioca i da je dokumentuje na propisani način.
Član 19.
U članu 47. stav 1. menja se i glasi:
„Naručilac može da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz koji
potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim
ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, u
periodu od dve godine za radove, odnosno jedne godine za dobra i usluge, do
dana objavljivanja javnog poziva.
Posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:
„Naručilac može da odbije ponudu i ako poseduje dokaz da ponuđač nije
ispunio uslove u skladu sa izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i
krivičnom odgovornošću o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. ovog
zakona.
Dokaz iz stava 3. ovog člana predstavlja odluka o odbijanju ponude zbog
neispunjavanja uslova u skladu sa izjavom datom pod punom moralnom,
materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti uslova iz člana 44.
stav 2. ovog zakona.
Naručilac može da odbije ponudu i ako poseduje dokaz o realizovanom
sredstvu finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.
Član 20.
Posle člana 47. dodaju se naslov i član 47a, koji glase:- 10 -
„Lista negativnih referenci
Član 47a
Naručilac je dužan da dostavi ministarstvu nadležnom za poslove
finansija dokaz iz člana 47. st. 2, 4. i 5. ovog zakona.
Ministarstvo nadležno za poslove finansija vodi listu lica za koje je
dobilo neki od dokaza iz stava 1. ovog člana i za koje je nakon ispitivanja
utvrdilo da su odgovarajući kao dokaz negativne reference.
Lista lica iz stava 2. ovog člana objavljuje se na Portalu javnih
nabavki.“
Član 21.
U članu 49. stav 5. reči: „tač. 1) do 5)“ zamenjuju se rečima: „tač. 1)
do 4)“.
Član 22.
U članu 50. stav 7. reči: „tač. 1) do 5)“ zamenjuju se rečima: „tač. 1)
do 4)“.
Član 23.
U članu 52. stav 2. posle tačke tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:
„8) ekološke prednosti i zaštita životne sredine;
9) energetska efikasnost;“.
Dosadašnje tač. 8) do 12) postaju tač. 10) do 14).
Član 24.
U članu 58. stav 9. posle reči: „da zahteva od“ dodaje se reč: „izabranog“.
Član 25.
Član 60. menja se i glasi:
„Rok za podnošenje ponuda računa se od dana objavljivanja javnog poziva
na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana kada poziv za podnošenje ponuda
poslat ponuđačima.“
Član 26.
U članu 63. reči: „kada je javni poziv objavljen u „Službenom glasniku
Republike Srbije“ zamenjuju se rečima: „objavljivanja javnog poziva“.
Član 27.
U članu 65. stav 1. reči: „kada je javni poziv objavljen u „Službenom
glasniku Republike Srbije” zamenjuje se rečima: „objavljivanja javnog poziva“.
Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:
„Izuzetno, u slučaju iz člana 23. stav 1. tačka 5) ovog zakona, naručilac
određuje primereni rok za dostavljanje ponuda.“
Član 28.
U naslovu iznad člana 66. posle reči: „u restriktivnom postupku“
dodaju se reči: „i u postupku na osnovu okvirnog sporazuma“.- 11 -
U članu 66. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:
„Rok za podnošenje ponuda u postupku na osnovu okvirnog sporazuma ne
može biti kraći od 15 dana od dana upućivanja poziva za podnošenje ponuda.“
Član 29.
U članu 68. tačka 1) reči: „kada je javni poziv objavljen u „Službenom
glasniku Republike Srbije“ zamenjuju se rečima: „objavljivanja javnog poziva“.
U tački 2) posle reči: „pisani poziv“ dodaju se reči: „za podnošenje
ponude“.
Član 30.
Član 69. menja se i glasi:
„Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na Portalu javnih nabavki.
Izuzetno, javni poziv za javne nabavke čija je procenjena vrednost preko
5.000.000 dinara za dobra i usluge, odnosno 10.000.000 dinara za radove
objavljuje se i u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se na srpskom jeziku.
Ukoliko vrednost nabavke prelazi 300.000.000 dinara za dobra,
150.000.000 dinara za usluge, odnosno 500.000.000 dinara za radove, oglasi o
javnim nabavkama objavljuju se i na jeziku koji se uobičajeno koristi u
međunarodnoj trgovini.“
Član 31.
U članu 70. posle tačke 2) dodaju se nove tač. 3) i 4), koje glase:
„3) obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu;
4) obaveštenje o donetim odlukama iz člana 22. ovog zakona;“.
U dosadašnjoj tački 3), koja postaje tačka 5) reči: „stav 2.“ zamenjuju se
rečima: „stav 4.“.
Dosadašnje tač. 4) i 5) postaju tač. 6) i 7).
Član 32.
U članu 72. stav 1. menja se i glasi:
„Naručilac je dužan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda,
odnosno prijava za javnu nabavku u:
1) otvorenom postupku;
2) prvoj fazi restriktivnog postupka;
3) pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva;
4) postupku putem konkursa;
5) postupku javne nabavke male vrednosti;
6) postupku radi zaključenja okvirnog sporazuma“.
U stavu 2. reči: „tač. 1), 4) i 5)“ zamenjuju se rečima: „tač. 1), 4), 5) i 6)“.
U stavu 3. reči: „tač. 2) i 3)“ zamenjuju se rečima: „tačka 2)“.- 12 -
Član 33.
Naslov iznad člana 74. i član 74. menjaju se i glase:
„Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci i
zaključenom okvirnom sporazumu
Član 74.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavci i obaveštenje o
zaključenom okvirnom sporazumu za javne nabavke usluga ili dobara čija je
procenjena vrednost iznad 3 000 000 dinara, odnosno za javne nabavke radova
čija je procenjena vrednost iznad 5 000 000 dinara, naručilac je dužan objavi
na Portalu javnih nabavki u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora kao i
da u istom roku to obaveštenje dostavi radi objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije“.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, odnosno okvirnom sporazumu za
javne nabavke usluga ili dobara čija je procenjena vrednost ispod 3.000.000
dinara, odnosno za javne nabavke radova čija je procenjena vrednost ispod
5.000.000 dinara objavljuje se na ortalu javnih nabavki.“
Član 34.
U članu 79. stav 4. menja se i glasi:
„Naručilac je dužan da obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
objavi na način propisan članom 30. ovog zakona, u roku od tri dana od dana
donošenja odluke o obustavi postupka javne nabavke.“
Član 35.
U članu 82. stav 2. reči: „može da zaključi ugovor sa prvim“ zamenjuju se
rečima: „zaključuje ugovor sa “.
Član 36.
Član 85. menja se i glasi:
„Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike,
rudarstva i geoloških istraživanja, telekomunikacija i saobraćaja u smislu
ovog zakona jeste nabavka dobara, usluga i radova neophodnih za:
1) izgradnju, održavanje i korišćenje objekata za proizvodnju,
transport, odnosno prenos i distribuciju: vode za piće, električne energije i
toplotne energije;
2) izgradnju i održavanje mreža za prenos i distribuciju električne
energije, transport i distribuciju prirodnog gasa i transport nafte i
derivata nafte;
3) geološka istraživanja ili eksploataciju mineralnih sirovina i
drugih geoloških resursa;
4) izgradnju, održavanje i korišćenje objekata u funkciji vazdušnog,
rečnog i železničkog saobraćaja, kao i linijskog gradskog i prigradskog - 13 -
prevoza putnika u drumskom saobraćaju koji se obavlja tramvajima,
trolejbusima i autobusima;
5) izgradnju, održavanje i korišćenje telekomunikacionih mreža i
kapaciteta i pružanje telekomunikacionih usluga.
Javnom nabavkom u oblastima vodoprivrede i energetike u smislu ovog
zakona ne smatra se nabavka dobara, usluga i radova za:
1) proizvodnju vode za piće:
(a) ako lice koje nije naručilac iz člana 3. ovog zakona crpi vodu za
piće, a potrošnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti tog lica
koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana;
(b) ako snabdevanje javne mreže zavisi isključivo od lične potrošnje
lica koje nije naručilac iz člana 3. ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne
proizvodnje toga lica vode za piće, uzimajući u obzir prosek za prethodne tri
godine, uključujući i tekuću;
2) proizvodnju toplotne energije:
(a) ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije
naručilac iz člana 3. ovog zakona neizbežna posledica obavljanja delatnosti
tog lica koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana;
(b) ako je snabdevanje javne mreže namenjeno isključivo ekonomskoj
eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godišnjeg ukupnog prihoda lica
koje nije naručilac iz člana 3. ovog zakona, uzimajući u obzir prethodne tri
godine i tekuću godinu.
Javnom nabavkom u smislu stava 2. ovog člana ne smatra se i nabavka:
1) električne energije radi dalje prodaje;
2) električne energije na organizovanom i balansnom tržištu
električne energije;
Član 37.
Naslov iznad člana 86. i član 86. brišu se.
Član 38.
U članu 87. stav 1. posle reči: „rudarstva,“ dodaju se reči:
„geoloških istraživanja“.
Tačka 4) menja se i glasi:
„4) kada naručilac transportuje naftu, derivate nafte ili
transportuje i distribuira prirodni gas, odnosno prenosi ili distribuira
električnu energiju, preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponuđač;“.
U tački 8) reči: „za lice“ zamenjuje se rečima: „sa licima“.
Član 39.
Naslov iznad člana 89. i član 89. brišu se.
Član 40.
U članu 94. stav 4. menja se i glasi:- 14 -
„Naručilac je dužan da izveštaj o sprovedenom postupku javne nabavke
objavi na Portalu javnih nabavki.“
Stav 5. menja se i glasi:
„Naručilac je dužan da do 28. februara tekuće godine dostavi Upravi za
javne nabavke godišnji izveštaj o postupcima javnih nabavki i o zaključenim i
izvršenim ugovorima o javnim nabavkama za prethodnu godinu.“
U stavu 6. reči: „st. 1, 2. i 3“ zamenjuju se rečima: „st. 1, 2, 3. i 4“.
Član 41.
U članu 95. stav 2. reči: „tri dana po zahtevu Uprave za javne nabavke“
zamenjuju se rečima: „pet dana po prijemu zahteva“.
Član 42.
Član 96. menja se i glasi:
„Uprava za javne nabavke je dužna da na osnovu dostavljenih godišnjih
izveštaja naručilaca iz člana 94. ovog zakona pripremi zbirni godišnji
izveštaj o javnim nabavkama.
Ministarstvo nadležno za poslove finansija je dužno da zbirni,
godišnji izveštaj o javnim nabavkama dostavi organu nadležnom za poslove
revizije javnih sredstava najkasnije do 31. maja tekuće godine.
Zbirni godišnji izveštaj iz stava 2. ovog člana objavljuje se na Portalu
javnih nabavki.“
Član 43.
U članu 97. stav 5. reči: „Uprava za javne nabavke“ zamenjuje se rečima:
„ministarstvo nadležno za poslove finansija“.
Član 44.
Naziv Glave VI , naslov iznad člana 98. i član 98. menjaju se i glase:
„VI UPRAVA ZA CENTRALIZOVANO
SPROVOĐENjE JAVNIH NABAVKI“
„Oblik organizovanja i poslovi“
Član 98.
Ovim zakonom obrazuje se Uprava za centralizovano sprovođenje javnih
nabavki (u daljem tekstu: Uprava) kao posebna organizacija koja, u svoje ime a za
račun određenih naručilaca sprovodi postupke javnih nabavki za propisane
kategorije dobara, usluga i radova.
U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, Uprava:
1) utvrđuje ukupne potrebe za nabavkom dobara, usluga i radova u
postupcima nabavki koje sprovodi;
2) sprovodi postupak javnih nabavki i zaključuje ugovore;
3) prati izvršenje ugovora koje zaključi;
4) priprema modele konkursne dokumentacije.- 15 -
Uprava podnosi izveštaj o zaključenim ugovorima i okvirnim
sporazumima za prethodnu godinu ministarstvu nadležnom za poslove
finanasija najkasnije do 31. marta tekuće godine.
Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija određuje
naručioce i propisuje kategorije dobara usluga i radova iz stava 1. ovog
člana.“
Član 45.
Posle člana 98. dodaju se čl. 98a, 98b i 98v, koji glase:
„Član 98a
Postupci javnih nabavki iz člana 98. ovog zakona sprovode se na osnovu
zahteva, koje naručioci dostavljaju Upravi do 31. januara.
U slučaju hitnosti, zahtevi se mogu dostaviti i nakon isteka roka iz
stava 1. ovog člana.
Uprava zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem ugovor nakon
sprovedenog postupka javne nabavke.
Ako naručilac ima primedbe na zaključeni ugovor, dužan je da o tome
obavesti organ nadležan za poslove revizije javnih sredstava.
Član 98b
Uprave za centralizovano sprovođenje javnih nabavki mogu se
osnivati za teritoriju autonomne pokrajine i lokalne samouprave, u skladu
sa zakonom.
Član 98v
Uprava, po ovlašćenju naručilaca zaključuje okvirne sporazume u
njihovo ime i za njihov račun.
Na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma iz stava 1. ovog člana,
naručioci zaključuju ugovore sa ponuđačem.“
Član 46.
Naslov iznad člana 99. i član 99. menjaju se i glase:
„Uprava za javne nabavke
Član 99.
„Uprava za javne nabavke je organ uprave u sastavu ministarstva
nadležnog za poslove finansija, koji obavlja poslove državne uprave u oblasti
javnih nabavki, koji se odnose na:
1) vođenje Portala javnih nabavki;
2) praćenje postupaka javne nabavke;
3) podnošenje zahteva za zaštitu prava u slučaju povrede javnog
interesa;- 16 -
4) obaveštavanje organa nadležnog za poslove revizije javnih sredstava,
budžetske inspekcije i drugih organa nadležnih za pokretanje prekršajnog
postupka o nepravilnostima u sprovođenju postupaka javnih nabavki i
dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama koje utvrdi prilikom obavljanja
poslova za koje je nadležna;
5) pružanje savetodavne pomoći naručiocima i ponuđačima;
6) prikupljanje statističkih i drugih podataka o sprovedenim
postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti
sistema javnih nabavki u celini;
7) objavljivanje i distribuciju odgovarajuće stručne literature.
Član 47.
U članu 100. stav 1. posle reči: „javnog interesa u postupcima javnih
nabavki“ dodaju se reči: „i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom“.
Član 48.
U članu 101. tačka 3) briše se.
Dosadašnje tač. 4) do 7) postaju tač. 3) do 6).
Član 49.
U članu 102. stav 1. reči: „četiri člana“ zamenjuju se rečima: „šest
članova“.
Stav 6. menja se i glasi:
„Za predsednika Republičke komisije može biti birano lice koje
ispunjava uslove potrebne za izbor za sudiju upravnog suda i koje ima radno
iskustvo od pet godina u oblasti javnih nabavki.“
Stav 7. menja se i glasi:
„Za člana Republičke komisije može biti birano lice koje je
diplomirani pravnik sa radnim iskustvom od tri godine u oblasti javnih
nabavki i sedam godina radnog iskustva u struci.“
Član 50.
U članu 105. stav 4. menja se i glasi:
„Način rada Republičke komisije reguliše se Poslovnikom o radu
Republičke komisije, koji donosi predsednik Republičke komisije.“
Posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:
„Na poslovnik iz stava 4. ovog člana saglasnost daje odbor nadležan za
finansije u Narodnoj skupštini.
Poslovnik o radu objavljuje se u „Službenom glasniku Republike
Srbije”.“
Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.- 17 -
Član 51.
U članu 106. stav 2. reči: „Uprava za javne nabavke“ zamenjuje se rečima:
„ministarstvo nadležno za poslove finansija“.
Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„Uz zahtev za zaštitu prava podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana
podnosi i dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 44. stav 2. ovog zakona.“
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.
Član 52.
U članu 107. stav 5. reči: „stav 2“ zamenjuju se rečima: „stav 5“, a reči:
„u Službenom glasniku Republike Srbije“ zamenjuju se rečima: „na Portalu
javnih nabavki.“
Član 53.
Član 108. menja se i glasi:
„Zahtev za zaštitu prava zadržava naručioca da zaključi ugovor,
odnosno okvirni sporazum do donošenja odluke o podnetom zahtevu za zaštitu
prava.“
Član 54.
U članu 113. stav 2. menja se i glasi:
„Republička komisija odlučuje u granicama podnetog zahteva za zaštitu
prava, a po službenoj dužnosti odlučuje o bitnim povredama ovog zakona,
nezavisno od toga na koji je deo postupka javne nabavke zahtev podnet.“
Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„Bitna povreda iz stava 2. ovog člana postoji ako naručilac nije
primenio ili je nepravilno primenio propise kojima se uređuju javne nabavke,
što je bilo od uticaja na zakonitost sprovedenog postupka“.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.
Član 55.
U članu 116. reči: „60.000,00 dinara“ zamenjuju se rečima: „100.000,00
dinara“.
U stavu 7. posle reči: „odlučuje“ dodaju se reči: „naručilac, odnosno“.
Član 56.
U članu 117. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:
„Odluka Republičke komisije objavljuje se na Portalu javnih nabavki,
posle njenog upućivanja strankama u postupku. “
Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.
Član 57.
U članu 118. stav 4. reči: „budžetsku inspekciju“ zamenjuju se rečima:
„ministarstvo nadležno za poslove finansija“.
Član 58.
Posle člana 118. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 118a i 118b, koji
glase:- 18 -
„Objavljivanje
Član 118a
Republička komisija je dužna da na svojoj internet stranici:
1) objavljuje odluke donete u postupku zaštite prava u roku od pet dana
od dana upućivanja te odluke strankama u postupku;
2) objavljuje odluke donete u drugom postupku propisanom zakonom u
roku od pet dana od dana upućivanja te odluke strankama u postupku;
3) objavljuje podatke o toku i okončanju postupaka zaštite prava;
4) objavi podatak o pokrenutim upravnim sporovima protiv odluka
republičke komisije;
5) objavi podatak o poništenim odlukama Republičke komisije.
Izveštavanje
Član 118b
Republička komisija obavezna je da do 31. marta tekuće godine, Narodnoj
skupštini Republike Srbije podnese izveštaj o radu za prethodnu godinu.
Na zahtev Narodne skupštine Republike Srbije Republička komisija je
obavezna da podnese izveštaj i za period kraći od godinu dana.
Sastavni deo godišnjeg izveštaja su podaci i analize o pravnoj
zaštiti u postupcima javnih nabavki, odnosno u postupcima propisanim
zakonom kojim se uređuje javno privatno partnerstvo i koncesije.
Izveštaj sadrži podatke o:
1) broju primljenih predmeta (broju zahteva za zaštitu prava ponuđača i
broju zahteva za zaštitu javnog interesa),
2) broju rešenih predmeta,
3) broju nerešenih predmeta,
4) broju poništenih postupaka,
5) broju poništenih odluka republičke komisije,
6) naručiocima čije je odluke Republička komisija poništila u celini
ili delimično.
7) statistici koja je od značaja za praćenje pojava u postupku zaštite
prava,
8) o stanju u oblasti zaštite prava.“
Član 59.
U članu 121. stav 1. tačka 12) posle reči: „ne obavesti ponuđače“ dodaju
se reči: „ili u ugovoru ne navede naziv podizvođača“.
Tačka 14) menja se i glasi:- 19 -
„14) ako ne objavi oglase iz člana 70. ovog zakona na način propisan
članom 69. ovog zakona (član 70); ”.
U tački 16) reči: „Upravi za javne nabavke” zamenjuju se rečima:
„ministarstvu nadležnom za poslove fiansija“.
Član 60.
Na postupke javnih nabavki započete do dana stupanja na snagu ovog
zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.
Član 61.
Na postupke zaštite prava započete do dana stupanja na snagu ovog
zakona primenjuju se propisi po kojima su započeti.
Član 62.
Uprava za javne nabavke osnovana Zakonom o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS”, broj 116/08) prestaje sa radom po isteku 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
Danom prestanka rada Uprave za javne nabavke Ministarstvo nadležno
za poslove finansija preuzima poslove iz člana 99. stav 1. tač. 6) i 12) Zakona
o javnim nabavkama i deo zaposlenih državnih službenika, koji su neophodni
za izvršenje tih poslova.
Ministarstvo nadležno za poslove finansija uskladiće sa odredbama
ovog zakona pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta
u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 63.
Uprava počinje sa radom u roku do šest meseci od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
Poslove iz člana 99. stav 1. tačka 8) Zakona o javnim nabavkama, do
početka rada Uprave obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija.
Član 64.
Akti iz čl. 9. i 13. ovog zakona biće doneti u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Akt iz člana 44. ovog zakona biće donet u roku od 270 dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Član 65.
Podzakonski akti koji su doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o
javnim nabavkama uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
Podzakonski akati doneti na osnovu Zakona o javnim nabavkama
primenjivaće se do isteka roka iz stava 1. ovog člana, osim odredbi koje su u
suprotnosti sa ovim zakonom.
Član 66.- 20 -
Odredba člana 60. i člana 69. stav 1. Zakona o javnim nabavkama
primenjivaće se do dana početka primene odredbe člana 25. i člana 30. stav 2.
ovog zakona.
Odredba člana 25. i člana 30. stav 2. ovog zakona primenjivaće se po
isteku tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Član 67.
Odredba člana 49. ovog zakona primenjivaće se po isteku mandata
članova Republičke komisije, koji su izabrani u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama.
Član 68.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku Republike Srbije“.

_________________
Ad eundum quo nemo ante iit.
To boldly go where no man has gone before.


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 2 Posta ] 

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010