Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 7 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: Uvod u građansko pravo
PostPoslato: Subota,10.11.2007. 22:23:05 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ovde možete okačiti svoje skripte, ispitna pitanja, beleške sa predavanja i ostalu ”dopunsku literaturu” potrebnu za uspešno i lako spremanje ispita.

Putem ovog foruma ne smete distribuirati ni papirne, ni elektroneka kopije udžbenika i knjiga koje su zaštićene autorskim pravima, ali smete da razmenjujete ili poklanjate njihove originalne primerke.

Svaki pokušaj kršenja autorskih prava i kompromitovanja Foruma Mojepravo.net biće strogo sankcionaisan.

Molimo Vas da uočene nedostatke u skriptama reklamirate u ovom topicu, kako bi bile otklonjenje i kako bi one postele zaista funkcionalne.


Poslednji put menjao admin dana Nedelja,11.11.2007. 00:48:51, izmenjena samo jedanput

Vrh
   
 
 Tema posta: Zvanična pitanja
PostPoslato: Subota,10.11.2007. 22:27:19 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Zvanična pitanja preuzeta sa sajtaPravnog fakulteta u Nišu


Prof. dr Radmila Kovačević Kuštrimović
Doc. dr Miroslav Lazić

GRAĐANSKO PRAVO (opšti deo) 1- ispitna pitanja –

1. Naziv građanskog prava
2. Sistematika građanskog prava
3. Predmet građanskog prava
4. Metod građanskog prava
5. Građansko pravo – privatno pravo
6. Pravne grane građanskog prava
7. Građansko pravo i Građansko procesno pravo
8. Građansko pravo i Međunarodno privatno pravo
9. Discipline koje pomažu izučavanju građanskog prava
10. Razvoj građanskopravne nauke
11. Anglosaksonsko pravo
12. Kodifikacije građanskog prava i važniji građanski zakonici
13. Ostali građanski zakonici
14. Pojam izvora građanskog prava
15. Zakon kao izvor građanskog prava
16. Srpski građanski zakonik
17. Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru
18. Abrogacija predratnog prava i predratna "pravna pravila"
19. Pojam i suština običajnog prava
20. Običajno pravo u savremenom pravu
21. Trgovački običaji i uzanse
22. Sudska praksa, pojam i uloga
23. Pravna nauka
24. Pojam pravnog subjekta
25. Pojam fizičkog lica i njegov nastanak
26. Prestanak subjektiviteta fizičkog lica
27. Proglašenje nestalog lica za umrlo
28. Pojam i stepeni poslovne sposobnosti
29. Lično ime
30. Prebivalište fizičkog lica
31. Državljanstvo fizičkog lica
32. Pravno lice, pojam i karakteristike
33. Značaj pravnih lica
34. Podela pravnih lica na pravna lica javnog i privatnog prava
35. Udruženja i ustanove
36. Zadužbine i sindikati
37. Nastanak pravnog lica
38. Pravna i poslovna sposobnost pravnog lica
39. Deliktna sposobnost pravnog lica
40. Ime (naziv, firma) pravnog lica
41. Sedište pravnog lica
42. Državljanstvo pravnog lica
43. Teorije o suštini pravnog lica
44. Pojam i naziv subjektivnih prava
45. Subjektivno pravo u pravnom odnosu
46. Subjektivno pravo i zahtev
1 Nastavnici zadržavaju prava da ispitna pitanja na karticama drugačije formulišu.
47. Subjektivno pravo i pravno stanje
48. Subjektivno pravo i pravna moć
49. Učenja o suštini subjektivnog prava
50. Stvarna i obligaciona prava
51. Imovinska i neimovinska subjektivna prava
52. Apsolutna i relativna subjektivna prava
53. Pojam autorskog prava
54. Nastanak i razvoj autorskog prava
55. Pravna priroda autorskog prava
56. Pojam i sadržina pronalazačkog prava
57. Ostali oblici industrijske svojine
58. Pojam prava ličnosti
59. Objekti prava ličnosti
60. Vrste prava ličnosti
61. Sadržina prava ličnosti
62. Zaštita prava ličnosti
63. Pojam imovine
64. Subjektivna teorija imovine
65. Kritika subjektivne teorije o imovini
66. Sadržina imovine
67. Pojam pravnog objekta
68. Vrste pravnih objekata
69. Pojam i vrste pravnog prometa
70. Pojam i vrste pravnih činjenica
71. Derivativno i originarno sticanje prava
72. Pojam pravnog posla
73. Volja i izjava volje
74. Načini izjave volje
75. Princip autonomije volje
76. Ograničenje principa autonomije volje
77. Bitni elementi pravnog posla
78. Prirodni i slučajni elementi pravnog posla
79. Učenje o pravnom poslu
80. Jednostrani i dvostrani pravni poslovi
81. Kauzalni i apstraktni pravni poslovi
82. Konsensualni i realni pravni poslovi
83. Teretni i dobročini pravni poslovi
84. Komutativni i aleatorni pravni poslovi
85. Formalni i neformalni pravni poslovi
86. Vrste forme
87. Samostalni i nesamostalni pravni poslovi
88. Fiducijarni pravni poslovi
89. Pojam uslova
90. Vrste uslova
91. Dejstvo uslova
92. Dopuštenost uslova u građanskom pravu
93. Pojam i vrste rokova
94. Dejstvo i računanje rokova
95. Nalog
96. Pojam zastupništva
97. Ugovorno zastupništvo, ovlašćenje na zastupanje
98. Prekoračenje i prenošenje ovlašćenja na zastupanje
99. Namera za zastupanje
100. Zastupnik izjavljuje svoju volju
101. Dejstvo zastupništva
102. Zakonsko zastupništvo
103. Prestanak zastupništva
104. Pravna priroda zastupništva
105. Pojam nevažnosti pravnih poslova
106. Vrste nevažnosti pravnih poslova
107. Ništavi pravni poslovi
108. Razlozi koji izazivaju ništavost pravnih poslova
109. Protivzakoniti pravni poslovi
110. Nemoralni pravni poslovi
111. Zelenaški pravni poslovi
112. Fiktivni pravni poslovi
113. Simulovani pravni poslovi
114. Pravni poslovi kod kojih nije poštovana propisana forma
115. Pravni poslovi pravnih lica mimo posloven sposobnosti
116. Rušljivi pravni poslovi
117. Mane volje kao razlog rušljivosti, pojam zablude
118. Vrste zablude
119. Uslovi za poništenje pravnog posla zaključenog u zabludi
120. Pravno dejstvo zablude
121. Pojam i elementi prevare
122. Uslovi za poništenje pravnog posla zaključenog pod prevarom
123. Pravno dejstvo prevare
124. Pojam pretnje
125. Elementi pretnje
126. Uslovi za poništenje pravnog posla zaključenog pod pretnjom
127. Dejstvo pretnje
128. Pojam prekomernog oštećenja
129. Pravne pretpostavke prekomernog oštećenja
130. Pravne posledice lezionih pravnih poslova
131. Pravni poslovi ograničeno poslovno sposobnih lica
132. Ništavost
133. Delimična ništavost
134. Konverzija
135. Povraćaj u pređašnje stanje i odstupanje od ovog načela
136. Naknada štete i pravni položaj trećih lica
137. Konvalidacija
138. Pravne posledice posla koji je zaključilo ograničeno poslovno sposobno lice
139. Pojam raskida ili izmene pravnog posla usled promenjenih okolnosti
140. Nastanak i razvoj teorije o klauzuli rebus sic stantibus
141. Najvažnije teorije o klauzuli rebus sic stantibus
142. Uticaj promenjenih okolnosti na pravni posao u našem pravu
143. Pravne pretpostavke za primenu klauzule rebus sic stantibus
144. Pravne posledice promenjenih okolnosti i mogućnost odricanja od prava na raskid
pravnog posla zbog promenjenih okolnosti
145. Pojam i cilj pobijanja dužnikovih pravnih radnji
146. Pravno dejstvo pobijanja
147. Nedozvoljene radnje (delikti)
148. Neosnovano obogaćenje
149. Nezvano vršenje tuđih poslova i ostali izvori građanskog prava
150. Slobodno vršenje građanskih subjektivnih prava
151. Pojam zloupotrebe prava
152. Kriterijumi zloupotrebe prava
153. Nastanak i razvoj teorije zloupotrebe prava
154. Načelo savesnosti i poštenja
155. Fraudolozno vršenje prava
156. Privid prava
157. Pojam zastarelosti
158. Uslovi za nastupanje zastarelosti
159. Rokovi zastarelosti, početak roka zastarelosti i priračunavanje
160. Volja dužnika da se zastarelost primeni
161. Dejstvo zastarelosti
162. Zastoj zastarelosti
163. Prekid zastarelosti
164. Prekluzija
165. Zaštita građanskih subjektivnih prava


Vrh
   
 
 Tema posta: Latinske izreke
PostPoslato: Subota,10.11.2007. 22:33:23 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Latinske izreke kao zvanični nastavni materijal preuzete su sa sajta Pravnog fakulteta u Nišu


Uvod u građansko pravo - latinske sentence i izrazi -

1. Iuris praescripta haec sunt: honeste vivere, neminem laedere, suum quique
tribuere – pravo nalaže: pošteno (časno) živeti, nikome ne nanositi štetu, svakome
svoje dati.
2. Nasciturus pro iam nato habetur qoutiens de commodo eius agitur – začeto, a nerođeno dete, smatra se rođenim (pravnim subjektom) ako je to u njegovom interesu.
3. Nemo plus iuris in/ad alium transfere potest quam ipse habet – niko ne može na drugog preneti više prava nego što sam ima.
4. Pacta sunt servanda – ugovor je zakon za strane koje su ga zaključile.
5. Rebus sic stantibus – dok stvari tako stoje.
6. Hereditas viventis non datur – samo živi nasleđuju mrtve.
7. Lucida intervalla – svetli trenuci.
8. Ius in personam – prava koja se odnose na lica.
9. Ius quod ad res pertinent – prava koja se odnose na stvari.
10. Iura in re aliena – stvarna prava na tuđoj stvari.
11. Erga omnes – (dejstvo) prema svima.
12. Plena in re potestas – potpuna pravna vlast na stvari.
13. Inter partes – (dejstvo) između tačno određenih lica (poverioca i dužnika).
14. Res inter alios acta – ugovor proizvodi dejstvo između saugovarača, ugovor je zakon za ugovarače (drugima ne može ni štetiti, ni koristiti).
15. Prior tempore potior iure – prvi u vremenu, jači u pravu.
16. Subrogatum naturam subrogati – ono što stupa na nečije mesto, preuzima i njegovu pravnu prirodu.
17. Praesumptiones iuris tantum – oborive pravne pretpostavke.
18. Praesumptiones iuris et de iure – neoborive pravne pretpostavke.
19. Reservatio mentalis – mentalne rezerve.
20. Solus consensus obligat – prost sporazum obavezuje.
21. Forma dat esse rei – forma daje stvari suštinu.
22. Verba ligant homines – reči obavezuju ljude.
23. Facta concludentia – konkludentne radnje.
24. Qui tacet consentire non videtur – ko ćuti ne saglašava se.
25. Essentialia negotii – bitni elementi pravnog posla.
26. Naturalia negotii – prirodni elementi pravnog posla.
27. Accidentalia negotii – slučajni elementi pravnog posla.
28. Alteri stipulari nemo potest – niko ne može izjavom svoje volje obavezati drugog.
29. Error comunis facit ius – opšta zabluda stvara pravo.
30. Qui mandat ipse fecisse videtur / Qui facit per alium facit per se – ko daje nalog smatra se da sam preduzima radnju / ko radi preko drugog radi sam.
31. Quod nullum est nullum producit effectum – ono što je ništavo ne proizvodi pravne posledice.
32. Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere – ono što je ništavo od početka ne može se vremenom osnažiti (ništav pravni posao ne postaje punovažan protekom vremena).
33. Nemo cesentur ignorare legem – niko se ne može izvinjavati nepoznavanjem zakona.
34. Lex ignorantia nocet, non excusat - nepoznavanje zakona šteti, ne izvinjava.
35. Fraus omnia corrumpit – prevara sve kvari (potkopava).
36. Laesio enormis – prekomerno oštećenje.
37. Negotium claudicans – pravni posao koji „hramlje“.
38. Utile per inutile non vitiatur – korisno se štetnim ne kvari.
39. Restitutio in integrum – povraćaj u pređašnje stanje.
40. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans – neće se slušati onaj ko se poziva na sopstvenu sramotu.
41. Resolutio iure dantis resolvitur ius accipiens – prestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.
42. Neminem laedere – zabranjeno je drugome nanositi štetu.
43. Qui suo iure utitur neminem laedit – ko vrši svoje pravo ne odgovara za štetu koja odatle proizađe.
44. Neque malitiis indulgendum est – ne treba imati obzira prema pakosti
(nevaljastvo ne treba opraštati).
45. Obligatio naturalis – prirodna (naturalna) obligacija.
46. Contra non valentam agere non curit praescriptio – zastarelost ne teče prema onom ko ne može voditi parnicu.
47. Impedimenta praescriptionis – zastoj zastarelosti.
48. Interuptio praescriptionis – prekid zastarelosti.
49. Actori incumbit probatio – ko nešto tvrdi, treba to i da dokaže.
50. Praetium affectionis – afekciona vrednost stvari.
51. Nemo iudex sine actore - bez tužbe nema suđenja.


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Četvrtak,13.12.2007. 18:37:12 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Subota,01.12.2007. 12:53:46
Postovi: 4
Lokacija: Nis
Gradjansko pravo
Materija je zanimljiva,ali je knjiga isuvise konfuzna,preporucujem neku od skripti koje kruze fakultetom.


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Utorak,15.1.2008. 03:46:44 
Strani plačenik...
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,15.1.2008. 02:23:24
Postovi: 1458
Lokacija: Niš
A ja bas imam suprotno misljenje od Dragana... Knjiga je super napisana, odlicno sistematizovana, nije previse obimna, nema suvisnih informacija... Toplo preporucujem knjigu!


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Utorak,12.2.2008. 17:36:46 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,11.2.2008. 14:22:26
Postovi: 577
Lokacija: Nis
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ali na pitanjima koja se kupe na skriptarnici piše da nastavnici zadržavaju pravo da izmene pitanja, tako da se ne treba pouzdati mnogo u ova pitanja


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Petak,09.5.2008. 08:37:09 
Pismeni član
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Nedelja,02.12.2007. 22:28:22
Postovi: 15
mmare napisa:
Ali na pitanjima koja se kupe na skriptarnici piše da nastavnici zadržavaju pravo da izmene pitanja, tako da se ne treba pouzdati mnogo u ova pitanja


Pitanja su ti samo delimicna smernica, ti ucis celu knjigu, neces imati koristi ako ne povezes oblasti... Sto se tice literature iz gradjanskog preporucujem "Uvod u gradansko pravo" autora Dragoljuba D. Stojanovica i Olivera B. Antica.


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 7 Posta ] 

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Yahoo [Bot] i 0 gostiju


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010