Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 3 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: Svojinsko pravo-Pisanje državinske tužbe
PostPoslato: Nedelja,15.2.2009. 17:43:28 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Nedelja,15.2.2009. 17:40:16
Postovi: 1
Da li neko zna kako se pišu državinske tužbe, ili gde mogu da nadjem neke primere? Imam to za kolokvijum, a nigde ne mogu da nadjem :oops: :oops:


Vrh
   
 
 Tema posta: nadam se da nije kasno
PostPoslato: Ponedeljak,18.5.2009. 12:45:57 
Pripravnik
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,15.10.2008. 07:14:00
Postovi: 99
Lokacija: Beograd
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
ako je kasno, izvini, nisam dugo bio na forumu

u svakom slučaju, pisanje ovakve tužbe je zanat i nema ni u jednoj knjizi

ako trebaju razjašnjenja, javi se

evo primera kako to izgleda

OPŠTINSKI SUD U ______________


SMETANJE POSEDA
PRIVREMENA MERA
H I T N O !!!!!!
- dostava preko sudskog pozivara -TUŽILAC :
• __________, __________, Ul __________ koga zastupa __________
TUŽENI :
• __________, __________, Ul __________

TUŽBA
RADI SMETANJA POSEDA
SA
PREDLOGOM ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE

Primeraka 2
Priloga: 1
PunomoćjeI

1.
Od 1989.g. tužilac lično a kasnije i sa porodicom (supruga _________, sin _________star 2 god. i ćerka _________ stara 6 meseci) kao vlasnik i posednik kuće koja se nalazi na KP _________ KO _________, svakodnevno koristi put širine 3-3.5 metara koji povezuje predmetnu nepokretnost sa javnim putem - ulicom _________ u _________ kako za prolaz pešice, tako i za prolaz putničkim automobilom
U okviru porodične kuće tužioca i na KP _________ tužilac obavlja delatnost popravke putničkih automobila, od koje živi cela porodica (supruga _________ je nezaposlena), pa navedenim putem mušterije dolaze do tužioca.Drugog puta nema.
Navedeni put je na licu mesta konstituisan u širini 3-3.5 m, nasut tvrdim materijalom, jasno vidljiv i postoji preko dvadeset godina, a istim se radi prolaza pešice i automobilom koriste kako tužilac i tuženi, tako i vlasnici ostalih nepokretnosti koje imaju izlaz na put i njihovi pravni prethodnici
Još od 1981.g. kad je došlo do klizanja tla, i raniji vlasnik parcele _________ za pristup na parcelu _________ koristio je predmetni put
Dokaz:
• Uviđaj
• Saslušanje stranaka
• Po potrebi drugi dokazi
Odavde sledi da tužilac ima državinu prava službenosti prolaza pešice i kolima putem širine 3-3.5 m koji povezuje KP _________ sa ulicom _________ u _________
2.
Tuženi je, od kako se 2001.g. doselio u kuću koju je izgradio na parceli koja se nalazi uz put koji povezuje parcelu 145/1 sa ulicom _________, od tužioca u više navrata tražio da mu tužilac da određenu svotu novca na ime korišćenja puta.
Kako su iznosi koje je tuženi tražio bili nerealni, posebno imajući u vidu da je tužilac o svom trošku 1997.g. uz saglasnost svih komšija, a i tuženika koji je u to vreme gradio kuću, na put nasuo kamion iberlaufa i dva kamniona tucanika i iste rasprostro i izvaljao popravivši predmetni put, a što tuženiku tada nije smetalo, to je tuženi počeo da uznemirava tužioca u mirnom korišćenju državine prava službenosti prolaza putem, ne dozvoljavajući ni članovima porodice ni mušterijama od kojih porodica živi da prođu putem
Tako:
Oko 10.-og oktobra tuženi je zabranio prolaz putem mušteriji tužioca _________ kome nije dao da prođe i vratio ga je
Dana _________.g. oko 16 časova, tuženi je uz vređanje zabranio prolaz supruzi tužioca
Dana _________.g. tuženi je rekao tužiocu da će da zagradi put i onemogući mu prolaz kako njemu tako i članovima porodice i mušterijama. Tom prilikom tuženi je pokušao da se fizički obračuna sa tužiocem
Dana _________.g. tuženi je majci tužioca _________ rekao da će da zagradi put i onemogući prolaz kako tužiocu tako i članovima porodice i mušterijama
Opisano smetanje državine prava službenosti prolaza putem poznato je i brojnim drugim svedocima
Dokaz:
• Saslušanje svedoka :
_________
_________
Saslušanje parničnih strana
6. Po oceni suda - službenim putem pribaviti izveštaj - belešku o intervenciji sa lica mesta SUP _________
7. Po potrebi i drugi svedoci
Iz iznetog proizilazi da je tuženi prema tužiocu izvršio smetanje poseda UZNEMIRAVANJEM U MIRNOM VRŠENJU DRŽAVINE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA PEŠICE I KOLIMA PUTEM ŠIRINE 3-3.5 M KOJI POVEZUJE KP _________ KO _________ SA ULICOM _________ U _________3.
Ovo nije prvi slučaj smetanja poseda tužioca.
Komšija, čiji se plac nalazi u odnosu na put naspram placa ovde tuženika, je u 1989.g. na skoro identičan način smetao tužioca u posedu prava službenosti prolaza predmetnim putem, a što je bilo predmet posebne parnice pred ovim sudom P _________ gde je utvrđeno smetanje poseda i gde je tužilac dobio sudsku zaštitu.
U navedenoj parnici je konstatovano postojanje državine prava službenosti prolaza predmetnim putem
DOKAZ :
• Po potrebi dearhivirati i združiti radi uvida spis P _________
4.
Odredbom čl. 70.st.3. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa određeno je da državinu prava stvarne službenosti ima lice koje faktički koristi nepokretnost drugog lica u obimu koji odgovara sadržini te službenosti
Iz predloženih dokaza utvrdiće se da tužilac ima državinu prava stvarne službenosti prolaza pešice i putničkim vozilima putem širine 3-3.5 m koji povezuje KP _________ KO _________ sa ulicom _________u _________
Iz predloženih dokaza utvrdiće se da je tuženi smetao tužioca u mirnom korišćenju prava službenosti prolaza uznemiravanjem
Kako je odredbom čl. 75. istog Zakona određeno da držalac ima pravo na zaštitu od uznemiravanja državine, to tužilac predlaže da Sud izvede napred navedene dokaze i usvoji tužbeni zahtev donoseći sledeće

R E Š E NJ E

1. UTVRĐUJE SE da je tuženi _________ smetao tužioca _________ u poslednjoj mirnoj, faktičkoj državini prava službenosti prolaza pešice i automobilom putem širine 3-3,5 m koji povezuje kp _________ KO _________ sa ulicom _________ u _________, na taj način što ga je uznemiravao: zabranjujući prolaz Supruzi tužioca _________ dana _________.g., zabranjujući prolaz mušteriji _________ dana _________.g., preteći tužiocu lično i majci tužioca _________ dana _________.g. da će da zagradi put postavljajući ogradu i na taj način zabrani prolaz putem tužiocu njegovoj porodici i mušterijama
2. NALAŽE SE tuženom _________ da, u roku od 24 sata od prijema ovog rešenja a pod pretnjom prinudnog izvršenja izricanjem novčanih kazni, uspostavi mirnu, faktičku državinu prava službenosti prolaza pešice i automobilom putem širine 3-3,5 m koji povezuje kp _________ KO _________sa ulicom _________u _________ tao što će da prestane da uznemirava tužioca, članove njegove porodice i mušterije u vršenju prava službenosti prolaza pešice i automobilom putem širine 3-3,5 m koji povezuje kp _________ KO _________ sa ulicom _________ u _________da im zabranjuje prolaz, vraća ih na ul. _________ i da im preti da će da zagradi put i zabrani im prolaz
3. ZABRANJUJE SE tuženiku da ubuduće na isti ili sličan način ometa tužioca u mirnom posedu vršenju prava službenosti prolaza pešice i automobilom putem širine 3-3,5 m koji povezuje kp _________ KO _________sa ulicom _________ u _________ pod pretnjom novčanog kažnjavanja
4. Obavezuje se tuženi da tužiocu nadoknadi parnične troškove koliko budu izneli
5. Žalba na ovo rešenje ne zadržava njegovo izvršenje

II
Odredbom čl. 442 ZPP određeno je da sud može po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne stranke odrediti privremene mere radi sprečavanja nasilja i otklanjanja nenadoknadive štete
1.
Dana _________.g. tuženi je verbalno vređao suprugu tužioca
_________.g. tuženi je fizički napao tužioca gurajući ga . time provocirajući na fizički obračun
Ovo ukazuje na sklonost tuženika ka nasilju, kao i na opravdanu bojazan da bez privremene mere postoji opasnost od nastanka nasilja tuženika nad tužiocem ili nkim od članova njegove porodice
2.
Tužilac ima dvoje maloletne male dece - _________ od dve godine i _________od 6 meseci, kojima je, kao i svoj maloj deci povremeno potrebna medicinska pomoć i kućna poseta pedijatra
Lekar nema drugi put da dođe do dece osim putem koji povezuje KP _________sa ul. _________, upravo put kojim tuženi zabranjuje prolaz
Zabranom prolaza tuženi će onemogućiti i deci da dođu do lekara, te je jasno da bez privremene mere postoji opasnost po zdravlje dvoje dece mlađe od 2 godine, posebno u okolnostima nastupajuće zime
3.
Kao što je navdeno u okviru svoje kuće na KP _________ i na parceli KP _________ tužilac obavlja delatnost popravke automobila
Porodica tužioca živi isključivo od prihoda od navedene delatnosti, znači od mušterija koji do tužioca dolaze putem koji tuženi preti da će da zatvori i zabrani prolaz
Bez privremene mere postoji realna opasnost da će izvršenjem tuženikovih pretnji biti dovedena u pitanje egzistencija tužioca i njegove porodice
Ovakva situacija i ponašanje tuženika izazvala je jako uznemirenje kod tužioca i njegove porodice i opravdan strah za lični i fizički integritet, egzistenciju i dosadašnji miran način života
Iz svega napred iznetog jasno proizilazi ne samo verovatnoća potraživanja već i potpuna izvesnost potraživanja, kao i potpuna osnovanost predloga za određivanje privremene mere čime su ispunjeni svi uslovi propisani u ZIP
Jasna je i potreba da se privremena mera donese hitno - bez održavanja ročišta
Pored toga, imajući u vidu faktičko stanje državine i faktičkog postojanja prava službenosti prolaza pešice i kolima poslednjih dvadeset godina, određivanjem predložene privremene mere tuženiku neće biti naneta nikakva šteta, a otkloniće se opasnost nastanka nenadoknadive štete od tužioca i njegove porodice
Na osnovu iznetog, tužilac predlaže da Sud HITNO, VAN ROČIŠTA, PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI odnosno po predlogu stranke donese sledeće

REŠENJE

1. ODREĐUJE SE PRIVREMENA MERA OBEZBEĐENJA, I TO :
1.1. NALAŽE SE TUŽENOM _________ DA ODMAH TUŽIOCU _________I ČLANOVIMA NJEGOVE PORODICE OMOGUĆI NESMETAN PRILAZ KP _________KAO I DA TUŽIOCU OMOGUĆI VRŠENJE DELATNOSTI POPRAVKE AUTOMOBILA, TAKO ŠTO ĆE OMOGUĆITI PROLAZ AUTOMOBILOM I PEŠICE PUTEM KOJI POVEZUJE KP _________ KO _________ SA ULICOM _________ U _________ SVAKOJ OSOBI KOJA TO BUDE ZATRAŽILA U SVAKO DOBA DANA I NOĆI, A POD PRETNJOM PRINUDNOG IZVRŠENJA, A UKOLIKO TO TUŽENIK NE UČINI, OVLAŠĆUJE SE TUŽILAC DA SAM O TROŠKU TUŽENIKA PREUZME DRŽAVINU PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA NA OPISANOM PUTU TAKO ŠTO ĆE UZ ASISTENCIJU MILICIJE OMOGUĆITI PROLAZ AUTOMOBILOM I PEŠICE PUTEM ŠIRINE 3-3.5 M KOJI POVEZUJE KP _________ KO _________ SA ULICOM _________ U _________ SVAKOJ OSOBI KOJA TO BUDE ZATRAŽILA U SVAKO DOBA DANA I NOĆI
1.2. TUŽENOM _________ POD PRETNJOM IZRICANJA NOVČANE KAZNE ZABRANJUJE SE VERBALNO I FIZIČKO UZNEMIRAVANJE TUŽIOCA _________ I ČLANOVA NJEGOVE PORODICE
2. PROTIV OVOG REŠENJA ŽALBA NIJE DOZVOLJENA, ODNOSNO ŽALBA NA REŠENJE NE ZADRŽAVA NJEGOVO IZVRŠENJE
3. OVA PRIVREMENA MERA OSTAJE NA SNAZI DO PRAVOSNAŽNOG OKONČANJA OVOG POSTUPKA

Tužilac


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Svojinsko pravo-Pisanje državinske tužbe
PostPoslato: Utorak,16.4.2013. 20:08:14 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,21.3.2011. 11:00:10
Postovi: 16
Moj fakultet: PF u Beogradu
Тужбеним захтевом тужилац је тражио од суда да донесе решење којим ће утврдити да је тужена сметала тужиоца у мирној државини катастарске парцеле број 1913/18 - пута у КО З. чији је власник сестра тужене које живе у истом домаћинству, која катастарска парцела по наводима тужиоца служи тужиоцу за долазак на његов кућни плац означен катастарском парцелом број 1913/17 и то са регионалног пута В – Л, а који пут полази од овог регионалног пута и иде правцем североистока све до катастарске парцеле број 1913/16, одакле пут иде правцем северозапада до у кућни плац тужиоца на означеној катастарској парцели, на начин што је дана 02.05.2012. године стала на путни правац и усмено забранила лицима ангажованим од стране тужиоца да у његов наведени кућни плац допреме грађевински материјал ради изградње потпорног зида, те да туженој наложи да у року од 24 сата успостави раније стање мирне државине тако што ће дозволити тужиоцу миран пролазак и забранити јој да убудуће на овакав или сличан начин узнемирава тужиоца у мирној државини пута, као и предлог суду да донесе решење о одређивању привремене мере којом ће туженој наложити да одмах по пријему таквог решења дозволи тужиоцу и лицима која поступају по његовом налогу несметан пролаз путним земљиштем преко катастарске парцеле број 1913/18 за долазак у тужиочеву катастарску парцелу број 1913/17 под претњом новчаног кажњавања.

Тужилац је своју наведену кат. парцелу 1913/17 купио током 1986. године од истог продавца од ког је и сада покојни отац тужене током 1990. године купио кат. парцелу број 1913/18 у површини од 1,80 ари. Тужилац приликом куповине своје наведене кат. парцеле није купопродајним уговором регулисао питање пута којим ће са наведеног регионалног пута ући у свој кућни плац, већ је, како тврди, по одобрењу продавца за пролаз користио кат. парцелу 1913/18 која је 1990. године постала приватно власништво оца тужене. Тужена и њена сестра не живе у селу З. у својој новој кући на кат. парцели која граничи са њиховом кат. парцелом 1913/18, већ у селу Р. које је удаљено 6 километара, тако да нису у могућности да виде тужиоца када пролази преко те њихове парцеле до своје кат. парцеле. Тужилац ради у иностранству и два пута годишње долази у село З. у своју кућу саграђеној на наведеној парцели, а за пролаз користи наведену парцелу тужене и сведоци су потврдили да је он туда пролазио, али су исто тако потврдили да у време када је тужилац пролазио преко парцеле тужене, тужена и њени укућани нису били на лице места да то виде, али зато, пре спорног упозорења да му туда није пут и да му забрањују да убудуће пролази преко њихове парцеле, тужена и њена сестра, кад год су видели тужиоца да за пролаз користи њихову поменуту парцелу су му забрањивале такав пролаз како њему лично, тако и лицима која врше превоз разног материјала камионом до плаца тужиоца.

Отац тужене када је постао власник парцеле 1913/18 није постављао никакве баријере, нити капију на тој својој парцели гледано из правца наведеног регионалног пута а из разлога што та парцела служи њима лично за несметан улазак у њихову другу парцелу која се налзи изнад парцеле на којој им се налзи нова кућа.

Тужилац има могућност да са правним наследницима продавца регулише питање доласка у своју наведену парцелу било мирним путем, било путем суда, јер постоји велика ливада непродата кроз коју се може траситрати пут којим би се изашло на наведени регионални пут.

Када је отац тужене купио парцелу 1913/18 продавац му је гарантовао да на тој парцели нема никаквих терета, нити су ти терети били уписани у јавне књиге.

На велико запрепашћење тужене суд је донео решење којим је усвојио тужбени захтев тужиоца и утврдио да је тужена сметала тужиоца у наведеном државинском праву и наредио јој да престане са узнемиравањем и обавезао је да тужиоцу накнади огроман износ парничних трошкова.

Код чињенице да власник и члан кућне заједнице има право да штити свој посед и посед свог укућаника од узнемиравања од стране трећих лица, код чињенице да су тужиоца, пре овог случаја, више пута вербално узнемиравали у незаконитој државини права службености пролаза њиховом кат. парцелом, код чињенице да оне нису свакодневно на тој својој парцели и да нису у могућности да увек виде и да спрече тужиоца да туда пролази, код чињенице да тужилац купопродајним уговором није регулисао питање пута којим ће доћи до свог кућног плаца, код чињенице да он то питање увек може да регулише са правним следбеницима продавца од ког је купио свој кућни плац, код чињенице да тужилац никада након 1990. године, када је спорна парцела постала приватно власништво, није имао савесну и мирну државину службености пролаза, питамо вас да ли је описаном радњом тужена могла да узнемири тужиоца у мирној државини катастарске парцеле 1913/18 чији је власник њена сестра, јер мирне државине овог права никада није било.

Напомињемо да је тужилац пре подношења поменуте државинске тужбе против тужене, поднео тужбу против сестре овде тужене као власника кат. парцеле 1913/18 ради установљења права сталне службености пролаза овом катастарском парцелом по основу одржаја, алтернативно да му то право суд досуди по службеној дужности. Међутим, ова парница још није окончана.

Унапред хвала на одговору.


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 3 Posta ] 

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010